«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

–аЄнны бацькоҐск≥ сход

19 лютага адбыҐс€ раЄнны бацькоҐск≥ сход, на €к≥м разгл€дал≥с€ праблемны€ ≥ хвалюючы€ пытанн≥ эфектыҐнага Ґзаемадзе€нн€ с€мТ≥ ≥ школы Ґ мэтах пасп€ховай сацы€л≥зацы≥ ≥ самарэал≥зацы≥ навучэнцаҐ. јктуальна€ тэма сходу абТ€днала ≥ сабрала Ґ зале гарадскога ƒома культуры к≥руючы апарат райвыканкама, к≥раҐн≥цтва школ, педагогॠ≥ бацькоҐ. «а м≥нулы год аддзелам адукацы≥, спорту ≥ турызму райвыканкама была праведзена в€л≥ка€ работа, нак≥равана€ на разв≥ццЄ с≥стэмы адукацы≥ ≥ выхаванн€ школьн≥кॠраЄна, арган≥зацыю ≥х вольнага часу, праф≥лактыку правапарушэн툥 с€род непаҐналетн≥х, а таксама на рэал≥зацыю адукацыйных, выхаваҐчых ≥ спартыҐных праграм.

–аЄнны бацькоҐск≥ сход

” доказ гэтага Ґ холе ƒома культуры быҐ арган≥заваны стэнд гонару, на €к≥м разм€сц≥л≥с€ граматы ≥ падз€чны€ л≥сты ҐпраҐленн€ адукацы≥ Ѕрэсцкага аблвыканкама Ґ адрас ƒ”ј У√анцав≥цк≥ раЄнны цэнтр дз≥ц€чай ≥ юнацкай творчасц≥Ф, стэнд узнагарод —ƒёЎј– √анцав≥цкага райвыканкама, стракацел≥ €рк≥м≥ фарбам≥ выставы работ юных майстроҐ гарадск≥х ≥ сельск≥х школ раЄна, працавॠ≥нфармацыйны УастравокФ ƒ”ј У√анцав≥цк≥ раЄнны цэнтр дз≥ц€ча-юнацкага турызму ≥ экскурс≥йФ, а дл€ асабл≥ва актыҐных ≥ дапытл≥вых гасцей был≥ арган≥заваны майстар-класы па вырабе л€лек ≥ букетаҐ, вышыҐцы, арт-дызайне. ѕад акампанемент жывой музык≥ Ч ансамбл€ скрыпачоҐ з дз≥ц€чай школы мастацтваҐ Ч удзельн≥к≥ сходу любавал≥с€ работам≥ раб€т ≥ ≥х настаҐн≥каҐ.

—ход пачаҐс€ з ≥мправ≥заванай сцэнк≥, арган≥заванай работн≥кам≥ культуры горада ≥ раЄна. ” вобразе багоҐ јл≥мпа €ны зым≥тавал≥ нараджэнне на свет першага дз≥ц€ц≥, €кое зТ€в≥лас€ с≥мвалам пачатку новага жыцц€, ≥дэальным ≥ чыстым с≥мвалам чалавека, захаваць €к≥ Ч задача кожнага з нас. ћенав≥та гэтую думку прац€гнуҐ јл€ксандр —аланев≥ч, €к≥ Ґз€Ґ слова першым. ” дакладзе старшын≥ райвыканкама был≥ агучаны ≥ л≥чбы.

–аЄнны бацькоҐск≥ сход

Ќа Ґтрыманне ҐстаноҐ адукацы≥ Ґ 2014 годзе было выдзелена 97 м≥ль€рдॠ750 м≥льЄнॠрублЄҐ. ”трыманне аднаго дз≥ц€ц≥ ва Ґстановах агульнай с€рэдн€й адукацы≥ Ґ 2014 годзе склала 18,2 м≥льЄна рублЄҐ. ¬а Ґстановах адукацы≥ Ґсе дзец≥ заб€спечаны гарачым харчаваннем. 599 навучэнцॠшкол вызвалены ад платы за харчаванне на 100 працэнтаҐ, 88 Ч на 50 працэнтаҐ. ” дз≥ц€чых садках ад платы ад 100 да 30 працэнтॠвызвалены 494 дз≥ц€ц≥. Ќа Ґмацаванне матэры€льна-тэхн≥чнай базы ҐстаноҐ адукацы≥ выдаткавана 1,2 м≥ль€рда рублЄҐ, на падрыхтоҐку ҐстаноҐ да пачатку навучальнага года Ч 2,8 м≥ль€рда рублЄҐ. ¬ажнае значэнне мае матэры€льна€ падтрымка з боку дз€ржавы пэҐнай катэгоры≥ семТ€Ґ ≥ асобных грамадз€н. ” 2014 годзе 57 семТ€Ґ атрымал≥ пасведчанн≥ шматдзетнай с€мТ≥.

144 семТ€м, €к≥€ выхоҐваюць дз€цей, прызначана дапамога. —а сродкॠ‘онду сацы€льнай абароны насельн≥цтва Ґ 2014 годзе 282 грамадз€нам аказана аднаразова€ матэры€льна€ дапамога на агульную суму 116 м≥льЄнॠрублЄҐ, са сродкॠраЄннага бюджэту матэры€льную дапамогу атрымал≥ 46 грамадз€н на суму 12 м≥льЄнॠрублЄҐ. 28 грамадз€нам выплачана грашова€ дапамога на аздараҐленне на суму 37 м≥льЄнॠрублЄҐ. ”с€го Ґ раЄне на выплату пенс≥й ≥ дапамог выдаткавана 224 м≥ль€рды рублЄҐ.

јсаблiвы клопат, на думку старшын≥ райвыканкама, трэба пра€Ґл€ць аб ветэранах ¬€л≥кай јйчыннай вайны. ≤х засталос€ Ґ раЄне Ґс€го 67 чалавек.

јдыходз€чы ад аф≥цыйнага даклада, јл€ксандр ѕаҐлав≥ч выказॠсвой пункт гледжанн€, з €к≥м пагадз≥лас€ Ґс€ зала: будучын€ дз≥ц€ц≥ залежыць ад асаб≥стага прыкладу бацькоҐ, бо €но €к УгубкаФ Ґб≥рае Ґ с€бе рысы ≥ мадэль паводз≥н галоҐных аҐтарытэтॠдл€ €го Ч мамы ≥ таты. ј таму каб выгадаваць годнага члена грамадства, трэба пачынаць з с€бе.

–аЄнны бацькоҐск≥ сход

Ќа жаль, не заҐсЄды словы супадаюць з дзе€нн€м≥. –ост злачыннасц≥ на √анцаҐшчыне мае месца. ј таму аб эфектыҐнасц≥ дзе€н툥 па праф≥лактыцы злачынствॠ≥ правапарушэн툥 с€род непаҐналетн≥х праз кансал≥дацыю грамадск≥х ≥нстытутॠрасказала намесн≥к старшын≥ кам≥с≥≥ па справах непаҐналетн≥х пры райвыканкаме ¬ольга јнтанов≥ч. яна адзначыла, што Ґ выхаванн≥ дз€цей в€л≥кае значэнне маюць школа ≥ дз€ржава, але €шчэ большае Ч с€мТ€ ≥ асаб≥сты прыклад бацькоҐ. Ѕо Ґ апошн≥ час усЄ часцей у здз€йсненне злачынствॠуц€гваюцца падлетк≥, дзе€нн≥ €к≥х н€рэдка здз≥Ґл€юць сва≥м цын≥змам, дзЄрзкасцю ≥ Ґседазволенасцю. –азам з гэтым, €к адзначыла ¬ольга ”ладз≥м≥раҐна, непако≥ць тэндэнцы€ павел≥чэнн€ колькасц≥ неспры€льных семТ€Ґ, €к≥€ знаходз€цца Ґ так званай зоне рызык≥. јсабл≥ва часта падлетк≥ Ґключаюцца Ґ супрацьзаконны€ дзе€нн≥, зв€заны€ з купл€й, захоҐваннем ≥ Ґжываннем наркотыкаҐ.

«а 2014 кам≥с≥€й па справах непаҐналетн≥х пры райвыканкаме было разгледжана 155 матэры€лॠу дачыненн≥ да падлеткॠ≥ ≥х бацькоҐ. ЌепаҐналетн≥м≥ Ґ м≥нулым годзе было здзейснена 2 хул≥ганствы, 3 крадз€жы, 1 разбой, 1 злачынства было зв€зана з незаконным абаротам наркотыкаҐ. ”зрост УзлачынцаҐФ склॠад 13 да 18 гадоҐ, 5 падлеткॠнавучал≥с€ Ґ школах раЄна, 1 у дапаможнай школе-≥нтэрнаце, 1 у л≥цэ≥, 1 зТ€Ґл€Ґс€ навучэнцам школы горада Ѕаранав≥чы, 1 не вучыҐс€ ≥ не працаваҐ. 5 чалавек здзейсн≥л≥ злачынства Ґ групе, 2 Ч у стане алкагольнага апТ€ненн€, 1 ста€Ґ на Ґл≥ку Ґ ≥нспекцы≥ па справах непаҐналетн≥х. ”се злачынствы был≥ здзейснены Ґ выхадны€ ≥ кан≥кул€рны€ дн≥, у в€чэрн≥ ц≥ начны час. ”зн≥кае лаг≥чнае ≥ справ€дл≥вае пытанне: ц≥ прав≥льна, што бацьк≥ не ведал≥ ≥ не пракантрал€вал≥, дзе ≥ чым займаецца ≥х дз≥ц€?

Ћетась разгледжана 60 адм≥н≥страцыйных пратаколॠу дачыненн≥ да непаҐналетн≥х, а таксама 30 Ч у дачыненн≥ да бацькоҐ. ” ц€перашн≥ час раЄнным аддзелам —ледчага кам≥тэта Ґзбуджаны крым≥нальны€ справы Ґ дачыненн≥ да двух падлеткॠза здз€йсненне ≥м≥ трох злачынствॠу канцы 2014 года. √эта Ч хул≥ганства, крадзеж ≥ крадзеж шл€хам выкарыстанн€ кампТютарнай тэхн≥к≥.

јпошн≥ в≥д злачынствॠстанов≥цца асабл≥ва распаҐсюджаным. Уяк вызначыць, ц≥ залежыць дз≥ц€ ад кампТютара ≥ ц≥ варта б≥ць трывогу? як даведацца, €к≥€ сайты €но наведвае? як абмежаваць час знаходжанн€ дз≥ц€ц≥ Ґ сетцы ≥нтэрнэт ≥ знайсц≥ кампрам≥с у гэтым пытанн≥?Ф, Ч на гэты€ ≥ ≥ншы€ пытанн≥ адказала Ґ сва≥м выступленн≥ к≥раҐн≥к творчай групы класных к≥раҐн≥коҐ “ацц€на ƒунчык. яна падмацавала сваЄ выступленне нагл€дным в≥дэасюжэтам аб змене Ґ паводз≥нах залежнага ад кампТютара дз≥ц€ц≥ ≥ дала слушны€ парады бацькам, €к з дапамогай кампТютарных праграм устанав≥ць бацькоҐск≥ кантроль за наведваннем забароненых сайтаҐ.

Ќачальн≥к √анцав≥цкага –јЌ— јндрэй Ћабко расказॠаб праблеме неасц€рожнага абыходжанн€ з агнЄм, €ка€ застаецца надзвычай актуальнай. ∆удасны€ фота з пажараҐ, жахл≥ва€ статыстыка заг≥нуҐшых, страшны€ факты г≥бел≥ дз€цей на пажары з-за халатнасц≥ бацькоҐ, €к≥€ пак≥даюць сва≥х малышоҐ без нагл€ду, ускалыхнул≥ залу. «в€ртаючыс€ да бацькоҐ, јндрэй Ћабко падвЄҐ вын≥к: Уѕак≥даючы дз≥ц€ на некальк≥ хв≥л≥н без нагл€ду, вы можаце страц≥ць €го назаҐсЄдыФ.

” св€тле апошн≥х падзей у горадзе ≥ раЄне, €к≥€ датычацца распаҐсюджванн€ наркатычных рэчываҐ, было б н€прав≥льным не зв€рнуць на гэта п≥льную Ґвагу. ¬ыступленне тэрапеҐта ”ј« У√анцав≥цка€ ÷–ЅФ ¬ольг≥ „арнецкай было нак≥равана на асв€тленне пытан툥 вызначэнн€ пан€цц€ Унаркотык≥Ф, ≥х клас≥ф≥кацы≥. ¬ольга ”ладз≥м≥раҐна Ґ даступнай форме паведам≥ла, €к≥€ наступствы пагражаюць пасл€ прыЄму розных в≥дॠнаркатычных прэпаратаҐ, €к узн≥кае прывыканне, €к пакутуе арган≥зм чалавека пад ≥х уздзе€ннем. “аксама пры дапамозе электроннай прэзентацы≥ €на акрэсл≥ла ≥ паказала асноҐны€ прыкметы, €к≥€ сведчаць аб тым, што чалавек прымае наркотык≥, дала каштоҐны€ парады. ”рач дадала, што найперш сам≥ бацьк≥ могуць вы€в≥ць на ранн€й стады≥, кал≥ €шчэ Єсць магчымасць выратавацца, залежнасць свайго дз≥ц€ц≥ ад наркотыкаҐ. У«в€ртайце Ґвагу на сва≥х дз€цей, наз≥райце за ≥м≥, кантактуйце ≥ больш часу праводзьце разам. “ады дз≥ц€ будзе ц€гнуцца да вас, а не да наркотыкаҐФ.

“эму здаровага ладу жыцц€ прац€гвॠу сва≥м выступленн≥ ≥ загадчык сектара спорту ≥ турызму аддзела адукацы≥ райвыканкама яҐген  абрынец у сва≥м дакладзе на тэму У‘арм≥раванне патрэбы Ґ здаровым ладзе жыцц€ праз зан€тк≥ спортам ≥ ф≥зкультурайФ. ®н зв€рнуҐ увагу на тое, што менав≥та спорт ≥ актыҐны адпачынак, €к≥€ займаюць большую частку вольнага часу сучаснага школьн≥ка, пап€рэджваюць сх≥льнасць да супрацьзаконных ≥ амаральных дзе€н툥.  ал≥ н€ма вольнага часу Ч н€ма ≥ магчымасц≥ зан€цца УдурасцюФ ад гультайства. ƒа таго ж, ус≥м в€дома, што менав≥та спорт выхоҐвае дысцыпл≥ну, с≥лу вол≥ ≥ вытрымку, а таксама ҐмацоҐвае здароҐе ≥ роб≥ць чалавека прыгожым.

јксана –ылка, галоҐны спецы€л≥ст аддзела адукацы≥ спорту ≥ турызму райвыканкама, нагадала аб неабходнасц≥ летн€й зан€тасц≥ дз€цей. –асказала аб пахвальных водгуках, атрыманых арган≥затарам≥ летн€га проф≥льнага лагера УЋ≥дарФ ад €го выхаванцॠ≥ ≥х бацькоҐ.

Ўмат ≥нфармацы≥, слушны€ парады прафес≥€налаҐ, ц≥кавы€ думк≥ ≥ добры€ пажаданн≥ пачул≥ Ґ гэты дзень удзельн≥к≥ бацькоҐскага сходу, сапраҐднае св€та стварыл≥ арган≥затары дл€ прысутных. јле €кое св€та без ≥скрамЄтнага танца ≥ в€сЄлай песн≥? ѕад гучны€ акорды выступлен툥 юных артыстॠаф≥цыйна€ частка падышла да заканчэнн€.

 сен≥€ Ћ”÷ ќ.

‘ота аҐтара.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —колько лет в веке? (ответ числом)

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 6

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 22

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30