«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

¬≥таль «јЌ№ ј: У√јЋќ°Ќјя  јЎ“ќ°Ќј—÷№ ƒЋя Ќј— Ч Ћёƒ«≤Ф

12 верасн€ 2011 года ѕрэз≥дэнт нашай кра≥ны јл€ксандр Ћукашэнка падп≥сॠ”каз аб стварэнн≥ —ледчага кам≥тэта –эспубл≥к≥ Ѕеларусь. « таго часу прайшло тры гады. “эрм≥н дастатковы дл€ станаҐленн€ новага дз€ржаҐнага органа.

¬≥таль «јЌ№ ј: У√јЋќ°Ќјя  јЎ“ќ°Ќј—÷№ ƒЋя Ќј— Ч Ћёƒ«≤Ф

« нагоды гэтай даты гутарым з часова выконваючым абав€зк≥ начальн≥ка √анцав≥цкага раЄннага аддзела —ледчага кам≥тэта маЄрам юстыцы≥ ¬≥талем «јЌ№ јћ (Ќј «ƒџћ ”).

Ч ¬≥таль ћ≥калаев≥ч, раней следчы€ падраздз€ленн≥ працавал≥ Ґ с≥стэме ћ”— ≥ пракуратуры. Ўто засталос€ агульнага ≥ што зм€н≥лас€ Ґ арган≥зацы≥ ≥ ажыцц€Ґленн≥ работы следчых?

Ч “ры гады назад пачॠпрацаваць адз≥ны орган пап€рэдн€га расследаванн€ Ч —ледчы кам≥тэт. јбарона правоҐ ≥ законных ≥нтарэсॠграмадз€н на стады≥ дасудовай вытворчасц≥ ≥ тады, ≥ зараз зТ€Ґл€ецца адной з галоҐных задач следства.

√анцав≥цк≥ раЄнны аддзел —ледчага кам≥тэта з першых дзЄн пачॠу поҐным абТЄме выконваць пастаҐлены€ задачы Ґ барацьбе са злачыннасцю.† —упрацоҐн≥к≥ стал≥ больш самастойным≥ пры прын€цц≥ рашэнн€ па расследваемых крым≥нальных справах.

Ч ¬ы адзначыл≥, што следчы€ стал≥ больш самастойным≥ пры выкананн≥ сва≥х абав€зкаҐ. ÷≥ не азначае гэта ҐсЄдазволенасць? ћаҐл€Ґ, у €к≥ бок пав€ду крым≥нальную справу, у так≥ €на ≥ пойдзе.

Ч ѕабудавана с≥стэма працэсуальнага кантролю за дзейнасцю следчага пры расследаванн≥ крым≥нальных спраҐ, прав€дзенн≥ праверак пры разгл€дзе за€Ґ ≥ паведамлен툥 грамадз€н. √эты кантроль ажыц€Ґл€е к≥раҐн≥цтва раЄннага аддзела —ледчага кам≥тэта, €кое ҐпаҐнаважана адм€н≥ць незаконнае рашэнне следчага. јкрам€ таго, строга кантралююць работу нашых супрацоҐн≥кॠабласное ҐпраҐленне ≥ ÷энтральны апарат —ледчага кам≥тэта. ѕракурор таксама ажыцц€Ґл€е нагл€д за законнасцю прын€тых рашэн툥 органам≥ пап€рэдн€га следства. –ашэнне следчага можна абскардз≥ць у судовым парадку.

Ч як≥€ праблемы прыйшлос€ вырашаць на стады≥ станаҐленн€ новага дз€ржаҐнага органа?

Ч Ќа першапачатковым этапе станаҐленн€ закладвалас€ правава€ аснова нашай дзейнасц≥. Ѕыло Ґведзена шмат нарматыҐных актаҐ, €к≥€ не тольк≥ рэгламентавал≥ станов≥шча следчага, але ≥ ажыцц€Ґл€л≥ строг≥ кантроль за выкананнем €го абав€зкаҐ.

÷€пер адзначу тое, што датычылас€ √анцав≥цкага раЄна. Ѕыл≥ аператыҐна вырашаны пытанн≥ па структуры ≥ функцы€х кожнага супрацоҐн≥ка, забесп€чэнн€ тэхн≥кай ≥ рабочым≥ месцам≥, транспартным сродкам, арган≥зацы€й кругласутачнага дз€журства.

Ч ¬€дома, што Ґ пачатку станаҐленн€ —ледчага кам≥тэта адказнасць за вын≥к≥ работы клалас€ ≥ на праваахоҐны€ органы, €к≥€ выдзел≥л≥ следства са сва≥х штатаҐ.

Ч —апраҐды, н≥воднае с≥лавое ведамства не здольнае працаваць самастойна. ЎтодзЄнна пытанн≥ аператыҐна-службовай дзейнасц≥ вырашаюцца з к≥раҐн≥кам≥ пракуратуры, суда, аддзела Ґнутраных спраҐ. «а магчымасць своечасова ≥ прафес≥йна атрымл≥ваць дапамогу ≥ падтрымку Ґ барацьбе са злачыннасцю мы шчыра Ґдз€чны гэтым ведамствам. јднак, у рэшце рэшт, менав≥та следчы Ґ ходзе Ґсебаковага вывучэнн€ ≥ анал≥зу сабраных доказॠпа крым≥нальнай справе самастойна прымае канчатковае рашэнне.

Ч —кажыце, ¬≥таль ћ≥калаев≥ч, ц≥ зТ€в≥л≥с€ новы€ нак≥рунк≥ за тры гады дзейнасц≥ —ледчага кам≥тэта?

Ч јдным з метадॠу рабоце следчых зТ€Ґл€ецца больш шырокае прым€ненне  анцэпцы≥ Ґдасканальванн€ с≥стэмы мер крым≥нальнай адказнасц≥ ≥ парадку ≥х прым€ненн€, зацверджанай ”казам ѕрэз≥дэнта –эспубл≥к≥ Ѕеларусь ад 23 снежн€ 2010 года. «годна з Єй рэал≥зуецца комплекс мерапрыемстваҐ, €к≥ прадугледжвае пашырэнне практык≥ вызваленн€ ад крым≥нальнай адказнасц≥ асоб, што Ґчын≥л≥ злачынствы, не Ґ€Ґл€ючых в€л≥кай грамадскай неб€спек≥. Ўырэй практыкуецца выбранне такой альтэрнатыҐнай меры €к дамашн≥ арышт. Ќа стады≥ пап€рэдн€га расследаванн€ прымаюцца Ґсе меры па пакрыцц≥ Ґрону, прычыненага злачынствам. “ак, з пачатку года на маЄмасць абв≥навачваемых накладзены арышт на суму 360 м≥льЄнॠ280 тыс€ч рублЄҐ.

Ч  аб па гарачых сл€дах раскрыць злачынства, патрабуюцца высокаквал≥ф≥каваны€ следчы€Е

Ч Ќаш раЄнны аддзел —ледчага кам≥тэта нев€л≥к≥ Ч 10 супрацоҐн≥каҐ, з ≥х 6 следчых. јдна пасада следчага застаецца вакантнай. ”се працуюць з поҐнай аддачай, зТ€Ґл€юцца прафес≥€налам≥.

ƒарэчы, пры прыЄме† да нас на службу да супрацоҐн≥кॠпрадТ€Ґл€юцца высок≥€ патрабаванн≥. як прав≥ла, перавага аддаецца людз€м з вышэйшай юрыдычнай адукацы€й, з выдатным здароҐем. ѕадрыхтоҐкай следчых займаецца —ледчы кам≥тэт јкадэм≥≥ ћ”— –эспубл≥к≥ Ѕеларусь. ¬ыпускн≥кам с€рэдн≥х навучальных устаноҐ, €к≥€ жадаюць зв€заць сваЄ жыццЄ з гэтай прэстыжнай службай, неабходна зв€ртацца непасрэдна да к≥раҐн≥цтва √анцав≥цкага раЄннага аддзела —ледчага кам≥тэта.

Ќашы супрацоҐн≥к≥, €к € Ґжо адзначаҐ, працуюць з поҐнай аддачай. «а 8 мес€цॠсЄлетн€га года Ґзбуджана 128 крым≥нальных спраҐ. ƒа крым≥нальнай адказнасц≥ прыц€гнуты 66 асоб, 9 знаходз€цца пад вартай.

Ч як≥€ злачынствы, што мел≥ в€л≥к≥ грамадск≥ рэзананс, был≥ раскрыты сЄлета?

Ч ”збуджана 6 крым≥нальных спраҐ, зв€заных з незаконным абаротам наркатычных сродкаҐ, пс≥хатропных рэчываҐ, ≥х аналагаҐ. –асследаваны€ крым≥нальны€ справы Ґ дачыненн≥ да чатырох жыхароҐ √анцав≥ч перададзены Ґ пракуратуру дл€ нак≥раванн€ Ґ суд.

” чэрвен≥ ≥ л≥пен≥ Ґ –аздз€лав≥чах учынены два забойствы. ƒз€куючы нашаму цеснаму Ґзаемадзе€нню з супрацоҐн≥кам≥ абласнога ҐпраҐленн€ —ледчага кам≥тэта ≥ √анцав≥цкага –ј”—, асобы, учын≥Ґшы€ гэты€ злачынствы, был≥ на прац€гу сутак затрыманы.

яшчэ адна рэзанансна€ крым≥нальна€ справа Ч учыненне† разбою 17-гадовым навучэнцам √анцав≥цкай дапаможнай школы-≥нтэрната. ” сакав≥ку Єн самавольна пак≥нуҐ гэтую Ґстанову ≥ дабраҐс€ Ґ ћалькав≥чы. ¬ып≥Ґ з м€сцовым жыхаром сп≥ртнога. «атым з чорнай в€занай шапачк≥ зраб≥Ґ маску з прарэзам≥ дл€ вачэй. Ќац€гнуҐшы €е на галаву, уварваҐс€ Ґ жылую летнюю кухню другога м€сцовага жыхара. “рымаючы Ґ руцэ нож, пачॠвымагаць 20 м≥льЄнॠрублЄҐ. јбшукаҐшы пац€рпелага ≥ €го жыллЄ, так≥х в€л≥к≥х грошай не знайшоҐ. Ќа разв≥танне прыхап≥Ґ маб≥льны тэлефон гаспадара, два нажы ≥ грошы Ґ суме 50 тыс€ч рублЄҐ.

ƒз€куючы аператыҐным дзе€нн€м супрацоҐн≥кॠраЄннага аддзела —ледчага кам≥тэта ≥ –ј”— злачынца Ґ той жа дзень быҐ затрыманы. яго дзе€нн≥ квал≥ф≥каваны €к разбой, за што прадугледжваецца пазбаҐленне вол≥ тэрм≥нам ад 6 да 15 гадоҐ з канф≥скацы€й маЄмасц≥.

Ч як≥€ за€вы ≥ паведамленн≥ грамадз€н аднос€цца да выключнай кампетэнцы≥ —ледчага кам≥тэта?

Ч ¬ыпадк≥, зв€заны€ са смерцю чалавека пры н€высветленых абстав≥нах, а таксама дзе€нн≥ асоб, нак≥раваны€ супраць палавой недатыкальнасц≥ або палавой свабоды.

” сваЄй дзейнасц≥ супрацоҐн≥к≥ раЄннага аддзела —ледчага кам≥тэта ≥мкнуцца быць абТектыҐным≥, справ€дл≥вым≥ ≥ пран≥кл≥вым≥. √алоҐна€ каштоҐнасць дл€ нас Ч людз≥.

√утарыҐ ћ≥хась ј–ЁЎ ј.

‘ота аҐтара.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —колько лет в веке? (ответ числом)

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 13

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 13

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 15

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 28

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28