«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

∆ыве Ґ ’атын≥чах Ќадзе€Е

ѕрыгожа€ наша вЄска ’атын≥чы. ј €к≥€ цудоҐны€ жывуць тут людз≥! ѕрацав≥ты€, добры€, гасц≥нны€, майстры на Ґсе рук≥. яны Ґмеюць выконваць любую работу Ч ≥ ц€сл€рыць, ≥ стал€рн≥чаць, умеюць сп€ваць ≥ танцаваць, ≥ гасцей прымаць. ј €к≥€ тут жанчыны-рукадзельн≥цы Ч ≥х вышыты€ ручн≥к≥ ≥ тканы€ посц≥лк≥ Ч сапраҐднае Ґпрыгажэнне любога св€та, любой выставы.

ћне вельм≥ хочацца расказаць пра адну з так≥х рукадзельн≥ц Ч цудоҐную жанчыну Ч мац≥, жонку† Ќадзею ¬ас≥льеҐну ярашэв≥ч (Ќј «ƒџћ ”).

∆ыве Ґ ’атын≥чах Ќадзе€Е

Ќарадз≥лас€ ≥ выхоҐвалас€ Ќадз€ Ґ шматдзетнай, працав≥тай с€мТ≥. „атыры дачк≥ ≥ сын был≥ Ґ €е бацькоҐ. ј бацьк≥ Ч ћары€ ѕ€троҐна ≥ ¬ас≥ль јндрэев≥ч Ч просты€ с€л€не. —ам≥ абое €ны рана ас≥рацел≥, застал≥с€ адз≥н без бацьк≥, друга€ без мац≥. « маленства спазнал≥ Ч тольк≥ шчыра€ штодзЄнна€ праца дапаможа выжыць ≥ цвЄрда стаць на ног≥. ¬ось ≥ працавал≥ з ран≥цы да вечара. ј потым стал≥ мужам ≥ жонкай. ѕайшл≥ Ґ ≥х свае дзец≥. Ќарадз≥л≥с€ дочк≥ Ч ¬ольга, Ќ≥на, Ќадзе€, —офТ€ ≥ сын ћ≥ша. ƒзец≥ ¬ас≥л€ јндрэев≥ча ≥ ћары≥ ѕ€троҐны з маленства вылучал≥с€ старанным≥ аднос≥нам≥ да працы. —€мТ€ в€л≥ка€ Ч сем чалавек. ”с≥х трэба было абуць, адзець, накарм≥ць, у школу адправ≥ць Ч куп≥ць падручн≥к≥ ≥ ≥ншы€ школьны€ прыналежнасц≥. Ќа ҐсЄ патрэбны был≥ грошы. ј дзе ≥х уз€ць? «арабл€л≥, ≥ Ґ гэтым выручॠлес. ’адз≥л≥ па €гады, грыбы, нарыхтоҐвал≥ ≥ сушыл≥ лазовую ≥ крушынавую кару, багульн≥к ≥ прадавал≥. ј за выручаны€ грошы купл€л≥ ҐсЄ неабходнае дл€ с€мТ≥, дл€ гаспадарк≥. “рымал≥ кароҐку, €на была асноҐнай карм≥целькай.

“ата потым уладкаваҐс€ на работу Ґ будаҐн≥чую арган≥зацыю. ѕры€зджॠпозна з работы, але адпачываць не было кал≥. —€дॠна велас≥пед, ехॠна балота ≥ кас≥Ґ, аж да ц€мна. ≤ так кожны дзень, пакуль не накошвॠдл€ каровы, каб сена хап≥ла на Ґсю з≥му. ј мама разам з дзецьм≥ потым варушыла сена, зграбала ≥ вынос≥ла з балота на сабе в€занкам≥ па кладках, складвала Ґ стажок ц≥ Ґ хл€ве. “акое вось было выхаванне працай.

Ќадз€, скончыҐшы 8 класॠ’атын≥цкай с€рэдн€й школы, пайшла працаваць Ч зарабл€ць свой хлеб. ”ладкавалас€ Ґ ѕћ , разам з ≥ншым≥ будавала магаз≥н, €к≥ знаходз≥цца Ґ цэнтры нашай вЄск≥. ѕотым с€броҐк≥ пераман≥л≥ €е на работу Ґ Ћ€хав≥цк≥ раЄн на цагельны завод. Ќадз€ працавала ≥ вучылас€ Ґ в€чэрн€й школе. ѕасп€вала таксама вучыцца ткаць прыгожы€ ручн≥к≥, посц≥лк≥, абрусы, пераб≥раць на кроснах прыгожы€ Ґзоры ≥ аздабл€ць ≥м≥ вытканы€ вырабы. јд сваЄй мац≥ перан€ла Ґменне в€заць кручком ≥ пруткам≥, прасц≥ кудзелю, вышываць.

«а 툥рымсл≥вы характар, за знешнюю прывабнасць прыгл€нулас€ €на м€сцоваму настаҐн≥ку јндрэю јндрэев≥чу ярашэв≥чу, €к≥ праз некаторы час прапанавॠЄй стаць €го жонкай. ” студзен≥ 1975 года €ны згул€л≥ в€селле. Ќадзе€ ¬ас≥льеҐна стала працаваць у м€сцовым ƒоме культуры мастацк≥м к≥раҐн≥ком. јндрэй јндрэев≥ч быҐ актыҐным удзельн≥кам мастацкай самадзейнасц≥, нават прызавы€ месцы займॠу конкурсах. “ры разы на тыдзень €ны арган≥зоҐвал≥ танцы, сп€вал≥ Ґ м€сцовым хоры, у вакальным ансамбл≥, удзельн≥чал≥ Ґ драмгуртку. ≤ дл€ зан€ткॠрукадзеллем знаходз≥ла Ќадзе€ час Ч без вышыванн€ ц≥ в€занн€ €на проста не магла жыць. √эта€ справа Ґ €е выдатна атрымл≥валас€. Ќават старэйшы€ м€сцовы€ жанчыны зв€ртал≥с€ па параду да €е, ≥ €на заҐсЄды дапамагала выпраҐл€ць памылк≥, падказвала, ра≥ла, кансультавала. —а сва≥м≥ тканым≥ ≥ вышываным≥ вырабам≥ Ќадзе€ ¬ас≥льеҐна неаднаразова прымала Ґдзел у выставах майстроҐ народнай творчасц≥ на раЄнным ≥ рэспубл≥канск≥м узроҐн€х. ” €касц≥ падарункॠ€е вышыванк≥ развезл≥ далЄка за межы Ѕеларус≥ €е сва€к≥, бл≥зк≥€ ≥ знаЄмы€.

Ќадзе€ ¬ас≥льеҐна Ч багатай душы чалавек, €на шчодра дзел≥цца сваЄй дабрынЄй з людзьм≥. ƒзе б €на н≥ працавала, да €е заҐсЄды зв€ртал≥с€ па параду. яе жыццЄвы вопыт, €е залаты€ рук≥ ≥ добрае сэрца, адкрыты ≥ €сны погл€д прывабл≥ваюць суб€седн≥ка. « Єю ц≥кава пагутарыць ≥ паразважаць на любую тэму. Ќе тольк≥ працав≥тым≥ рукам≥ заслужыла павагу гэта€ жанчына Ч €на шмат чытае, удзельн≥чае Ґ мастацкай самадзейнасц≥ пры ’атын≥цк≥м —ƒ . яе фотаздымк≥ змешчаны Ґ кн≥гах па мастацтве ≥ народнай творчасц≥.

«араз Ќадзе€ ¬ас≥льеҐна на заслужаным адпачынку. –азам з мужам €ны выхавал≥ ≥ вывел≥ Ґ людз≥ сына ≥ дзвюх дачок. —ын таксама Ґмее выконваць любую справу Ч смачна гатаваць, добра разб≥раецца Ґ будаҐн≥цтве. ƒочк≥ прац€гваюць справу свайго бацьк≥ Ч €ны педагог≥. јле ≥ €ны захапл€юцца рукадзеллем, асабл≥ва јлена. яна мастак, к≥руе мастацк≥м≥ гурткам≥ Ґ √анцав≥чах, у раЄнным ÷энтры дз≥ц€чай ≥ юнацкай творчасц≥. ћенша€, Ћюдм≥ла, выкладае Ґ ћазырск≥м педун≥верс≥тэце ≥м€ ≤. Ўам€к≥на.

’ац€ Ќадзе€ ¬ас≥льеҐна ≥ на пенс≥≥, €на без справы не с€дз≥ць. яе в€л≥к≥ агарод заҐсЄды дагледжаны. ” хаце таксама кожна€ рэч на сва≥м месцы. “ут шмат пакаЄвых кветак. Ћожк≥ ≥ канапы засланы прыгожым≥ вышываным≥ нак≥дкам≥. Ќавалачк≥ на падушках таксама вышыты€ Ч вачэй не адарваць.

“ака€ вось €на, Ќадзе€ ¬ас≥льеҐна.  ал≥ б пазнаЄм≥Ґс€ з Єю якуб  олас, то назвॠбы найпрыгажэйшай кветкай ѕалесс€. Ѕо така€ €на ≥ Єсць на самай справе.

√ал≥на ¬ј…÷я’ќ¬≤„,

б≥бл≥€тэкар аграгарадка ’атын≥чы.

‘ота аҐтара.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 0

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 0

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 21

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 21

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 13

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 25

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28