«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

Ќаркатычна€ хвал€

Ќаркатычна€ хвал€

ѕраблема распаҐсюджванн€ наркатычных рэчывॠу апошн≥€ гады стала вельм≥ актуальнай. ”сЄ часцей са сродкॠмасавай ≥нфармацы≥ паступаюць звестк≥ аб затрыманых грамадз€нах, €к≥€ не тольк≥ Ґжываюць забаронены€ прэпараты, але ≥ прадаюць ≥х, став€чы пад пагрозу здароҐе ≥ нават жыццЄ тых, хто ≥х набывае. Ќе абыйшла бокам гэта€ праблема ≥ наш рэг≥Єн.

“ак, €к паведам≥Ґ першы намесн≥к начальн≥ка √анцав≥цкага –ј”— ¬адз≥м  анапацк≥, крым≥нагенна€ астаноҐка Ґ сферы незаконнага абароту наркотыкॠна тэрыторы≥ нашага раЄна застаецца давол≥ складанай ≥ характарызуецца ростам злачынствॠтакога роду. ” 2014 годзе супрацоҐн≥кам≥ м≥л≥цы≥ был≥ зн≥шчаны 51 к≥лаграм каноп눥, 10 к≥лаграмॠмаку масл€н≥чнага, а чатыры асобы был≥ прыц€гнуты да адм≥н≥страцыйнай адказнасц≥ згодна з артыкулам 16.1  ојѕ УѕасеҐ або вырошчванне забароненых да апрацоҐк≥ расл≥н, €к≥€ зм€шчаюць наркатычны€ рэчывыФ. ” ≥м гаворыцца, што пасеҐ або вырошчванне без мэты збыту або вырабу наркатычных сродкаҐ, забароненых дл€ вырошчванн€ раслiн цi культываванне без той жа мэты гатункॠканоп눥, маку ц≥ ≥ншых расл≥н, €к≥€ зм€шчаюць наркатычны€ рэчывы, ц€гнуць накладанне штрафу Ґ памеры да дваццац≥ базавых вел≥чынь. ” той жа час, асобы, €к≥€ займаюцца пасевам або вырошчваннем маку ≥ каноп눥 з мэтай ≥х збыту або вырабу наркатычных сродкаҐ, будуць несц≥ крым≥нальную адказнасць.

 аб зн≥шчыць наркатычную сырав≥нную базу расл≥ннага паходжанн€, з 1 чэрвен€ па 15 верас툆 Ґ –эспубл≥цы Ѕеларусь праводз≥цца шырокамаштабна€ спецы€льна€ праграма УћакФ. Ќ€гледз€чы на тое, што так≥€ мерапрыемствы ладз€цца штогод, большасць насельн≥цтва ҐсЄ ж так≥ не ведае пра забарону альбо ≥гнаруе патрабаванн≥ заканадаҐства, думаючы, што вырошчванне гэтых культур дл€ асаб≥стых мэт або пак≥данне ≥х расц≥ на сва≥м агародзе выключна дл€ прыгажосц≥ дазвол≥ць† пазбегнуць адказнасц≥.

ƒапускаючы вырошчванне на сва≥х агародах нарказм€шчальных культур, грамадз€не тым самым ствараюць спры€льны€ Ґмовы дл€ асоб, €к≥€ спажываюць наркотык≥. Ѕо часта так≥€ людз≥ пры€зджаюць з розных рэг≥Єнॠкра≥ны ≥ шукаюць месцы вырастанн€ маку, на€Ґнасць або адсутнасць уладальн≥каҐ. √эта стварае перадумовы дл€ пран≥кненн€ на тэрыторыю ҐчасткаҐ, дзе растуць наркатычны€ расл≥ны ≥, магчыма, нават выкарыстанн€ жылл€ з мэтай вырабу наркотыкаҐ, учыненн€ ≥ншых в≥дॠзлачынстваҐ: крадз€жоҐ, рабаван툥, зн≥шчэнн€ або пашкоджанн€ маЄмасц≥ ≥ ≥ншых.

ѕры затрыманн≥ асоб за дзе€нн≥, зв€заны€ з незаконным абаротам наркотыкॠ≥ пс≥хатропаҐ, €ны, звычайна, адразу нак≥роҐваюцца на медыцынск≥ агл€д ≥ абследаванне на ¬≤„-≥нфекцыю.

≤ ҐсЄ ж самым распаҐсюджаным в≥дам наркотыка за апошн≥€ два гады стал≥ не мак ≥ канопл≥, а забаронены€ курыцельны€ сумес≥, так званы€ УспайсыФ, €к≥€ зм€шчаюць у сабе асабл≥ва неб€спечны€ пс≥хатропны€ рэчывы. „асцей за ҐсЄ €ны набываюцца праз глабальную сетку У≤нтэрнэтФ у абласных гарадах спосабам Узакладк≥Ф, €к≥ заключаецца Ґ тым, што пастаҐшчык пс≥хатропॠпак≥дае аплачаны тавар у раней абгавораным месцы, а пакупн≥к потым незаҐважна заб≥рае €го. “ы€ ж самы€ дзе€нн≥ могуць ажыцц€Ґл€цца Ґ сацы€льных сетках. —амым распаҐсюджаным в≥дам УспайсаФ, м€ркуючы па колькасц≥ адабранага пс≥хатропу Ґ грамах, зТ€Ґл€ецца спайс-MMBA-018 (с≥нон≥м: ADBICA Ч аналаг забароненага рэчыва MBA-018), €к≥ зм€шчаецца Ґ У—п≥се 1 асабл≥ва неб€спечных наркатычных сродкॠ≥ пс≥хатропных рэчываҐ, €к≥€ не выкарыстоҐваюцца Ґ медыцынск≥х мэтахФ.

ѕрычым за апошн≥€ сем гадоҐ рост выпадкॠнезаконнага абароту наркотыкॠ≥ пс≥хатропॠу горадзе ≥ раЄне Ґражвае.  ал≥ у 2008 годзе злачынствॠтакога роду вы€Ґлена не было, то Ґ 2009 Ч 2011 гадах заф≥ксавана па 1 злачынстве, у 2012 годзе Ч 3, у 2013 Ч 1. ј Ґ апошн≥€ два гады колькасць злачынствॠпа л≥н≥≥ незаконнага абароту наркотыкॠ≥ пс≥хатропॠвырасла Ґ разы. “ак, у 2014 годзе было вы€Ґлена 6 выпадкॠ(1 з ≥х Ч збыт нароктыкаҐ), а за м≥нулы перы€д 2015 года Ч 8 па л≥н≥≥ наркакантролю ≥ супрацьдзе€нн€ гандл≥ людзьм≥, 2 з €к≥х аднос€цца да катэгоры≥ ц€жк≥х ≥ асабл≥ва ц€жк≥х (зв€заны€ са збытам наркотыкаҐ).† ¬арта адзначыць, што Ґ 2015 годзе за злачынствы, зв€заны€ з незаконным абаротам наркотыкаҐ, была асуджана ≥ 28-гадова€ жанчына.

“ак≥м чынам, с≥туцы€ застаецца давол≥ складанай. ” сув€з≥ з гэтым супрацоҐн≥к≥ м≥л≥цы≥ актыв≥завал≥ работу па вы€Ґленн≥ асоб, €к≥€ дапускаюць немедыцынскае Ґжыванне наркатычных рэчывॠабо забароненых курыцельных сумес€Ґ. јле важна, каб чалавек сам усведам눥 усю неб€спечнасць Угульн≥Ф з наркотыкам≥, разумеҐ, што €го жыццЄ, будучын€, лЄс ≥ здароҐе залежаць тольк≥ ад €го самога. «адумайцес€, ц≥ варта рызыкаваць гэтым≥ самым≥ галоҐным≥ рэчам≥, дзел€ такой неб€спечнай ≥ прыдуманай эйфары≥ ад ужыванн€ наркотыкॠабо УспайсуФ? јдказ даҐно в€домы, застаецца тольк≥ прыслухацца.

 сен≥€ Ћ”÷ ќ.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —путник планеты «емл€?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 9

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 10

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 24

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 18

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 17

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 26

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 27

—ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам

’отите узнать больше? —ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам 31