«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

”сЄ пачынаецца з праф≥лактык≥

–озны€ надзЄнны€ пытанн≥ з жыцц€ √анцаҐшчыны разгл€даюцца на пас€джэнн€х раЄннага выканаҐчага кам≥тэта. Ќа чарговым з ≥х, €кое прайшло Ґ п€тн≥цу, 21 л≥стапада, таксама абм€ркоҐваҐс€ шэраг пытан툥, у тым л≥ку ≥ так≥€ важны€, €к ахова здар насельн≥цтва ≥ абарона дз€цей у неспры€льных семТ€х.

“уберкулЄз Угул€еФ па раЄне

“эма аховы здар давол≥ шматгранна€, але на гэты раз ≥шла размова аб прымаемых мерах па пап€рэджанн≥ захворванн€ на туберкулЄз у раЄне. Ѕыл≥ дл€ гэтага ≥ падставы. як адзначыҐ у сва≥м дакладзе па гэтым пытанн≥ галоҐны Ґрач установы аховы здар У√анцав≥цка€ ÷–ЅФ ¬адз≥м —ашко, туберкулЄз у кра≥не за апошн≥€ два дзес€ц≥годдз≥ прац€гвае заставацца распаҐсюджанай хваробай, €ка€ нанос≥ць значны Ґрон здароҐю насельн≥цтва ≥ эканом≥цы дз€ржавы. Ўтогод у рэспубл≥цы захворвае на €го 4,5 тыс€чы чалавек, з €к≥х 79,4 працэнта працаздольнага Ґзросту. √эта, безумоҐна, не можа не трывожыць, бо, €к падкрэсл≥Ґ ¬адз≥м ”ладз≥м≥рав≥ч, Уэканам≥чны€ страты грамадства, зв€заны€ з туберкулЄзам, абумоҐлены €к высок≥м коштам л€чэнн€, у першую чаргу запушчаных форм захворванн€, так ≥ прац€глай, а часта ≥ поҐнай стратай працаздольнасц≥ ≥ зв€заным≥ з гэтым значным≥ затратам≥ на сацы€льнае забесп€чэнне па ≥нвал≥днасц≥Ф. ƒа таго ж, варта нагадаць, што туберкулЄз Ч не тольк≥ каварна€, але ≥ ≥нфекцыйна€ хвароба, €ка€ пры неспры€льных умовах можа лЄгка распаҐсюджвацца ≥ ствараць неб€спечны€ ачаг≥ заражэнн€. “аму своечасовае вы€Ґленне хворых на туберкулЄз зТ€Ґл€ецца адной з важных мер у комплексе праф≥лактычных мерапрыемстваҐ, €к≥€ праводз€цца Ґ нашым раЄне.  омплексным планам прадугледжана суцэльнае рэнтгенафлюараграф≥чнае абследаванне насельн≥цтва на туберкулЄз пачынаючы з 17-гадовага Ґзросту. Ќалежаць абследаванню 22774 чалавек≥, за 9 мес€цॠгэтага года ≥м ахоплена 16747 чалавек, што складае 73,5 працэнта. ≤ гэта€ работа прац€гваецца. јбследаванне праводз≥цца Ґ асноҐным стацы€нарным флюарографам, але Ґ першым паҐгоддз≥ Ґ раЄне працавॠ€шчэ ≥ перасоҐны флюарограф, ≥м агледжана было 430 чалавек. ЌеҐзабаве зноҐ прадугледжваецца нак≥раванне Ґ раЄн перасоҐнага флюарографа, што дазвол≥ць ахап≥ць абследаваннем практычна ҐсЄ сельскае насельн≥цтва раЄна.

Ќа √анцаҐшчыне, паводле прыведзеных галоҐным урачом раЄна даных, за 9 мес€цॠгэтага года вы€Ґлена 13 хворых з актыҐным≥ формам≥ туберкулЄзу, з ≥х 8 чалавек Ч працаздольнага Ґзросту. јд гэтай хваробы памерл≥ з пачатку года 2 чалавек≥.

” дакладзе ¬адз≥ма —ашко прагучал≥ ≥ наступны€ л≥чбы: у ц€перашн≥ час у нашым раЄне знаходз≥цца 39 ачагоҐ ≥нфекцы≥, зарэг≥стравана 45 дарослых кантактаҐ, 10 дз€цей ≥ 1 падлетак. ”се €ны своечасова абследаваны, да таго ж, усе кантактны€ асобы ста€ць на дыспансерным ул≥ку.

Ќ€малаважную ролю Ґ пап€рэджанн≥ распаҐсюджванн€ туберкулЄзу мае ≥ строг≥ кантроль за своечасовасцю праходжанн€ рэнтгенафлюараграф≥чнага абследаванн€ так званага Уабав€зковагаФ кантынгенту. √алоҐны сан≥тарны Ґрач раЄна ƒзм≥трый √арагл€д расказॠаб тым, што за гэтым сан≥тарна-г≥г≥ен≥чнай службай в€дзецца кантроль пры абследаванн≥ абТектаҐ, пры праверцы флюаратэк Ћѕ”. ”с€го, паводле €го ≥нфармацы≥, з 3580 чалавек Уабав€зковагаФкантынгенту Ґжо абследавана 2802. «а н€своечасовае праходжанне пап€рэдн≥х ≥ перы€дычных агл€дॠскладзена на юрыдычных ≥ службовых асоб 10 пратаколॠаб адм≥н≥страцыйным правапарушэнн≥ на суму 10 м≥льЄнॠ510 тыс€ч рублЄҐ. —пецы€л≥стам≥ службы нак≥равана Ґ адрас к≥раҐн≥коҐ 7 прапаноҐ аб адх≥ленн≥ ад работы, 48 чалавек адх≥лены ад работы. √алоҐны сан≥тарны Ґрач раЄна агучыҐ ≥ прычыну н€своечасовага праходжанн€ медагл€ду работн≥каҐ Ч адсутнасць кантролю з боку к≥раҐн≥коҐ арган≥зацый, —¬ . ÷≥ не аб гэтым сведчыць ≥ той факт, што з вы€Ґленых 13 хворых на туберкулЄз Ч 3 працуючы€ чалавек≥.

јбарона дз€цей

“ак, медыцынск≥м≥ Ґстановам≥ прымаецца многае дл€ пап€рэджанн€ захворванн€ на туберкулЄз. јле ж аб сва≥м здароҐ≥, €кое јнтон „эхॠназвॠцудам, пав≥нен клапац≥цца ≥ сам чалавек. Ќе пав≥нны заставацца Ґбаку ад гэтай важнай справы грамадскасць, к≥раҐн≥к≥ арган≥зацый, прадпрыемствॠ≥ ҐстаноҐ, праваахоҐных органаҐ, сельвыканкамаҐ, а ≥х работа пав≥нна быць узаемазв€занай ≥ нак≥раванай на супрацьдзе€нне хваробе Ґ самым €е пачатку, у тым л≥ку ≥ садзейн≥чаючай шырокаму ≥ €каснаму абследаванню насельн≥цтва. ”важл≥вым ≥ прынцыповым пав≥нен быць ≥ падыход да сва≥х абав€зкॠкадравым≥ службам≥ Ґ час прыЄму людзей на работу. Ќа гэта ≥ ск≥равॠувагу прысутных старшын€ раЄннага выканаҐчага кам≥тэта јл€ксандр —аланев≥ч, падымаючы шэраг заканамерных ≥ слушных пытан툥 па абм€ркоҐваемай тэме ≥ нацэльваючы Ґс≥х на сурТЄзны падыход да гэтай €к, зрэшты, ≥ да любой справы. ” тым л≥ку ≥ да такой важнай, у нечым перакл≥каючайс€ ≥ Ґзаемазв€занай з пап€рэдн€й, €к праф≥лактыка с€мейнай неспры€льнасц≥ ≥ абарона дз€цей, €к≥€ жывуць у неспры€льных умовах.

як адзначыла выступаюча€ па гэтай тэме намесн≥к старшын≥ кам≥с≥≥ па справах непаҐналетн≥х райвыканкама ¬ольга јнтанов≥ч, гэтае пытанне €к ≥ ход рэал≥зацы≥ ƒэкрэта ѕрэз≥дэнта –эспубл≥к≥ Ѕеларусь ад 24 л≥стапада 2006 г. є 18 Ујб дадатковых мерах па дз€ржаҐнай абароне дз€цей у неспры€льных семТ€хФ знаходз€цца на паста€нным ≥ п≥льным кантрол≥ органॠулады.

ѕрымаемы€ меры дазвол≥л≥ сфарм≥раваць м≥жведамасны падыход у рабоце з н€дбайным≥ семТ€м≥, €к≥ паспры€Ґ сЄлета аздараҐленню абстаноҐк≥ Ґ 40 семТ€х, заб€спечыҐ зан€тасць асоб, абав€заных в€ртаць дз€ржаве расходы на Ґтрыманне дз€цей. « пачатку рэал≥зацы≥ ƒэкрэта колькасць неспры€льных семТ€Ґ значна зменшылас€. ѕаводле ≥нфармацы≥ ¬ольг≥ ”ладз≥м≥раҐны, па стане на 1 л≥стапада гэтага года Ґ нашым раЄне пражываюць 39 неспры€льных семТ€Ґ, у €к≥х выхоҐваюцца 84 дз≥ц€ц≥, прызнаны€ знаходз€чым≥с€ Ґ сацы€льна неб€спечным станов≥шчы (дл€ параҐнанн€: на 1 студзен€ 2007 года было 98 так≥х семТ€Ґ, у €к≥х жыл≥ 218 дз€цей). јб тым, што праф≥лактычна€ работа дае станоҐчы вын≥к, сведчыць ≥ той факт, што за студзень Ч кастрычн≥к гэтага года зн€ты з ул≥ку Ґ сув€з≥ з нармал≥зацы€й с€мейнай абстаноҐк≥ 84 дз≥ц€ц≥ з 40 семТ€Ґ. ¬ернуты Ґ б≥€лаг≥чны€ семТ≥ сЄлета 14 дзетак, €к≥€ был≥ прызнаны маючым≥ патрэбу Ґ дз€ржаҐнай абароне, а Ґвогуле за перы€д рэал≥зацы≥ ƒэкрэта Ч 172 дз≥ц€ц≥. Ќа слайдах, паказаных прысутным, было бачна, €к могуць зм€н≥ць сваЄ жыллЄ ≥ Ґмовы знаходжанн€ Ґ ≥м уласных дз€цей людз≥, €к≥€ адумал≥с€, перастал≥ Ґжываць алкаголь, €к≥ ≥ зТ€Ґл€Ґс€ асноҐнай прычынай ус≥х с€мейных бед. Ќа фотаздымках Ч радасны€, шчасл≥вы€ твары д爥чынак ≥ хлопчыкॠз семТ€Ґ Ћ. ’алецкай, ≤.  ананов≥ча, ћ. ѕаҐлоҐскага, ¬. ѕаҐлоҐскайЕ ≤ зус≥м ≥ншы, непрыгл€дны малюнак убачыл≥ прысутны€ на пас€джэнн≥ на ≥ншых слайдах. ÷≥ не таму кам≥с≥€й па справах непаҐналетн≥х райвыканкама за гэты год прызнаны маючым≥ патрэбу Ґ дз€ржаҐнай абароне 19 дз€цей з 10 семТ€Ґ?

70 абав€заных асоб пав≥нны кампенсаваць расходы аддзелу адукацы≥, спорту ≥ турызму райвыканкама на Ґтрыманне ≥х дз€цей, €к≥€ знаходз€цца на дз€ржаҐным забесп€чэнн≥. ≤ працэнт в€ртанн€ гэтых сродкॠабав€заным≥ асобам≥ за студзень Ч кастрычн≥к зн≥з≥Ґс€.

”праҐленне па працы, зан€тасц≥ ≥ сацы€льнай абароне насельн≥цтва райвыканкама кантралюе выхад на работу 42 абав€заных асоб. ≤ тым не менш абав€заным≥ асобам≥ зроблена за 10 мес€цॠгэтага года 880 прагулаҐ. √эта на 18 працэнтॠменш, чым за аналаг≥чны перы€д летась, але не падстава дл€ заспакаенн€. ¬ольга јнтанов≥ч зас€родз≥ла Ґвагу прысутных на тым, што Убольшасць абав€заных асоб в€дуць устойл≥вы антыграмадск≥ лад жыцц€, а злоҐжыванне сп≥ртным≥ напо€м≥, адсутнасць матывацы≥ да працы перашкаджаюць выкананню ≥м≥ сва≥х працоҐных абав€зкаҐ, у сув€з≥ з чым гэты€ асобы пад любой падставай ух≥л€юцца ад працы, дапускаюць прагулы, дэстаб≥л≥зуюць абстаноҐку Ґ працоҐных калектывахФ.

ћногае па рэал≥зацы≥ ƒэкрэта ≥ праф≥лактыцы с€мейнай неспры€льнасц≥ зроблена, але шмат €к≥€ праблемы не могуць не хвал€ваць. ÷≥ не таму стольк≥ пытан툥 было зададзена к≥раҐн≥ком раЄна, €к≥€ не могуць не прымус≥ць задумацца над праблемай грамадства. яго ц≥кав≥ла, чаму Ґстановам≥ адукацы≥ н€своечасова прызнаюцца знаходз€чым≥с€ Ґ сацы€льна неб€спечным станов≥шчы дзец≥, чаму наз≥раецца рост неспры€льнасц≥, што прадпрын€ць, каб павыс≥ць працэнт в€ртанн€ сродкॠабав€заным≥ асобам≥, у чым прычына прагулаҐ, ≥ хто недапрацоҐвае Ґ гэтым ≥ ≥ншых напрамках? √эты€ пытанн≥, зададзены€ канкрэтным асобам, стал≥ падставай дл€ анал≥зу ≥ роздуму над праблемай, праграмай дл€ дзе€нн€ ≥ дзейснага выкананн€ патрабаван툥 ƒэкрэта є 18.

ћары€ Ў„ј° ”Ќ.

”сЄ пачынаецца з праф≥лактык≥

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц весны?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 13

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 13

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 15

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 28

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28