«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

јб рабоце жыллЄва-камунальнай

гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны

в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова

Ґ адз≥ны дзень ≥нфармаванн€ насельн≥цтва (чацвер, 16 л≥стапада)

на адным з в€дучых прадпрыемствॠраЄна Ч ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ

–азмова атрымалас€ вельм≥ даверл≥вай ≥ зычл≥вай. Ћюдз≥ задавал≥ шмат пытан툥, прычым, абсалютна€ ≥х большасць тычылас€ не сва≥х асаб≥стых, а агульных дл€ горада ≥ раЄна праблем. ѕрыемна заҐсЄды Ґспрымаць, кал≥ чалавек не тольк≥ пра с€бе турбуецца, але ≥ пра бл≥жн≥х, пра тое, €к лепей абуладкаваць жыцц€дзейнасць у рэг≥Єне. ” сЄнн€шн≥х эканам≥чных варунках, кал≥ на сацы€льны€ патрэбы ҐсЄ ц€жэй здабываць УрубельФ, так≥ клопат крайне важны, што было пацверджана Ґ ходзе прадметнай гутарк≥ прадстаҐн≥коҐ калектыву л€сгаса з уладай.

“он усЄй размове, €к ≥ належыць, задॠк≥раҐн≥к раЄна, €к≥ з першых жа слоҐ нацэл≥Ґ слухачоҐ на тое, што Ґлада прыехала да ≥х найперш дзел€ таго, каб пачуць €к мага болей парад, дзе ≥ што палепшыць, што паправ≥ць, а не нав€зваць свой пункт гледжанн€ на тое, што так альбо ≥начай уплывае на жыццЄ прысутных у зале.

√этк≥м жа ненав€зл≥вым сталас€ выступленне дырэктара раЄннага Ґн≥тарнага шматгал≥новага вытворчага прадпрыемства жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ У√анцав≥цка€ –∆ √Ф јл€ксе€ √ал€ка, €к≥ сва≥м≥ словам≥, выкарыстоҐваючы паперы тольк≥ дзел€ таго, каб прывесц≥ л≥чбы ды факты, давЄҐ да ведама аҐдыторы≥ асноҐны€ напрамк≥ дзейнасц≥ гал≥ны, зас€родз≥Ґшы Ґвагу на самых жыццЄва важных: новы водазабор, нова€ кацельн€, будаҐн≥цтва €к≥х ужо стала рэальнасцю, але патрабуе в€л≥к≥х сродкаҐ, аплата за камунальны€ паслуг≥, €ка€, канечне ж, не будзе таннець дл€ спажыҐца, бо далей н€ма куды, але ≥ падаражанне гэтых паслуг досыць пам€ркоҐнае, абсалютна не шокавае.

≤нфармацыю людз≥ атрымал≥ аптымальную, не прыхарошаную. яна не з тых, €кой можна тольк≥ радавацца. “ым не менш, пастав≥л≥с€ да сказанага з паразуменнем, без наракан툥, нават падз€кавал≥ за службу 115 (набрॠгэты нумар, ≥ камунальн≥к≥ прыехал≥, вырашыл≥ праблемы па сва≥м проф≥л≥). ј вось пытан툥 задал≥ шмат. яны тычыл≥с€ €касц≥ п≥тной вады (на паведамленне јл€ксе€ ‘Єдарав≥ча пра тое, што неҐзабаве будзе пабудаваны новы водазабор, аҐдыторы€ зашумела, маҐл€Ґ, тады ≥ трубы, праз €к≥€ будзе паступаць у жытло вада, трэба м€н€ць, бо €ны УпаедзеныФ ржаҐчынай, ≥ Увыдатна€ €касць той вады згуб≥цца па шл€ху да спажыҐцаФ), рамонтॠпадТездॠ≥ лесв≥чных пл€цовак, дарог ≥ вул≥ц, тэмпературы паветра Ґ дз≥ц€чым садку є 7, работы магаз≥нॠу нев€л≥чк≥х населеных пунктах ≥ канкрэтна Ґ магаз≥не нумар тры па вул≥цы Ћ€сной, праваахоҐнай тэматык≥ (начальн≥к –ј”— јл€ксей яроменка закл≥кॠпрысутных вельм≥ адказна аднос≥цца да захаванн€ сваЄй маЄмасц≥, н€хай гэта будзе ровар альбо любы€ побытавы€ рэчы, паведам≥Ґ, што правапарушальн≥к≥ Єсць ≥ с€род работн≥кॠл€сгаса, пап€рэдз≥Ґ, каб законапаслухм€ны€ работн≥к≥ дапамагал≥ м≥л≥цы≥ пап€рэджваць любы€ правапарушэнн≥, а тым больш злачынствы), работы медыцыны, асабл≥ва шмат наракан툥 было на в€л≥к≥€ чэрг≥ Ґ пал≥кл≥н≥цы). Ќа гэта адразу ж адрэагавॠгалоҐны Ґрач райбальн≥цы ¬адз≥м —ашко, €к≥ пааб€цॠпа меры магчымасц≥ паҐплываць на зм€ншэнне чэргаҐ, але ≥ папрас≥Ґ гараджан наведваць пал≥кл≥н≥ку не з самага ранку, кал≥ сюды пры€зджаюць грамадск≥м транспартам с€льчане, а пасл€ дванаццац≥-трынаццац≥ гадз≥н, кал€ €ны пачнуць в€ртацца тым жа транспартам дахаты (¬адз≥м ”ладз≥м≥рав≥ч таксама закл≥кॠпрысутных клапац≥цца пра здароҐе сва≥х старэньк≥х бацькоҐ ды сва€коҐ, бо гэта€ праблема сЄнн€ надзвычай востра€, абав€зкова раб≥ць прышчэпк≥ ад грыпу ≥ наогул уважл≥ва сачыць за станам свайго здар, пры першым жа падазрэнн≥ на €го парушэнне зв€ртацца да доктара).

¬ын≥к сустрэчы падвЄҐ к≥раҐн≥к раЄна ”ладз≥м≥р Ѕ€лоҐ. ®н падз€кавॠлюдз€м за актыҐную грамадз€нскую паз≥цыю, нацэл≥Ґ ус≥х на тое, каб гэтак жа актыҐна прын€л≥ Ґдзел у выбарах у м€сцовы€ —аветы дэпутатॠ18 студзен€ 2018 года, закл≥кॠбыць €шчэ болей адказным≥ за ҐсЄ, што дзеецца Ґ калектыве, горадзе, раЄне дзел€ таго, каб √анцаҐшчына мацнела ≥ кв≥тнела.

јнатоль  –Ё…ƒ«≤„.

‘ота аҐтара.†


≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)
≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)
≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)
≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

[img]http://www.gants.by/data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0iMzIiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMTEuNDMzIDE1Ljk5MkwyMi42OSA1LjcxMmMuMzkzLS4zOS4zOTMtMS4wMyAwLTEuNDItLjM5My0uMzktMS4wMy0uMzktMS40MjMgMGwtMTEuOTggMTAuOTRjLS4yMS4yMS0uMy40OS0uMjg1Ljc2LS4wMTUuMjguMDc1LjU2LjI4NC43N2wxMS45OCAxMC45NGMuMzkzLjM5IDEuMDMuMzkgMS40MjQgMCAuMzkzLS40LjM5My0xLjAzIDAtMS40MmwtMTEuMjU3LTEwLjI5IiBmaWxsPSIjZmZmZmZmIiBvcGFjaXR5PSIwLjgiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZCIvPjwvc3ZnPg==[/img]

[img]http://www.gants.by/data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0iMzIiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMTAuNzIyIDQuMjkzYy0uMzk0LS4zOS0xLjAzMi0uMzktMS40MjcgMC0uMzkzLjM5LS4zOTMgMS4wMyAwIDEuNDJsMTEuMjgzIDEwLjI4LTExLjI4MyAxMC4yOWMtLjM5My4zOS0uMzkzIDEuMDIgMCAxLjQyLjM5NS4zOSAxLjAzMy4zOSAxLjQyNyAwbDEyLjAwNy0xMC45NGMuMjEtLjIxLjMtLjQ5LjI4NC0uNzcuMDE0LS4yNy0uMDc2LS41NS0uMjg2LS43NkwxMC43MiA0LjI5M3oiIGZpbGw9IiNmZmZmZmYiIG9wYWNpdHk9IjAuOCIgZmlsbC1ydWxlPSJldmVub2RkIi8+PC9zdmc+[/img]

[img]http://www.gants.by/data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZlcnNpb249IjEuMCIgd2lkdGg9IjgwMCIgaGVpZ2h0PSI2MDAiID48L3N2Zz4=[/img]
«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

–аботники культуры √анцевщины отметили свой профессиональный праздник (фоторепортаж)

’отите узнать больше? ¬ √анцевичской детской школе искусств прошло торжественное меропри€тие, посв€щенное ƒню работника культуры. ќдин из самых долгожданных праздников у 94

Ђƒз€куй, мама!ї

’отите узнать больше? ” 2017 годзе Ґ Ѕеларус≥ нарадз≥лас€ 102556 дз€цей, 1099 з €к≥х Ц двайн€ты ≥ 16 Ц трайн€ты. ” горадзе немаҐл€т” 2017 годзе Ґ Ѕеларус≥ нарадз≥лас€ 59

25 окт€бр€ 2018г. проведет профсоюзный прием граждан  ононов јндрей Ќиколаевич главный правовой инспектор труда Ѕелорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности

’отите узнать больше? 25 окт€бр€ 2018г. проведет профсоюзный прием граждан  ононов јндрей Ќиколаевич главный правовой инспектор труда Ѕелорусского профсоюза работников 0

ќ криминогенной обстановке в √анцевичском районе

’отите узнать больше? —осто€ние криминогенной обстановки на территории √анцевичского района в €нваре-сент€бре 2018 года. ¬ цел€х решени€ возложенных на отдел внутренних 49

—в€точны вечар, прысвечаны ƒню работн≥кॠкультуры

’отите узнать больше? —в€точны вечар, прысвечаны ƒню работн≥кॠкультуры ” чарговы раз работн≥к≥ культуры раЄна адзначыл≥ сваЄ прафес≥йнае св€та. ” зале дз≥ц€чай школы 12

” гарадск≥м ƒоме культуры ҐшаноҐвал≥ матуль √анцаҐшчыны (фотарэпартаж)

’отите узнать больше? Ќап€рэдадн≥ ƒн€ мац≥, 12 кастрычн≥ка, у гарадск≥м ƒоме культуры адбылос€ Ґрачыстае мерапрыемства. ¬а Ґрачыстай абстаноҐцы матул≥ √анцаҐшчыны был≥ 34

—осто€ние криминогенной обстановки на территории √анцевичского района в €нваре-сент€бре 2018 года

’отите узнать больше? —осто€ние криминогенной обстановки на территории √анцевичского района в €нваре-сент€бре 2018 года ¬ цел€х решени€ возложенных на отдел внутренних дел 26

”важаемые работники и ветераны учреждений культуры района!

’отите узнать больше? ”важаемые работники и ветераны учреждений культуры района! ѕоздравл€ем вас с профессиональным праздником Ц ƒнем работников культуры! Ётот день 22