«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

√анцав≥цк≥ камб≥нат панэльнага домабудаванн€: ад санацы≥ Ч да поспеху

√анцав≥цк≥ камб≥нат панэльнага домабудаванн€ дзес€ць гадоҐ таму практычна рыхтаваҐс€ да банкруцтва. —Єнн€ Єн Ч адз≥н з самых эфектыҐных прадпрыемствॠу вытворчасц≥ дамоҐ Ѕрэстчыны. Ўто здарылас€ за так≥ параҐнальна нев€л≥к≥ дл€ эканом≥к≥ час? Ќаш карэспандэнт пабывॠна заводзе. ≤ вось што высветл≥лас€.

√анцав≥цк≥ камб≥нат панэльнага домабудаванн€: ад санацы≥ Ч да поспеху

Ч Ѕыло вырашана замест працэдуры банкруцтва правесц≥ санацыю, Ч тлумачыць дырэктар ћ≥калай ѕаҐлов≥ч. Ч яна цалкам апраҐдала с€бе. ¬€дома ж, зраб≥ць гэта без дз€ржаҐнай падтрымк≥ не Ґдалос€ б. ≤ мы €е атрымал≥ спаҐна. јле € Ґзначал≥Ґ калектыҐ завода тольк≥ два гады таму ≥ не сведка тых падзей. ј вось галоҐны ≥нжынер јндрэй ћатанск≥ Ч не проста сведка, а непасрэдны Ґдзельн≥к.

јндрэй ћатанск≥ прыйшоҐ на завод, кал≥ працэдура санацы≥ Ґжо ≥шла, ≥ ведае Ґсе €е дэтал≥.

Ч Ќе дапусц≥ць л≥кв≥дацы≥ завода вырашыҐ Ѕрэсцк≥ аблвыканкам разам з √анцав≥цк≥м райвыканкамам, Ч успам≥нае јндрэй јлегав≥ч. Ч яны выдатна разумел≥, што значыць дл€ √анцав≥ч, ды ≥ дл€ вобласц≥ Ґ цэлым, такое прадпрыемства. √эта ж не тольк≥ будаҐн≥ча€ прадукцы€, неабходна€ дл€ Ґзв€дзенн€ шматкватэрных жылых дамоҐ, а Ґ першую чаргу Ч больш за паҐтары сотн≥ працоҐных месцаҐ, €к≥€ знайсц≥ Ґ так≥м маленьк≥м райцэнтры ≥ сЄнн€ немагчыма.

ј чаму тагачаснае к≥раҐн≥цтва завода не магло вырашыць праблему самастойна?

Ч ƒумаю, у першую чаргу з-за той эканам≥чнай с≥туацы≥, €ка€ тады склалас€ Ґ кра≥не, складана было шукаць новы€ метады ≥ шл€х≥ эфектыҐнага разв≥цц€, Ч л≥чыць јндрэй ћатанск≥. Ч ƒы ≥ патрабавалас€ карэнна€ мадэрн≥зацы€ завода, на €кую проста не было грошай. ј адкуль ≥х уз€ць, кал≥ ф≥нансавы партфель прадпрыемства быҐ пусты, заказы адсутн≥чал≥ ≥ нават та€ прадукцы€, што тут выпускалас€, была незапатрабавана. ƒы што тады выпускалас€! Ѕуйнапанэльны€ дамы 210-й серы≥. ѕагл€дз≥це Ґ акно: адсюль бачна некальк≥ з ≥х. ƒамы, €к≥€ Ґжо не адпав€дал≥ сучасным патрабаванн€м. Ќа дварэ ж дваццаць першае стагоддзе, людз≥ жадал≥ жыць па-новаму, у прыгожых камфортных дамах, а не Ґ старых.

ћагчыма, тагачаснае к≥раҐн≥цтва ≥ разумела гэта, але ж проста разумець мала, трэба ведаць, што ≥ €к раб≥ць, куды рухацца. ј прадпрыемства Ґжо рухалас€ Ґ адным напрамку Ч у бездань. ¬ось тады аблвыканкам сумесна з райвыканкамам ≥ распачॠпрацэдуру санацы≥. Ќа √анцав≥цк≥ завод буйнапанэльнага домабудаванн€ быҐ прызначаны антыкрыз≥сны ҐпраҐл€ючы Ч вопытны, энерг≥чны, прадпрымальны ћ≥калай  л≥мчук. ®н непасрэдна ≥ распрацоҐвॠпраграму вываду прадпрыемства з крыз≥су. јдным з найважнейшых пытан툥 было: што выпускаць замест састарэлых дамоҐ 210-й серы≥, каб зноҐ не прагарэць? ѕасл€ гарачых спрэчак ≥ роздумॠвырашыл≥ пераходз≥ць на вытворчасць буйнапанэльных дамоҐ так званага Ушырокага крокуФ. ” чым ≥х пераваг≥? ѕа-першае, €ны хутка Ґзводз€цца, што немалаважна пры сучасным будаҐн≥цтве. ѕа-другое, адносна танны€. ≤, па-трэц€е, пры Ґс≥м гэтым €ны цЄплы€. јдным словам, тры выгоды Ґ адным флаконе.

ѕраграму зацвердз≥л≥, €на была разл≥чана на п€ць гадоҐ. ѕерад калектывам став≥лас€ задача Ч за гэты перы€д карэнным чынам мадэрн≥завацца, разл≥чыцца з даҐгам≥ ≥ н≥ на дзень не спын€ць вытворчасць. Ѕез дысцыпл≥ны, самаадданасц≥, згуртаванасц≥ калектыву такую задачу не выканаеш.

” 2015-м дырэктарам завода стॠћ≥калай ѕаҐлов≥ч. √эта Ґжо менав≥та пры ≥м прадпрыемства працавала эфектыҐна ≥ напружана ≥ прац€гвае гэта раб≥ць сЄнн€.

Ч ¬ытворчы, тэхналаг≥чны падмурак ужо быҐ закладзены. јсабл≥ва важна, на мой погл€д, тое, што завод стॠф≥л≥€лам эфектыҐна працуючага будаҐн≥чага трэста УЅрэстжылбудФ, Ч тлумачыць ћ≥калай ћ≥калаев≥ч. Ч ѕасл€ такой рэструктурызацы≥ стала значна прасцей рэгул€ваць пераразмеркаванне ф≥нансавых, матэры€льных, людск≥х рэсурсॠпа абТектах. ƒы ≥ са збытам прадукцы≥ праблемы зн€л≥с€. “ольк≥ адз≥н прыклад. ѕа нейк≥х прычынах на мес€ц-друг≥ зн≥кае неабходнасць трымаць непасрэдна на заводзе некальк≥ рабочых. Ўто б зраб≥л≥ раней? ƒы перав€л≥ б на н€поҐны працоҐны тыдзень Ч ≥ вырашал≥ б €ны сам≥ свае ф≥нансавы€ праблемы. ÷€пер жа мы ≥х перанак≥роҐваем на будаҐн≥чы€ абТекты УЅрэстжылбудуФ. ¬€дома, гэта зв€зана з камандз≥роҐкам≥, нават замежным≥. Ўто тут дрэннага, запытаеце вы?  анечне, н≥чога. ћагчыма, камусьц≥ н€зручна Ч усЄ ж так≥ камандз≥роҐка, адрыҐ ад с€мТ≥. «атое не трэба думаць аб далейшым працаҐладкаванн≥ ≥ зТ€Ґл€ецца магчымасць н€дрэнна зараб≥ць. ƒавайце падл≥чым. «а вахту (а гэта дваццаць дзЄн) можна зараб≥ць больш чым 500 еҐра плюс 12 дал€рॠу сутк≥ камандз≥ровачных. “ут, праҐда, адна праблема Єсць. «а м€жой, дзе мы працуем, у той жа Ћатв≥≥, вельм≥ жорсткае працоҐнае заканадаҐства.  ал≥ ты, скажам, зраб≥Ґ прагул, накладваецца штраф у памеры 50 еҐра, а кал≥ вып≥Ґ на працоҐным месцы Ч штраф узрастае шматразова, да 1500 еҐра. ¬ось чаму недысцыпл≥наваны€ работн≥к≥ не надта жадаюць ездз≥ць у так≥€ камандз≥роҐк≥ Ч ба€цца, што не стрымаюцца ≥ застануцца не тольк≥ без зарплаты, але €шчэ ≥ Ґ даҐгах. јкрам€ таго, кладзецца пл€ма на Ґвесь калектыҐ: замежны€ заказчык≥ адмаҐл€юцца потым супрацоҐн≥чаць з арган≥зацы€м≥, члены €к≥х парушаюць дысцыпл≥ну на ≥х абТектах. “аму паз≥цы€ к≥раҐн≥цтва трэста УЅрэстжылбудФ така€: тых людзей, €к≥€ адмаҐл€юцца выконваць патрабаванн≥ ≥ ехаць у замежную камандз≥роҐку, звальн€ць.

Ќе Ґс≥м на прадпрыемстве падабаецца так≥ падыход. јдз≥н рабочы н€даҐна адмов≥Ґс€ выехаць у замежную камандз≥роҐку. Ќу, што ж, па заканчэнн≥ кантракта дав€дзецца з ≥м разв≥тацца. Ќ≥чога, €к кажуць, асаб≥стага Ч служба така€. «разумела, што так≥€ людз≥ ходз€ць скардз≥цца па ≥нстанцы€х. Ќу, што ж, ≥х праваЕ ћы ж не бюджэтна€ арган≥зацы€, а пав≥нны сам≥ зарабл€ць грошы ≥ на зарплату, ≥ на разв≥ццЄ прадпрыемства, ≥ на ≥ншы€ вытворчы€ выдатк≥.

јле так≥€ выпадк≥ адз≥нкавы€. —Єнн€ за працу на заводзе трымаюцца Ч у чарзе на Ґладкаванне сюды стольк≥ кандыдатаҐ, што €шчэ адз≥н так≥ калектыҐ стварыць можна.

Ч «авод сЄнн€ заб€спечаны ≥ неабходным≥ рэсурсам≥, ≥ заказам≥, Ч прац€гвае размову дырэктар. Ч Ќаша нова€ прадукцы€ ѕƒѕ ≥ ѕј√≥ нарасхват, л≥таральна з канвеера адгружаецца заказчыкам. Ўмат ≥дзе на экспарт, асабл≥ва Ґ –ас≥ю ≥ Ћатв≥ю. якасцю нашага жалезабетону там вельм≥ задаволены. ®сць пэҐны€ дамоҐленасц≥ з Ћ≥твой. ћы магл≥ б поҐнасцю перайсц≥ на экспартны€ пастаҐк≥ прадукцы≥. јле ж нельга крыҐдз≥ць ≥ айчынных будаҐн≥коҐ. ”зводз≥цца жыллЄ ≥ Ґ нас. ¬ось ≥ зараз нашым≥ вырабам≥ заб€спечваюцца шэсць жылых дамоҐ у Ѕаранав≥чах, ѕ≥нску, ≤ванаве, √анцав≥чах, Ћун≥нцы. ®сць дамоҐленасць €шчэ па трох абТектах Ч у Ћ€хав≥чах, ћ≥кашэв≥чах ≥ Ћун≥нцы.

Ч Ќе€к у вас усЄ беспраблемна, Ч выказваю свае ц≥ то сумненн≥, ц≥ захапленне.

Ч „аму ж, Єсць ≥ праблемы, Ч ц€жка Ґздыхае ћ≥калай ѕаҐлов≥ч. Ч  ал≥ да 2016 года мы пастаҐл€л≥ свае вырабы стапрацэнтна па дз€ржзаказах, дык у апошн≥ час адрасы збыту даводз≥цца шукаць сам≥м. Ўто мы ≥ роб≥м. ”дзельн≥чаем у тэндарах, займаемс€ менеджментам, асвойваем выпуск новай прадукцы≥, у прыватнасц≥, пачал≥ выпуск ужо Ґзгаданых дарожных ≥ аэрадромных пл≥т. јле асноҐна€ праблема Ч спагнанне дэб≥торскай запазычанасц≥, €ка€ на сЄнн€шн≥ дзень складае 3 м≥льЄны 295 тыс€ч рублЄҐ. ”€в≥це, што €ны дл€ нас значаць.  ал≥ б гэты€ грошы Ґдалос€ в€рнуць, завод мог бы цэлы год не працаваць. “ольк≥ адз≥н галоҐны наш даҐжн≥к Ч баранав≥цк≥ будаҐн≥чы трэст є 25 в≥нен 1,2 м≥льЄна рублЄҐ. ѕрымаем усе меры, каб запазычанасць в€рнуць: угаворваем, п≥шам п≥сьмы, скардз≥мс€ Ґ ≥нстанцы≥, зв€ртаемс€ Ґ судыЕ Ќе заҐсЄды Ґдаецца даб≥цца належнага вын≥ку. ¬ырашыл≥ пайсц≥ ≥ншым шл€хам, так бы мов≥ць, ап€рэдз≥ць падзе≥. «аключаем так званы€ Утрайны€ пактыФ Ч дагаворы пам≥ж раЄнным≥ ҐпраҐленн€м≥ кап≥тальнага будаҐн≥цтва, заводам ≥ будаҐн≥чым≥ арган≥зацы€м≥, €к≥м мы пастаҐл€ем сваю прадукцыю. —энс у тым, што ҐпраҐленн≥ кап≥тальнага будаҐн≥цтва перал≥чваюць ц€пер грошы непасрэдна нам, а не генпадрадчыкам, €к было раней. ≤ справа, нарэшце, зрушылас€! ѕа ц€перашн≥х пастаҐках Ч н≥€кай дэб≥торскай запазычанасц≥.

«араз к≥раҐн≥цтва прадпрыемства став≥ць перад сабой новую задачу Ч давесц≥ Ґзровень с€рэдн€мес€чнай зарплаты да тыс€чы рублЄҐ, €к гэтага патрабуе ѕрэз≥дэнт кра≥ны. ћожна не сумн€вацца, ≥ гэта€ задача будзе пасп€хова выканана пры Ґмове, што людз≥ сам≥ пажадаюць €е зараб≥ць, а не атрымаць. “ака€ магчымасць у ≥х Єсць Ч абТЄмам≥ завод заб€спечаны.

¬€часлॠЅ”–ƒџ ј.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 12

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 13

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 15

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 14

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 25

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 24

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 16

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 20