«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

√ј—ѕјƒј–џ ЅЋј ≤“Ќџ’ “–ј—

ѕрыродны газ прыйшоҐ на √анцаҐшчыну Ґ студзен≥ 2006 года. ѕершым≥ спажыҐцам≥ стал≥ гарадск≥€ жыхары прыватных дамоҐ па вул≥цы јрлоҐскага. “ады ж была пераабстал€вана на гэты в≥д блак≥тнага пал≥ва цэнтральна€ кацельн€, €ка€ раней працавала на мазуце.

« пачатку газ≥ф≥кацы≥ прыродным газам прайшло больш чым 7 гадоҐ. «а гэты час калектыҐ –¬” У√анцав≥чырайгазФ выканॠзначны абТЄм работ па Ґдасканаленн≥ ≥ пашырэнн≥ сетк≥ трубаправодных трас. «араз ≥х прац€гласць складае 127 к≥ламетраҐ, з €к≥х тольк≥ 2,8 к≥ламетра Ч са звадкаваным газам. √рупавы€ Єм≥сты€ ҐстаноҐк≥ з так≥м пал≥вам дзейн≥чаюць у –аздз€лав≥чах, ƒз€н≥скав≥чах ≥ ¬€л≥к≥х  ругов≥чах. јкрам€ таго, на абслугоҐванн≥ знаходз€цца 8 тыс€ч 457 абанентаҐ, €к≥€ карыстаюцца звадкаваным газам у балонах.

√алоҐны ≥нжынер –¬” У√анцав≥чырайгазФ ƒзм≥трый ћ≥н≥ч адзначыҐ, што Ґ горадзе заканчваюцца работы па пракладцы маг≥стральных трубаправодаҐ. јсноҐным≥ спажыҐцам≥ прыроднага газу зТ€Ґл€юцца цэнтральна€ ≥ модульна€ кацельн≥. √аз≥ф≥каваны 5 тыс€ч 715 кватэр, з €к≥х 1 тыс€ча 300 Ч у прыватным сектары. ѕераведзены на прыроднае блак≥тнае пал≥ва 27 прадпрыемстваҐ, арган≥зацый ≥ ҐстаноҐ.

јдчул≥ зручнасць ≥ выгаду карыстанн€ прыродным газам сельск≥€ працаҐн≥к≥. ѕракладзены газаправоды Ґ вЄску Ћюбашава, аграгарадк≥ јгарэв≥чы ≥  укава. 42 жыхары гэтых населеных пунктॠпадключыл≥с€ да цэнтрал≥заванай с≥стэмы газазабесп€чэнн€. «аканчваецца така€ работа Ґ вЄсцы √анцав≥чы. «араз тут праводз€цца выпрабаванн≥ 15-к≥лам€тровай трубаправоднай трасы.

Ќа абслугоҐванн≥ газав≥коҐ знаходз≥цца высокатэхналаг≥чнае абстал€ванне, €кое час ад часу абнаҐл€ецца.  аб заб€спечваць спажыҐцоҐ своечасовай ≥ безаварыйнай падачай газу, прыходз≥цца паста€нна Ґдасканальваць метады работы, павышаць квал≥ф≥кацыю. ¬ось чаму тут з в€л≥кай адказнасцю падыходз€ць да падбору спецы€л≥стаҐ, ствараюць належны€ Ґмовы дл€ ≥х прафес≥йнага росту. јдсюль ≥ высок≥€ дас€гненн≥. ѕрадпрыемства па праву л≥чыцца адным з перадавых с€род аналаг≥чных у вобласц≥. ѕацв€рджэннем таму служаць наступны€ факты.

Ћепшы€ вадз≥цел≥ ≥ слесары, брыгады, службы ≥ звенн≥ калектыву неаднаразова выходз≥л≥ пераможцам≥, займал≥ прызавы€ месцы Ґ абласных конкурсах. √эта таксама зТ€Ґл€ецца дзейсным стымулам дл€ Ґдасканальванн€ сва≥х прафес≥йных навыкаҐ. ƒа таго ж, поспех≥ Ґ спаборн≥цтвах ≥стотна адб≥ваюцца на павел≥чэнн≥ заработнай платы. «годна з калектыҐным дагаворам пераможцам ≥ прызЄрам† на прац€гу года Ч да наступнага конкурсу Ч нал≥чваецца даплата Ґ памеры 15 працэнтॠад службовага акладу.

«араз у калектыве газав≥коҐ працуюць 67 квал≥ф≥каваных спецы€л≥стаҐ, сапраҐдных прафес≥€налаҐ. —€род падраздз€лен툥 вызначаецца служба эксплуатацы≥ ≥ рамонту газавага абстал€ванн€. —таршы майстар ¬адз≥м јкулॠ≥ майстар јнатоль  оҐш задаволены сва≥м≥ рабочым≥. ¬ысака€касна выконваюць ускладзены€ абав€зк≥ слесары ћ≥калай  улан, ƒзм≥трый Ѕл≥нкоҐск≥ ≥ јл€ксандр ¬алчок.

ƒобра зарэкамендавала с€бе аварыйна-дыспетчарска€ служба, €кую Ґзначальвае старшы майстар ”ладз≥м≥р „ап€лев≥ч. –аботн≥к≥ гэтага падраздз€ленн€ не тольк≥ прымаюць заказы абанентаҐ. ѕры неабходнасц≥ €ны вызначаюць прычыны н€спраҐнасц≥ ац€пл€льнага абстал€ванн€, €к≥€ можа Ґх≥л≥ць сам спажывец. јператыҐна рэагуюць на аварыйны€ с≥туацы≥ ≥ садзейн≥чаюць хутчэйшай ≥х л≥кв≥дацы≥ дыспетчары ‘еадос≥€ –азжалавец ≥ ЋюбоҐ ’арытонава. ” гэтым ≥м дапамагаюць слесары ёрый √орбач ≥ јлег ћ€цельск≥, вадз≥цел≥-слесары јндрэй √олуб ≥ ¬€часлॠћ≥трахов≥ч.

Ќе менш адказна€ работа Ґ службы транспарту ≥ Ґл≥ку расходу газу. ѕад к≥раҐн≥цтвам старшага майстра ћ≥кала€ —аладух≥ Ґсе працуюць зладжана ≥ добрасумленна. ¬адз≥цель Ёдуард Ћенкавец своечасова прывоз≥ць блак≥тнае пал≥ва Ґ √анцав≥чы з Ѕаранав≥цкай газанапаҐн€льнай станцы≥. ƒобрых слоҐ заслугоҐвае эк≥паж па дастаҐцы звадкаванага газу дл€ насельн≥цтва Ґ складзе вадз≥цел€ ”ладз≥м≥ра Ѕ€л€ева ≥ слесара јнатол€ —укача.

®сць правафланговы€ ≥ на рамонтна-будаҐн≥чым участку. ” ≥х л≥ку зваршчык пластмас —€ргей ћуха ≥ электрагазазваршчык јл€ксандр Ќ€дведзь.

–адасна€ ≥ прыемна€ нав≥на прыйшла Ґ калектыҐ нап€рэдадн≥ прафес≥йнага св€та. ƒырэктар ћ≥калай ∆алезны Ґзнагароджаны нагрудным знакам У√анаровы работн≥к ”ѕ УЅрэстаблгазФ. √этае ганаровае званне Єн заслужыҐ за высок≥€ прафес≥йны€ дас€гненн≥, узорнае выкананне сва≥х працоҐных абав€зкаҐ, в€л≥к≥ асаб≥сты Ґклад у разв≥ццЄ газавай гаспадарк≥ Ѕрэсцкай вобласц≥. «а амаль 30 гадоҐ работы на прадпрыемстве ћ≥калай ѕаҐлав≥ч† прайшоҐ шл€х па службовай лесв≥цы ад вадз≥цел€ да к≥раҐн≥ка.

 расамоҐны прыклад, €к≥ дастойны перайманн€!

ћ≥хась ј–ЁЎ ј.

Ќј «ƒџћ ј’: старшын€ прафсаюзнага кам≥тэта јл€ксандр —ас≥кайла Ґручае нагрудны знак† У√анаровы работн≥к ”ѕ УЅрэстаблгазФ дырэктару ћ≥калаю ∆алезнаму; старшы майстар ”ладз≥м≥р „ап€лев≥ч (справа) гутарыць з эк≥пажам аварыйна-дыспетчарскай службы Ґ складзе слесара јлега ћ€цельскага (злева) ≥ вадз≥цел€-слесара ¬€часлава ћ≥трахов≥ча.

‘ота аҐтара.

√ј—ѕјƒј–џ ЅЋј ≤“Ќџ’ “–ј—

√ј—ѕјƒј–џ ЅЋј ≤“Ќџ’ “–ј—

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —путник планеты «емл€?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 2

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 17

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 21

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30