«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

—€мейна€ пал≥тыка

Ќа м≥нулым тыдн≥ члены ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы √анцав≥цкага райвыканкама сустрэл≥с€ з жыхарам≥ вЄск≥  укава. Ѕольшасць з прысутных Ч жанчыны. ≤ гэта не выпадкова, бо тэма сустрэчы Ч У¬опыт ≥ шл€х≥ рэал≥зацы≥ дз€ржаҐнай с€мейнай пал≥тык≥ Ґ Ѕрэсцкай вобласц≥Ф Ч датычылас€ ≥х непасрэдна ≥ Ґ большай ступен≥.

Ќачальн≥к аддзела ≥дэалаг≥чнай работы, культуры ≥ па справах моладз≥ райвыканкама јла «анька пазнаЄм≥ла з галоҐным≥ палажэнн€м≥ дз€ржаҐнай с€мейнай пал≥тык≥ яна таксама расказала жыхарам вЄск≥, €к рэал≥зоҐваецца с€мейна€ пал≥тыка Ґ нашым раЄне.† ¬ын≥кам комплекснага падыходу да вырашэнн€ пытан툥 аховы мац€рынства ≥ дз€ц≥нства стала тэндэнцы€ павел≥чэнн€ нараджальнасц≥. “ак, за 9 мес€цॠ2014 года Ґ раЄне нарадз≥л≥с€ 256 дз€цей, што на 12 дз€цей больш, чым за аналаг≥чны перы€д м≥нулага года.

” 2013 годзе праведзены рамонт радз≥льнага аддз€ленн€ раЄннай бальн≥цы, створаны палаты дл€ кругласутачнага сумеснага знаходжанн€ мац≥ з дз≥цем, на гэта затрачана 354 м≥льЄны рублЄҐ. « 1 л≥пен€ 2014 года пасл€ рэканструкцы≥ адчын≥ла свае дзверы дз≥ц€чае аддз€ленне, у €к≥м ц€пер створаны Ґсе Ґмовы дл€ хутчэйшага выздараҐленн€ дзетак.† —ума затрат склала 2,5 м≥ль€рда рублЄҐ. У” Ѕеларус≥, у нашым раЄне, роб≥цца ҐсЄ дзел€ таго, каб жанчыны змагл≥ выканаць сваЄ сапраҐднае прызначэнне Ч выгадаваць ≥ выхаваць здаровых ≥ шчасл≥вых дз€цей!Ф, Ч дадала јла «анька.

” выступленн≥ было закранута пытанне шматдзетных семТ€Ґ, €к≥х у раЄне нал≥чваецца 360. ѕацв€рджэннем прэстыжу шматдзетнасц≥ штогод станов≥цца Ґручэнне жанчынам дз€ржаҐнай узнагароды –эспубл≥к≥ Ѕеларусь Ч ордэна ћац≥. ” нашым раЄне 55 матуль удастоены гэтай узнагароды.

Ўмат ц≥кавых звестак, €к≥€ датычацца ≥льгот, падтрымк≥ ≥ правоҐ шматдзетных семТ€Ґ ≥ семТ€Ґ, €к≥€ выхоҐваюць дз€цей-≥нвал≥дॠагучыла јла «анька. “ак, напрыклад, прысутны€ даведал≥с€, хто мае права на атрыманне б€сплатных паслуг н€ньк≥ дл€ дз€цей, што такое сацы€льна€ перадышка Ґ семТ€х з ≥нвал≥дам, €к у нашым раЄне падтрымл≥ваюць малазаб€спечаны€† семТ≥, у €к≥х выхоҐваюцца непаҐналетн≥€ дзец≥.

” €касц≥ прыкладу была прыведзена статыстыка: за 9 мес€цॠб€гучага года штомес€чную адрасную сацы€льную дапамогу атрымал≥ 57 семТ€Ґ (у ≥х 213 дз€цей) на суму 149 м≥льЄнॠрублЄҐ, а таксама был≥ заб€спечаны б€сплатным≥ прадуктам≥ харчаванн€ дл€ першых двух гадоҐ жыцц€ 107 дз€цей на агульную суму 256 м≥льЄнаҐ. —≥стэмай дз€ржаҐнай дз≥ц€чай дапамог≥ Ґ раЄне ахоплена 900 дз€цей, на выплату матэры€льных дапамог нак≥равана 15,6 м≥ль€рда рублЄҐ.

ƒа новага навучальнага года 320 дз€цей з 94 шматдзетных семТ€Ґ атрымал≥ матэры€льную дапамогу Ґ агульным памеры 128 м≥льЄнॠрублЄҐ. ƒзец€м з малазаб€спечаных ≥ шматдзетных семТ€Ґ прадпрыемствам≥ ≥ арган≥зацы€м≥ пры падрыхтоҐцы да новага навучальнага года была аказана дапамога Ґ памеры 140 м≥льЄнॠрублЄҐ.

«акранула јла ¬ас≥льеҐна ≥ тэму сацы€льнай абароны дз€цей-с≥рат ≥ дз€цей, €к≥€ застал≥с€ без апек≥ бацькоҐ, ≥х выхаванн€ Ґ семТ€х на прафес≥йнай аснове Ч у прыЄмнай с€мТ≥, дз≥ц€чым доме с€мейнага тыпу, €к≥ Ґ √анцав≥цк≥м раЄне тольк≥ адз≥н. «атое пав€л≥чылас€ колькасць ап€кунск≥х ≥ прыЄмных семТ€Ґ: ≥х 25 ≥ 5 адпаведна.

Ќе засталас€ без уваг≥ ≥ ≥нфармацы€ аб спосабах узмацненн€ ≥нстытута с€мТ≥ ≥ павышэнн€ значнасц≥ с€мейных каштоҐнасцей. “ак, з гэтай мэтай √анцав≥цк≥ тэрытары€льны цэнтр сацы€льнага абслугоҐванн€ насельн≥цтва праводз≥ць раЄнны€ конкурсы, сустрэчы, акцы≥, гутарк≥, лекцы≥, Укруглы€ сталыФ.

Ќачальн≥к райаддзела Ґнутраных спрॠјл€ксей яроменка Ґ сва≥м выступленн≥ закрануҐ ≥ншы бок† с€мейнага жыцц€: скандалы Ґ быце на глебе пТ€нства. Ѕольш 600 разоҐ на прац€гу 2014 года Ґ аператыҐны аддзел √анцав≥цкага –ј”— паступал≥ паведамленн≥ аб с€мейных драмах. јле не заҐсЄды заканадаҐства дазвал€е прын€ць аператыҐны€ меры Ґ аднос≥нах да скандал≥стаҐ: прыц€гненне ≥х да адм≥н≥страцыйнай адказнасц≥ можа адбыцца тольк≥ пасл€ нап≥санн€ за€вы пац€рпеҐшым бокам.

ѕаведамленне датычылас€ ≥ новаҐв€дзен툥: частка 2 артыкула 9.1 прадугледжвае магчымасць прыц€гненн€ да адказнасц≥ на самай н€значнай падставе с€мейна-бытавых сварак, ф≥з≥чнага або пс≥х≥чнага нас≥лл€. як адзначыҐ јл€ксей √енадзьев≥ч, часта с€мейны€ праблемы пам≥ж бацькам≥ прыводз€ць да Ґзн≥кненн€ праблем у дз€цей, €к≥€ не могуць нармальна вучыцца, дрэнна сп€ць. ј потым, €к прав≥ла, узн≥каюць ≥ праблемы з паводз≥нам≥. ѕавел≥чэнне гэтых праблем можа нават прывесц≥ да пазбаҐленн€ бацькоҐск≥х правоҐ, але гэта Ґжо крайн€€ мера.

“аксама јл€ксей яроменка акцэнтавॠувагу прысутных на так≥м пан€цц≥ €к УпрэвентыҐны€ меры Ґ аднос≥нах да крыҐдз≥цел€Ф Ч гэта абароннае прадп≥санне† да асобы, €ка€ назал€е с€мТ≥ або другой асобе (гэта можа быць €к член с€мТ≥, так ≥ пабочны чалавек). ” так≥м выпадку супрацоҐн≥к≥ –ј”— сумесна з пракуратурай ≥ райвыканкамам могуць прын€ць рашэнне аб выс€ленн≥ крыҐдз≥цел€ на 1 мес€ц з дому ц≥ накладанн≥ забароны на любы€ знос≥ны з членам≥ с€мТ≥ за€Ґн≥ка.

ѕрац€гнуҐ тэму УнедабрабытуФ старшын€ суда √анцав≥цкага раЄна ≤ван ћ€шкев≥ч. ®н адзначыҐ, што званок у м≥л≥цыю, канечне, пазбав≥ць ад пТ€нага хатн€га скандал≥ста, але ≥ злоҐжываць гэтым не трэба. “ак, н€даҐна быҐ выпадак, кал≥ нецв€розы мужчына прыйшоҐ дамоҐ ≥ наткнуҐс€ на замок. Ќ≥€к≥€ просьбы да жонк≥ не дапамагл≥ трап≥ць у хату, тады мужчына пачॠб≥ць у дзверы нагам≥ ≥ рукам≥. ∆анчына выкл≥кала на бу€на супрацоҐн≥кॠ–ј”—.

≤ван ћ€шкев≥ч на гэтым прыкладзе растлумачыҐ, што в≥наватасць Ч пан€цце неадназначнае. ” дадзеным с€мейным скандале больш в≥навата жонка, €ка€ сама справакавала мужа на сварку. УЌе злоҐжывайце веданнем законаҐ. „аста €ны могуць аб€рнуцца супраць васФ, Ч зраб≥Ґ выснову старшын€ суда.

«а апошн≥€ 9 мес€цаҐ, па словах ≤вана ћ€шкев≥ча, было Ґзбуджана 70 крым≥нальных спраҐ. јдна з ≥х Ч сама€ абуральна€ ≥ гучна€. √эта справа аб прымусе непаҐналетн€га да сэксуальнага кантакту Ґ сукупнасц≥ з граб€жом. јсуджанаму дал≥ 7 гадоҐ калон≥≥. ”с€го ж за аналаг≥чны перы€д было разгледжана 350 грамадз€нск≥х спраҐ, 124 Ч аб скасаванн≥ шлюбу (галоҐна€ прычына Ч пТ€нства мужа ц≥ жонк≥), 537 адм≥н≥страцыйных спраҐ, з €к≥х 97 Ч аб дробным хул≥ганстве.

“эмы, €к≥€ был≥ закрануты на пас€джэнн≥, Ч надзвычай актуальны€ ≥ ц≥кавы€. ÷≥шын€ ≥ Ґважл≥вы€ поз≥рк≥ прысутных Ч таму сведчанне. ѕасл€ зав€ршэнн€ выступлен툥 на гасцей пасыпаҐс€ шквал пытан툥, €к калектыҐных, так ≥ асаб≥стых. „лены ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы з задавальненнем адказал≥ на ≥х, дал≥ добры€ парады ≥ кансультацы≥.

 сен≥€ Ћ”÷ ќ.

—€мейна€ пал≥тыка

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 9

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 10

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 24

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 18

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 17

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 26

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 27

—ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам

’отите узнать больше? —ери€ бесплатных видеоконференций с участием сотрудников белорусских посольств призвана оказать поддержку белорусским предпри€ти€м-экспортерам 31