«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ЌастаҐн≥ца ≥ €е вучн≥

ЌастаҐн≥ца ≥ €е вучн≥

Ќа гэтым здымку Ч настаҐн≥ца беларускай мовы ≥ л≥таратуры дз€ржаҐнай установы адукацы≥ У„удз≥нска€ с€рэдн€€ школаФ ≤на јл€ксандраҐна ¬алодзька ≥ €е вучн≥ Ч пераможцы прадметных ал≥мп≥€д розных гадоҐ (злева направа) Ч ƒарТ€ ¬алодзька, Ќадзе€ —авен€, ёл≥€ ярашэн€, Ћ≥завета “онка.  ал≥ д爥чынк≥ дружна ҐладкоҐвал≥с€ дл€ здымка Ґ раЄнку кал€ сваЄй настаҐн≥цы, прыкмец≥ла, €к≥€ даверл≥вы€, шчыры€ аднос≥ны пам≥ж Єй ≥ вучн€м≥, €к з паҐслова разумеюць сваю
≤ну јл€ксандраҐну, прыемна было пачуць, €к дружна прызнавал≥с€ €ны Ґ сваЄй любов≥ да прадмета, €к≥ €на выкладае. «аканчваецца навучальны год. –аб€ты папоҐн≥л≥ багаж школьных ведаҐ, на раЄнных ал≥мп≥€дах паказал≥ ≥х узровень, ц€пер можна ≥ адпачыць: праз некальк≥ дзЄн пачнуцца летн≥€ кан≥кулы. ј ≥х настаҐн≥ца нават у час адпачынку будзе час ад часу браць у рук≥ творы сва≥х люб≥мых п≥сьменн≥каҐ, перачытваць ≥х, знаЄм≥цца з нав≥нкам≥ л≥таратуры, штосьц≥ адметнае занатоҐваць ≥ Ґ думках выводз≥ць дл€ с€бе канву ҐрокаҐ, з €к≥х пачне новы навучальны годЕ

 аб быць цудоҐным настаҐн≥кам, трэба люб≥ць той прадмет, €к≥ выкладаеш, ≥ люб≥ць таго, каму ты €го данос≥ш. ≤на јл€ксандраҐна ¬алодзька шчыра люб≥ць ≥ свой прадмет, ≥ сва≥х вуч툥 Ч ц≥каҐных, дапытл≥вых, адкрытых. ≤ нават ц€пер, кал≥ за пл€чыма гэтай прыгожай, стройнай жанчыны з такой добразычл≥вай ≥ аба€льнай усмешкай больш за дваццаць гадоҐ педагаг≥чнага стажу, светлы€ непадробны€ пачуцц≥ любов≥ да той справы, да €кой пац€гнулас€ некал≥ душа, па-ранейшаму трымаюць ва Ґладарным палоне €е сэрца. ƒы з гадам≥ €шчэ глыбей пазнае ≥ разумее настаҐн≥ца гер сва≥х люб≥мых п≥сьменн≥каҐ Ч ”ладз≥м≥ра  араткев≥ча, ¬ас≥л€ Ѕыкава, €шчэ больш сама захапл€ецца вобразнасцю кранальных вершаваных радкоҐ яҐген≥≥ ян≥шчыц, Ќ≥ла √≥лев≥чаЕ ≤ на кожным уроку стараецца данесц≥ да вуч툥 ты€ пачуцц≥, €к≥€ адольваюць €е саму, ≥мкнецца доказна паказваць хараство ≥ багацце п€вучай матул≥най мовы. ј таму ≥ зан€тк≥ €е праходз€ць ц≥кава, жыва, прал€таюць €к адно ≥мгненне, €к некал≥ праходз≥л≥ дл€ самой ≤ны Ґрок≥ €е люб≥май настаҐн≥цы ≤рыны Ѕран≥славаҐны ћ≥сько. ј таму ≥ люб€ць мног≥€ чудз≥нск≥€ школьн≥к≥ беларускую мову ≥ л≥таратуру. ≤ на раЄнных (ды не тольк≥) ал≥мп≥€дах з году Ґ год займаюць адны з першых месцаҐ.

ѕра с€бе сц≥пла€ настаҐн≥ца расказвае мала: родам з „удз≥на, мама працавала медыцынскай с€строй, тата Ч у сельскай гаспадарцы. « дз€ц≥нства люб≥ла чытаць мастацк≥€ творы, з асабл≥вым жаданнем наведвала Ґрок≥ роднай мовы ≥ л≥таратуры строгай, але мудрай ≥ таленав≥тай настаҐн≥цы ≤рыны Ѕран≥славаҐны. √эта€ любоҐ да €е ≥ да кн≥г≥ некал≥ пакл≥кала выпускн≥цу „удз≥нскай с€рэдн€й школы Ґ прафес≥ю настаҐн≥ка. —пачатку ≤на закончыла Ѕаранав≥цкае педвучыл≥шча, затым завочна вучылас€ Ґ ћазырск≥м пед≥нстытуце. ј працаваць паехала Ґ —ал≥горск≥ раЄн, хацелас€, €к ≥ Ґс≥м маладым, пажыць па-за родным куточкам. ≤ хоць да „удз≥на можна сказаць рукой падаць, ≥ кра€в≥ды там не горшы€ за м€сцовы€, ≥ Ґласнае с€мейнае гн€здо ≤на зв≥ла там, ды ҐсЄ ж дзе сасна н≥ ста≥ць, усЄ свайму бору шум≥ць. ¬€рнулас€ ≤на з с€мТЄй дамоҐ. “ак родна€ вЄска ≥ стала €е надзейным прыстанкам ≥ жыватворнай, надзвычай спры€льнай глебай дл€ прафес≥йнага разв≥цц€. “ут некал≥ зб≥рॠбагаты фальклорны матэры€л јл€ксандр —ержпутоҐск≥, адсюль выток≥ творчасц≥ јлес€  аско, тут не цураюцца роднага слова в€скоҐцы.

јд сц≥плых звестак пра с€бе настаҐн≥ца пераходз≥ць да вуч툥. ≤ вочы €е загараюцца асабл≥вым св€тлом ≥ п€шчотай. У анешне ж, у кожнага з раб€т свае сх≥льнасц≥ ≥ ц€га да пэҐнага прадмета, Ч разважае настаҐн≥ца. Ч јсаб≥ста мне шанцуе на дзетак, €к≥€ кал≥ Ґжо Ґпадабал≥ родную мову ≥ л≥таратуру, то ≥мкнуцца вывучаць ≥х не проста па школьным курсе, а глыбей ≥ паҐней. ≤ роб€ць гэта мэтанак≥равана, настойл≥ва, ахвотна наведваюць дадатковы€ зан€тк≥. « ≥м≥ вельм≥ ц≥кава працавацьФ.

ЌастаҐн≥ца называе сваю першую вучан≥цу, з €кой €ны атрымал≥ другое месца Ґ раЄннай прадметнай ал≥мп≥€дзе ≥ прын€л≥ Ґдзел у абласной, Ч гэта ёл€  андрацен€. яна была д爥чынкай здольнай, творчай, п≥сала вершы, ц≥кавым≥ был≥ €е творчы€ работы. «араз ёл€ вучыцца Ґ Ѕаранав≥цк≥м педун≥верс≥тэце, будучы настаҐн≥к беларускай ≥ англ≥йскай моҐ.

ћ≥нулагодн€€ выпускн≥ца школы  ац€ ћазан зава€вала Ґ свой час трэц€е месца Ґ раЄннай ал≥мп≥€дзе. “аксама п≥сала вершы, не раз займала прызавы€ месцы Ґ творчым конкурсе У¬ыратавальн≥к≥ вачам≥ дз€цейФ. ≤ хац€ д爥чына вучыцца на юрыдычным факультэце, настаҐн≥ца ҐпэҐнена: творчы€ задатк≥ спатрэб€цца  ац€рыне ≥ Ґ €е давол≥ сурТЄзнай прафес≥≥.

÷€перашн€€ выпускн≥ца школы Ћ≥за “онка прымала Ґдзел у навукова-практычнай канферэнцы≥ У« навукай у будучынюФ. « Єй настаҐн≥ца займаецца паглыбленым вывучэннем прадмета з 8 класа. Ќе нарадуецца настойл≥вай, скрупулЄзнай у вучобе д爥чынкай. ¬учан≥ца даследавала асабл≥васц≥ м€сцовай гаворк≥, раб≥ла параҐнальны анал≥з €е канца 19 Ч пачатку 21 стагодд爥. яна глыбока Ґн≥кала Ґ творы —ержпутоҐскага, хадз≥ла да м€сцовых людзей старэйшага пакаленн€, ц≥кав≥лас€, кал≥ ≥ €к≥€ новы€ словы Ґзн≥кл≥. Ќадзейным дарадцам вучан≥цы была, канешне ж, €е настаҐн≥ца ≤на јл€ксандраҐна. ≤ работа атрымалас€ Ґ д爥чынк≥ грунтоҐнай, ц≥кавай. —таршын€ кам≥с≥≥, роб€чы €е анал≥з, сказॠнешматслоҐна, але Ємка: прыгожа, дакладна, па-каскоҐску. ј гэта дл€ вучан≥цы ≥ €е настаҐн≥цы Ч найвышэйша€ адзнака.

” 9 класе Ћ≥за зан€ла трэц€е месца Ґ раЄннай прадметнай ал≥мп≥€дзе, у 10-м Ч першае Ґ раЄннай, трэц€е Ч у абласной. ” гэтым навучальным годзе зава€вала другое месца Ґ раЄннай. ƒз€Ґчынка кал≥ Ґжо вывучае прадмет ц≥ адпаведную тэму, то глыбока, грунтоҐна, умела валодае ≥нтэрнэт-рэсурсам≥.

ЌастаҐн≥ца прац€гвае называць прозв≥шчы Ґдзельн≥кॠал≥мп≥€д. Ќадзе€ —авен€, дзев€ц≥класн≥ца. « 4 класа Ґдз€л€е мове асабл≥вую Ґвагу. ¬учан≥ца займала першы€ ≥ друг≥€ месцы Ґ раЄнных ал≥мп≥€дах, у гэтым навучальным годзе атрымала дыплом 3 ступен≥ на абласной ал≥мп≥€дзе. ƒз€Ґчынка са шматдзетнай с€мТ≥, дапамагае бацькам па гаспадарцы ҐпраҐл€цца ≥ Ґ вучобе пасп€вае быць першай. як не ганарыцца Єю?

—ва≥м стараннем вылучаецца ≥ дзес€ц≥класн≥ца ёл€ ярашэн€. ” гэтым годзе €на зан€ла другое месца Ґ раЄннай ал≥мп≥€дзе. «ахапл€ецца беларускай мовай ≥ л≥таратурай ≥ адна з тра≥х уласных дз€цей ≤ны јл€ксандаҐны Ч дачушка ƒарТ€. яна бачыць, €к люб≥ць свой прадмет мама, €к старанна рыхтуецца да кожнай сустрэчы з вучн€м≥ ≥ цалкам раздз€л€е матул≥ну любоҐ, падтрымл≥вае €е ва Ґс≥х пачынанн€х.

“ак, ураджайным быҐ гэты год дл€ вуч툥 ≤ны јл€ксандраҐны. ≤ дл€ €е, в€дома ж, ≥х настаҐн≥цы. јтрымл≥ваецца, што тры прызавы€ месцы сЄлетн€й раЄннай прадметнай ал≥мп≥€ды ҐпэҐнена Ґз€л≥ Ґ свае рук≥ вучн≥ ≤ны ¬алодзька з адной з самых аддаленых школ √анцаҐшчыны Ч „удз≥нскай. √лыб≥нка не стамл€ецца пазнаваць свае каран≥, ганарыцца тым, што м€сцовы€ казк≥ ≥ паданн≥, тутэйша€ гаворка стал≥ прадметам глыбокага вывучэнн€ так≥м в€домым даследчыкам, €к —ержпутоҐск≥, €на шануе мову сва≥х продкаҐ, а значыць, жыць Єй, роднай, ≥ жыць. ƒз€куй вам, настаҐн≥ца ≥ вашым вучн€м за гэтую шчырую вернасць ≥ чыстую любоҐ да роднага слова, а значыць ≥ да з€мл≥ пад белым≥ крылам≥Е

ћары€ ƒ«®ћ≤Ќј.

‘ота аҐтара.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 15

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 22

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 21

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 16

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 27

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 29

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 18

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 21