«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

—“ј–“ ” Ќќ¬ј≈ ∆џ÷÷®

—Єлета Ґ нашым раЄне па размеркаванн≥ пасл€ заканчэнн€ с€рэдн≥х ≥ вышэйшых навучальных устаноҐ прыступ≥л≥ да работы 119 маладых спецы€л≥стаҐ.

33 спецы€л≥сты нак≥раваны на работу Ґ сельскую гаспадарку, два з ≥х працуюць у —¬  Уƒубн€к≥Ф. јле працаваць Ч адно, а мець добрую рэпутацыю Ґ к≥раҐн≥цтва Ч зус≥м ≥ншае. —таршын€ —¬  ”ладз≥м≥р √рыгаран зазначыҐ, што працай моладз≥ задаволены Ґ поҐнай меры. јле ц≥ задаволена сама моладзь? јб гэтым мы даведаемс€ з асаб≥стай гутарк≥.

—“ј–“ ” Ќќ¬ј≈ ∆џ÷÷®

—в€тлана —аладуха, галоҐны энергетык —¬  Уƒубн€к≥Ф. ƒл€ сустрэчы з Єй мы прыехал≥ на зернесушыльны комплекс, дзе нас сустрэла прыгожа€ д爥чына з доҐг≥м≥ русым≥ валасам≥ ≥ асл€пл€льнай усмешкай.

Ч —в€тлана, раскажыце, €к така€ дал≥катна€ ≥ вытанчана€ д爥чына, €к вы, атрымала такую ц€жкую мужчынскую спецы€льнасць?

Ч я нарадз≥лас€ Ґ —тоҐбцах. « работай энергетыка знаЄма з дз€ц≥нства Ч мой бацька працуе Ґ —таҐбцоҐск≥х электрычных сетках. я св€дома пайшла вучыцца па гэтай спецы€льнасц≥, бо Ґ м€не перад вачыма прыклад Ч тата. ”жо Ґ школе € разумела, што работа энергетыка складана€, адказна€, але ≥ добра аплачваецца. ≤ таму выб≥раць доҐга не прыйшлос€. ” 2009 годзе € паступ≥ла Ґ Ѕеларуск≥ дз€ржаҐны аграрна-тэхн≥чны Ґн≥верс≥тэт у ћ≥нск, на бюджэтнае дзЄннае аддз€ленне.

Ч ј €к вы, нарадз≥Ґшыс€ Ґ —тоҐбцах ≥ адвучыҐшыс€ Ґ ћ≥нску, трап≥л≥ Ґ √анцав≥цк≥ раЄн?

Ч  ал≥ паҐстала пытанне аб размеркаванн≥, высветл≥лас€, што месцॠпа маЄй спецы€льнасц≥ Ґ ћ≥нскай вобласц≥ н€ма. “ак € аказалас€ Ґ —¬  Уƒубн€к≥Ф.

Ч як≥€ першы€ Ґражанн≥ ад работы? як вас сустрэл≥?

Ч ¬едаеце, € н≥ аб чым не шкадую. ѕершы€ дн≥ было ц€жка адаптавацца, галоҐнага энергетыка тут не было нейк≥ час, таму мне прыйшлос€ ҐсЄ арган≥зоҐваць самастойна.  анечне, дапамагл≥ вопытны€ таварышы, галоҐны ≥нжынер ћ≥калай –ав≥нск≥ Ґз€Ґ своеасабл≥вае шэфства. ƒы ≥ рабочае абстал€ванне тут неблагое: аҐтаматызаванае зерн€схов≥шча, новы кароҐн≥к, тэхн≥ка.

ј Ґвогуле, € л≥чу, што размеркаванне Ч гэта старт, прыступка Ґ будучыню. ћенав≥та тут € атрымаю той вопыт работы, багаж практычных ведॠ≥ стаж, €к≥€ вельм≥ спатрэб€цца мне Ґ далейшым жыцц≥.

Ч ¬ы не м€сцова€ жыхарка. як уладкавал≥с€ з жыллЄм?

Ч « жыллЄм увогуле не было н≥€к≥х праблем! як тольк≥ € прыехала, мне адразу выдзел≥л≥ трохпакаЄвы дом у вЄсцы  укава з ус≥м≥ выгодам≥. Ќа м€не адну! ћожаце сабе Ґ€в≥ць? ѕраҐда, ац€пленне там п€чное, але гэта не б€да, бо сельвыканкам заб€спечыҐ м€не дрывам≥ на Ґсю з≥му.

Ч —в€тлана, у вас усЄ† так добра склалас€. Ќ€Ґжо н€ма зус≥м н≥€к≥х праблем?†

Ч ѕраблемы?  анечне, можна прыдумаць ≥х дл€ с€бе, каб ц€бе пашкадавал≥ або паспачувал≥. јле гэта не дл€ м€не. я поҐнасцю задаволена жыццЄм у гэтай вЄсцы ≥ працай у —¬  Уƒубн€к≥Ф. јдз≥ны нев€л≥чк≥ м≥нус дл€ м€не Ч адсутнасць магчымасц≥ схадз≥ць куды-небудзь патанцаваць або проста адпачыць у вольны час. ’ац€, мы зрэдку з новым≥ знаЄмым≥ вы€зджаем у √анцав≥чы пас€дзець у кафэ ц≥ прагул€цца. ” астатн≥м Ч усЄ цудоҐна. —кардз≥цца Ч не па мне, € аптым≥стка. “ое, што з нам≥ адбываецца на розных этапах жыцц€, Ч гэта выпрабаванне. ≤ прайсц≥ €го трэба дастойна!

Ч ј Ґ вас Єсць мара?

Ч ®сць! я мару куп≥ць аҐтамаб≥ль (см€ецца). ≤ € настойл≥ва ≥ду да €е ажыцц€Ґленн€Е

—“ј–“ ” Ќќ¬ј≈ ∆џ÷÷®

ƒалей мы прыехал≥ на мехдвор, каб пазнаЄм≥цца з €го загадчыкам Ч такую пасаду атрымॠдруг≥ малады спецы€л≥ст у —¬  Уƒубн€к≥Ф ≤ван ’адасок. ¬ысок≥, стройны хлопец, дзелав≥та с€дзеҐ на лаҐцы, Ч так≥м нас сустрэҐ ≤ван. “ак≥м, мабыць, ≥ пав≥нен быць сапраҐдны малады гаспадар механ≥затарскай справы. ƒл€ размовы мы прайшл≥ Ґ службовае пам€шканне. јдразу к≥нулас€ Ґ вочы, што ≤ван аптым≥зму —в€тланы не падз€л€е: настрой ≥ паводз≥ны хлопца пацв€рджал≥ гэта.

Ч ≤ван, раскажыце крышку пра с€бе. ƒзе вы нарадз≥л≥с€? ƒзе вучыл≥с€?

Ч Ќарадз≥Ґс€ € Ґ вЄсцы ћалы€  ругов≥чы. ћне з дз€ц≥нства падабалас€ тэхн≥ка, аҐтамаб≥л≥, мне гэта было ц≥кава, ≥ € н€блага разб≥раҐс€ Ґ гэтай справе. ћама ≥ тата Ґ м€не працавал≥ аграномам≥, таму з сельскагаспадарчай справай € знаЄмы не па чутках. ” 2009 годзе паступ≥Ґ у Ѕеларускую дз€ржаҐную сельскагаспадарчую акадэм≥ю Ґ √орках. ћа€ спецы€льнасць Ч У“эхн≥чнае забесп€чэнне сельскагаспадарчай вытворчасц≥Ф. я задаволены атрыманай вышэйшай адукацы€й, бо, па-першае, дыплом, €к≥ атрымаҐ, прызнаецца Ґ любой кра≥не свету, а гэта значыць, што з ≥м € магу працаваць, дзе пажадаю. ј па-другое, спецы€льнасць вельм≥ актуальна€, работа знойдзецца заҐсЄды.

Ч ¬ы працуеце першы мес€ц. як≥€ ц€жкасц≥ Ґзн≥кл≥ Ґ рабоце?

Ч ÷€жкасцей асабл≥вых не было. јле адбылос€ некальк≥ непрыемных момантаҐЕ Ќапрыклад, мне н≥хто не сказаҐ, што дл€ атрыманн€ УпадТЄмныхФ, €к маладому спецы€л≥сту, мне трэба было нап≥саць за€ву. ѕроста так ≥х не аддаюць.

Ч јле ж аддал≥?

Ч јддал≥, але тольк≥ пасл€ таго, €к друг≥ малады спецы€л≥ст, —в€тлана —аладуха, патэлефанавала мне ≥ сказала, што трэба зраб≥ць. ј Ґ бухгалтэры≥ ц≥ аддзеле кадрॠн≥хто нават не паспрабавॠмне падказаць.

Ч јтрымл≥ваецца, што Ґсе вашы праблемы вырашаны?

Ч Ќе Ґсе. ¬ось, напрыклад, у працоҐным дагаворы прап≥сана, што н€дзел€ Ч мой адз≥ны выхадны. ј на справе атрымл≥ваецца, што працую € кожны дзень! ј €шчэ, кал≥ трэба ехаць на Ґласным аҐтамаб≥л≥ па запчастк≥, дык аплачваюць мне тольк≥ пал≥ва, а камандз≥ровачны€ грошы не даюць. „аму так?

Ч Ўто ж, спадз€юс€, усе пытанн≥ вырашыць к≥раҐн≥цтва —¬ . ј €к у вас з жыллЄм?

Ч ћой дом, дзе € жыву разам з матул€й, у трох к≥ламетрах ад месца работы. “аму Ґ жылл≥ € не маю патрэбы: кожны дзень еду на асаб≥стым аҐтамаб≥л≥ з дому на работу ≥ назад. ƒарэчы, пал≥ва мне аплачвае —¬ .

Ч ” цэлым, вы задаволены тым, €к складваецца ваш лЄс? “ым больш, адукацыю вы атрымал≥ за кошт дз€ржавы..

Ч ѕа праҐдзе кажучы, не вельм≥. јдпрацоҐка зараз ажно 5 гадоҐ! √эта вельм≥ многа. ћне б хацелас€ паехаць працаваць у горад або Ґ друг≥ раЄнЕ ”вогуле, туды, дзе б € цвЄрда ведаҐ, што мне добра заплац€ць за маю работу ≥ заб€спечаць усе Ґмовы жыцц€ ≥ працы.

Ч ƒз€куй, ≤ван. ∆адаю вам поспехॠ≥ плЄну.

’тосьц≥ ≥ Ґ маладым узросце Ґжо з выразнай жыццЄвай паз≥цы€й, цвЄрдым≥ марам≥ на будучыню, з верай ≥ надзе€й светлым≥ вачыма гл€дз≥ць наперад. ≤ншым €шчэ трэба пасталець,† пакуль жыццЄ само не навучыць, дробны€ ж непрыемнасц≥ будуць заҐсЄды.

” добры шл€х, малады€ спецы€л≥сты! Ќаб≥райцес€ мудрасц≥, вопыту, сталасц≥, а дарога ваша хай будзе лЄгкай ≥ светлай!

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 14

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 20

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 18

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 14

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 25

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 27

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 17

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 20