«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

як навучыцца разумець сваЄ дз≥ц€?

Ќе так даҐно Ґ √анцав≥цк≥м сацы€льна-педагаг≥чным цэнтры пачала сваю дзейнасць праграма Уѕасп€ховае бацькоҐстваФ. яе мэта Ч дапамагчы бацькам сфарм≥раваць паз≥тыҐны стыль знос≥н з дзецьм≥, навучыцца навыкам эфектыҐнага вырашэнн€ канфл≥ктных с≥туацый, падтрымл≥ваць, слухаць, чуць ≥ разумець сва≥х дз€цей, даведацца пра тое, €к вырашаць праблемы з дысцыпл≥най, навучыцца ствараць у с€мТ≥ паз≥тыҐную атмасферу разуменн€ ≥ паваг≥.

Уѕасп€ховае бацькоҐстваФ складаецца з трох базавых курсаҐ, адаптаваных пад канкрэтны Ґзрост дз≥ц€ц≥: Ујд калыск≥ да школыФ (дл€ бацькоҐ дз€цей узростам да 6 гадоҐ), УЎто могуць бацьк≥Ф (дл€ бацькоҐ дз€цей ад 5 да 15 гадоҐ), Уяк выжыць бацькам падлеткаҐФ (дл€ бацькоҐ дз€цей ад 12 да 18 гадоҐ), а таксама курса Ућастацтва самасцв€рджэнн€ дл€ бацькоҐФ, прызначанага дл€ тых, хто пасл€ праходжанн€ аднаго ц≥ больш курсॠусЄ €шчэ сумн€ваецца Ґ сабе.  ожны курс разл≥чаны на 10 зан€ткаҐ, з €к≥х 2 уводны€ ≥ 8 практычных.

«араз у √анцав≥цк≥м сацы€льна-педагаг≥чным цэнтры набрана перша€ група бацькоҐ, €к≥€ жадаюць прайсц≥ курсы Уѕасп€ховага бацькоҐстваФ. ” дадзены момант рэал≥зуецца курс УЎто могуць бацьк≥Ф, аднак гэта тольк≥ пачатак. ѕедагог≥-пс≥холаг≥ Ќаталл€ Ћем€шэҐска€ ≥ јлена «а€ц, €к≥€ прайшл≥ спецы€льную падрыхтоҐку Ґ €касц≥ трэнерॠпа гэтай праграме, плануюць у будучым адкрыць наведванне курсॠ≥ дл€ бацькоҐ дз€цей ≥ншых узроставых груп. яны ≥ падз€л≥л≥с€ Ґласным≥ планам≥, пагутарыл≥ пра саму праграму ≥ пра тое, што Ґжо рэал≥зуецца Ґ рамках Уѕасп€ховага бацькоҐстваФ з карэспандэнтам У—ѕФ јл€ксандрай √”–ћјЌ.

Ч √алоҐнае, што прадугледжана праграмай Ч рэал≥заваць чаканн≥ Ґдзельн≥кॠ≥ паказаць ≥м, у чым €ны не мел≥ рацы≥ падчас знос≥н са сва≥м≥ дзецьм≥, Ч расказвае педагог-пс≥холаг дз≥ц€чага садка є 4 јлена «а€ц. Ч “аму першае, што мы зраб≥л≥, кал≥ пачал≥ курс Ч прав€л≥ дл€ Ґдзельн≥кॠтэст У”менне быць бацькамФ. —энс гэтага тэста Ґ тым, што Єн праводз≥цца Ґ пачатку ≥ Ґ канцы курса, ≥ бацьк≥ сам≥ атрымл≥ваюць магчымасць параҐнаць свае вын≥к≥. √этым мы хочам паказаць тое, €к Уѕасп€ховае бацькоҐстваФ зм€н€е ≥х уласнае Ґспрыманне аднос≥н з дзецьм≥.

Ч  ал≥ бацьк≥ Ґ аднос≥нах з дзецьм≥ адчуваюць гнеҐ, раздражненне, крыҐду або бездапаможнасць, дык гэты€ курсы Ч менав≥та тое, што ≥м патрэбна, Ч прац€гвае педагог-пс≥холаг сацы€льнага цэнтра Ќаталл€ Ћем€шэҐска€. Ч “ут €ны даведаюцца пра розны€ падыходы да вырашэнн€ сва≥х праблем, €к≥€ пры гэтым лепшым чынам паҐплываюць на пс≥х≥ку дз≥ц€ц≥. √эта€ праграма не выварочвае душу бацькоҐ ≥ дз€цей навыварат, а, наадварот, спры€е пашырэнню ≥х кругагл€ду, а таксама дае новы€ магчымасц≥ ≥ дадатковы€ сродк≥ дл€ знос≥н з дзецьм≥.

Ќаталл€ расказвае аб с≥туацы≥ Ґ нашым раЄне.

Ч Ќа √анцаҐшчыне, на жаль, дастаткова €к н€поҐных семТ€Ґ, так ≥ семТ€Ґ, у €к≥х мац≥ выхоҐвае дз€цей адна. ј жанчыны па сваЄй прыродзе вельм≥ эмацы€нальны€, аднак €ны вымушаны хаваць свае пачуцц≥. Ќ€рэдка гэта прыводз≥ць да не вельм≥ добрых вын≥каҐ. ј, м≥ж тым, праблема можа быць вырашана вельм≥ лЄгка: гэты€ эмоцы≥ можна зн€ць падчас знос≥н у падобных групах.

Ч ƒы ≥ наогул, Ч дапаҐн€е €е јлена, Ч адна галава добра, а дзес€ць лепш. ≤ мы з Ќаталл€й, ≥ Ґдзельн≥цы нашай праграмы з задавальненнем дапаможам тым, хто заблытаҐс€ ≥ спалохаҐс€. Ќ€ма н≥чога дрэннага Ґ тым, каб паказаць сваю слабасць ≥ пастарацца ад €е пазбав≥цца. Ќаша праграма Ч першы памочн≥к у гэтым. ” м€не самой дзве дачк≥ з в€л≥кай розн≥цай ва Ґзросце: старэйшай за 20 гадоҐ, а малодшай ус€го 7. ƒык вось, пасл€ таго, €к € прайшла курс, мне стала значна л€гчэй з ≥м≥ ≥ разумець ≥х. ј старэйша€ дачка наогул кажа мне, што кал≥ раней € была проста мамай-пс≥холагам, то ц€пер стала самой дасканаласцю, Ч усм≥хаецца €на. ƒарэчы, хацелас€ б дадаць, што праграма дапамагае Ґ знос≥нах не тольк≥ з дзецьм≥, але ≥ з дарослым≥ людзьм≥.

Ч ¬арта таксама адзначыць той факт, што пры дапамозе Уѕасп€ховага бацькоҐстваФ Ґдзельн≥к≥ праграмы станов€цца больш адказным≥ ≥ ҐпэҐненым≥ Ґ сва≥х с≥лах, а таксама атрымл≥ваюць дадатковы€ рэсурсы дл€ вырашэнн€ праблем, Ч падхопл≥вае Ќаталл€. Ч јднак не заҐсЄды гэты€ змены адбываюцца адразу. Ѕываюць с≥туацы≥, кал≥ першапачаткова змены не надта прыкметны, аднак паступова зм€н€ецца абсалютна ҐсЄ.

ѕраграма Уѕасп€ховае бацькоҐстваФ ≥снуе з 1993 года ≥ выкарыстоҐваецца Ґ мног≥х кра≥нах свету. ÷€пер €на была цалкам адаптавана ћ≥жнародным дз≥ц€чым фондам дл€ нашай кра≥ны. ” нашым раЄне јлена ≥ Ќаталл€ Ч першы€, хто змог пачаць €е рэал≥зоҐваць. Ўто ж, пажадаем поспеху €к удзельн≥кам курсу, так ≥ сам≥м педагогам-пс≥холагам. Ѕо першы крок Ч заҐсЄды самы ц€жк≥, нават, кал≥ гэта першы крок на шл€ху да поспеху.

як навучыцца разумець сваЄ дз≥ц€?

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц весны?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 14

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 15

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 29

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 29

—ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам

’отите узнать больше? —ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам 34