«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

У ультурныФ адпачынак у кафэ УћаладзЄжнаеФ

√анцав≥чы, €к ≥ любы ≥ншы нев€л≥к≥ гарадок, не можа пахвал≥цца багаццем месцॠдл€ адпачынку. ≤ размова зараз ≥дзе не аб прыродных ма눥н≥чых куточках, бо €краз ≥х у раЄне дастаткова€ колькасць. ћаюцца на Ґвазе кафэ, клубы, рэстараны, €к≥€ наведваюць, €к прав≥ла, моладзь або людз≥ с€рэдн€га Ґзросту.

—амым папул€рным так≥м месцам у нашым горадзе, без перабольшванн€, зТ€Ґл€ецца кафэ УћаладзЄжнаеФ. јбо проста Ч УмаладзЄжкаФ. ” выхадны€ дн≥ залы кафэ заҐсЄды б≥тком наб≥ты€ наведвальн≥кам≥, €к≥€ жадаюць павес€л≥цца, патанцаваць, сустрэцца з с€брам≥, вып≥ць,† адным словам, культурна правесц≥ вольны час.

јле менав≥та з культурай паводз≥н у гэтым кафэ ≥† Ґзн≥каюць асноҐны€ праблемы. јмаль кожны тыдзень у аператыҐнай зводцы –ј”— згадваюцца прозв≥шчы самых УактыҐныхФ наведвальн≥кॠУмаладзЄжк≥Ф. як жа ажыцц€Ґл€ецца забесп€чэнне парадку Ґ месцы масавага адпачынку людзей? ѕраверана на справе.

—убота, амаль 12 гадз≥н ночы.  ал€ кафэ ста≥ць група маладых, не вельм≥ цв€розых людзей. √учыць моцна€ музыка, €ка€ далЄка чуваць, на ста€нцы кал€ будынка н€ма свабоднага месца дл€ аҐтамаб≥눥, а таму зноҐ ≥ зноҐ машыны наведвальн≥к≥ вымушаны паркаваць на супрацьлеглым баку вул≥цы.

Ќа танцполе шмат народу, у асноҐным, гэта д爥чаты ≥ жанчыны. ћужчыны альбо с€дз€ць за стол≥кам≥, альбо проста ста€ць кал€ барнай стойк≥ ≥ наз≥раюць. ”се с€дз€чы€ месцы зан€ты, але людз≥ ҐсЄ падыходз€ць: в€л≥к≥ натоҐп моладз≥ зб≥раецца кал€ Ґваходу. ” пам€шканн≥ душна, пахне алкаголем, 툥зброеным вокам в≥даць, што прысутным горача ста€ць апранутым≥, але вары€нтॠне многа. √ардэроб у кафэ Єсць, але работн≥к, €к≥ б сачыҐ за захоҐваннем верхн€й вопратк≥ наведвальн≥каҐ, адсутн≥чае. ј таму, апрануты€ Ґ тоҐсты€, па сезоне куртк≥ ≥ пал≥то, госц≥ кафэ, вымушаны ста€ць у так≥м выгл€дзе амаль увесь вечар. Ѕольш пашанцавала Ус€дз€чымФ: верхн€€ вопратка проста в≥с≥ць на сп≥нках крэслаҐ, або л€жыць на падаконн≥ках. ”л≥чваючы тое, што Ґваход каштуе 30 тыс€ч рублЄҐ† (зв€ртаю Ґвагу: гэта сума, €кую варта аддаць тольк≥ за права пераступ≥ць парог кафэ ≥ макс≥мум Ч патанцаваць, кал≥ знойдзеш, куды к≥нуць пал≥то), думаецца, знайсц≥ гардэробшчыка, чалавека на палову стаҐк≥, магчыма, пенс≥€нера, €к≥ б выконвॠгэты€ немудрагел≥сты€ абав€зк≥, не ц€жка. ¬арта таксама зазначыць, што пасл€ 11 гадз≥н вечара н≥хто з работн≥кॠкафэ нават не думае прав€раць дакументы Ґ наведвальн≥каҐ, а значыць, любы непаҐналетн≥, €кому закарц≥ць пайсц≥ патанцаваць ноччу, мае магчымасць наведаць УћаладзЄжнаеФ, ≥ н≥хто €му п€рэчыць не будзе.

 ал≥ казаць пра кантроль за выкананнем прав≥лॠпаводз≥н, дык Єн таксама не ажыцц€Ґл€ецца Ґ поҐнай меры. ” холе спакойна ста€ць трое мужчын у рабочых робах з надп≥сам У√анцав≥цк≥  ѕƒФ, у рыз≥навых ботах, не першай свежасц≥ штанах. ’≥стаючыс€, €ны Уз гарлаФ расп≥ваюць гарэлку, ≥ ≥х, €к бачна, мала хвалюе той факт, што Ґ прынцыпе, гэта забаронена. ≤ нават тое, што работн≥кам кафэ зраб≥л≥ заҐвагу на гэтае парушэнне прысутны€, вын≥кॠне дало.

јсобнае слова неабходна сказаць пра прыб≥ральн≥. ∆аночы туалет адз≥н, мужчынск≥х Ч два. ј таму Ґ мног≥х д爥чат проста не хапае ц€рпенн€ дачакацца сваЄй чарг≥ Ч прыходз≥цца бегчы Ґ пам€шканне Удл€ хлопчыкаҐФ або за вугал. “ак≥€ справы. Ќу ≥, мабыць, не варта гаварыць, што аб на€Ґнасц≥ туалетнай паперы ≥ ≥ншых выгодах тут нават ≥ размова не ≥дзе.

Ќа вул≥цы, в≥даць, стала €шчэ больш народу ≥ машын. ’лопцы ≥ д爥чаты кураць, хто за вуглом, хто адразу кал€ Ґваходу. « розных бакоҐ данос€цца н€складна€ гаворка, разбаҐлена€ Умоцным≥ слоҐцам≥Ф, смех, дз€вочы в≥ск, мужчынска€ размова на павышаным тоне, воддаль кампан≥€ хлопцॠнешта перал≥вае з бутэльк≥ Ґ бутэлькуЕ ”сЄ зм€шалас€ Ґ рознагалосс≥ гукॠ≥ эмоцый. ƒарэчы, ум€шчальнасць кафэ Ч 120 чалавек, але нешта падказвала, нават прык≥дваючы Уна вокаФ, што Ґжо а 12 гадз≥не (кафэ працуе па суботах да 3 гадз≥н ночы) ≥х колькасць значна перавышала дазволеную. „ым гэта можа аб€рнуцца Ґ выпадку надзвычайнай с≥туацы≥ Ч добра в€дома: у бойцы ≥ даҐцы можа заг≥нуць ц≥ пакалечыцца больш людзей, чым непасрэдна, напрыклад, ад пажару.

ѕадчас наведванн€ кафэ вырашана было зраб≥ць агульны фотаздымак, панарамны, каб дасканала перадаць, скажам так, атмасферу маладзЄжнага адпачынку. Ќе паспеҐ фотаапарат сфакус≥равацца ≥ Ґключыць успышку, €к за руку нехта схап≥Ґ: не зус≥м цв€роза€ д爥чына (а дакладней, зус≥м нецв€роза€) з цыгарэтай моцна Ґчап≥лас€ за рукॠ≥ пац€гнула за сабой. Ќа пытанне: УЎто здарылас€?Ф, невыразна адказала: Уя табе зараз урэжу за тое, што ты м€не фатаграфуеш.  ампрамат шукаеш на м€не?Ф. яшчэ хв≥л≥н 10 спатрэб≥лас€, каб даказаць, што фатаграфавал≥ будынак кафэ, ≥ што €е твару на здымках н€ма. —лоҐ аказалас€ мала, прыйшлос€ паказаць фатаграф≥≥. ”пэҐн≥Ґшыс€, што Єй кажуць праҐду, н€цвЄрдай хадой Улэдз≥Ф пайшла прац€гваць вес€л≥цца.

« непрыемным асадкам пасл€ размовы пак≥даю гэты УастравокФ ганцав≥цкага маладзЄжнага адпачынку.  рыҐдна. як ≥ крыҐдна за тое, што адз≥нае месца, дзе моладзь сапраҐды можа адпачыць ≥ расслаб≥цца, знаходз≥цца на так≥м н≥зк≥м узроҐн≥ абслугоҐванн€, не кажучы Ґжо пра саму культуру паводз≥н наведвальн≥кॠУмаладзЄжк≥Ф. јле €к≥€ Ґмовы так≥ ≥ вын≥к.

 сен≥€ Ћ”÷ ќ.

У ультурныФ адпачынак у кафэ УћаладзЄжнаеФ

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц весны?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 9

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 9

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 13

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 25

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28