«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

јб дзец€х клопат надзЄнны

” сп€котных сонечных промн€х дагарае лета. Ћ≥стк≥ календара ≥мкл≥ва пачал≥ адл≥к €го апошн€га мес€ца. ј з ≥м неҐзабаве адзв≥н€ць, адгамон€ць ≥ самы€ прац€глы€ школьны€ кан≥кулы. ѕройдзе €шчэ крыху часу ≥ адпачыҐшы€, загарэлы€, пасталеҐшы€ хлопчык≥ ≥ д爥чынк≥ в€сЄлым≥, шчаб€тл≥вым≥ чародкам≥ запоҐн€ць школьны€ двары ≥ класы, с€дуць за парты. як ≥ €к≥м≥ сустрэнуць установы адукацы≥ сва≥х выхаванцаҐ?

ѕершым≥ Ушукал≥Ф адказы на гэты€ пытанн≥ члены раЄннай кам≥с≥≥ па праверцы гатоҐнасц≥ ҐстаноҐ адукацы≥ √анцаҐшчыны да новага навучальнага года, €к≥€ прыступ≥л≥ да гэтай адказнай справы Ґжо Ґ пан€дзелак, 4 жн≥Ґн€. ѕерад адТездам кам≥с≥≥ Ґ першы, так скажам, рэйд, са спецы€л≥стам≥ розных службаҐ, што Ґваходз€ць у склад €е, сустрэҐс€ намесн≥к старшын≥ райвыканкама —€ргей —арокаҐ, €к≥ адзначыҐ важнасць даручанай справы, нагадॠаб тых абТектах, на €к≥х неабходна сканцэнтраваць асабл≥вую Ґвагу з пункту гледжанн€ ≥х б€спечнай дзейнасц≥,† пара≥Ґ пагл€дзець узровень падрыхтоҐк≥ да новага навучальнага года спартыҐных залаҐ, высветл≥ць ход нарыхтоҐк≥ прадуктॠхарчаванн€ ≥ праверыць месцы ≥х захоҐванн€, а таксама нагадॠаб тым, што кам≥с≥€ пав≥нна зав€ршыць сваю работу да 12 жн≥Ґн€.

” першы дзень работы кам≥с≥€ пабывала Ґ чатырох установах адукацы≥: у „удз≥нскай с€рэдн€й школе, у „удз≥нск≥м дз≥ц€чым садку, у Ѕудчанскай дз≥ц€чым садзе Ч с€рэдн€й школе ≥ Ґ ƒз€н≥скав≥цкай дз≥ц€чым садзе Ч с€рэдн€й школе.

¬арта зазначыць, што сЄлета граф≥к традыцыйнай прыЄмк≥ школ пачаҐс€ крыху раней, чым у м≥нулы€ гады. ≤ Ґ гэтым Єсць рацы€нальнае зерне: дл€ выпраҐленн€ вы€Ґленых членам≥ кам≥с≥≥ недахопॠ≥ недапрацовак у калектывॠшкол будзе больш часу. ј €к паказвае практыка, €ны не застаюцца незаҐважаным≥ перад усЄбачным≥ поз≥ркам≥ членॠкам≥с≥≥. ≤ не дзел€ птушачк≥ наведваюцца €ны Ґ гэты€ дн≥ ва Ґстановы адукацы≥.†  ожны дарослы разумее св€тую ≥сц≥ну, агучаную в€домым педагогам ¬. —ухамл≥нск≥м: Уƒзец≥ пав≥нны жыць у свеце прыгажосц≥, гульн≥, казк≥, музык≥, малюнка, фантаз≥≥, творчасц≥Ф. —твараюць гэты свет дл€ ≥х, кожны год пал€пшаюць €го† дарослы€, ты€, хто працуе з дзецьм≥. ≤ €к паказала н€даҐн€е наведванне адных з самых аддаленых устаноҐ адукацы≥, ствараюць з любоҐю ≥ адказнасцю. ƒзе Ч уласным≥ с≥лам≥, дзе Ч з дапамогай спонсараҐ, бацькоҐ, вуч툥 старэйшых класаҐ. ≤, в€дома ж, пры ф≥нансавай падтрымцы раЄннага выканаҐчага кам≥тэта.

„ысц≥нЄй ≥ парадкам, абноҐленым≥ класам≥, дзе €шчэ лунае пах фарбы ≥ свежасць вымытага цюлю, сустрэл≥ членॠкам≥с≥≥ Ґстановы адукацы≥. јле Ґ кожнага спецы€л≥ста Ч† свой абТект дл€ прыдз≥рл≥вага вока: ад весн≥чак ≥ сц€жынк≥ да школьнага ганка Ч да дошчак на падлозе, ад† кожнай дошчачк≥ дл€ нарэзк≥ Ґ сталовых Ч да кухоннага абстал€ванн€.† ≤ гэта зразумела: спецы€л≥сты, напрыклад, сан≥тарна-эп≥дэм≥€лаг≥чнай службы добра ведаюць, што нават м≥н≥€цюрна€ трэшчынка на дошцы можа стаць прычынай в€л≥кай б€ды, таму так уважл≥ва агл€даюць сталовы ≥нвентар. ” „удз≥нскай —Ў, напрыклад,† некаторы€ з ≥х трэба зам€н≥ць. ѕатрабуе замены шафа дл€ смажанн€, €ка€ адслужыла свой тэрм≥н. Ќа больш в≥дным месцы трэба разм€сц≥ць шыльдачку з планам эвакуацы≥ Ч дае параду спецы€л≥ст раЄннага аддзела ћЌ—, агучваюцца ≥ншы€ заҐваг≥Е

Ќам, звычайным абывацел€м, некаторы€ заҐваг≥ могуць падацца дроб€зным≥, але спецы€л≥сты ведаюць сапраҐдную цану так≥м Удроб€з€мФ у выпадку экстрэмальных с≥туацый, ад €к≥х, на жаль, н≥хто не застрахаваны. ј хто, €к не дарослы€, у адказе за дз€цей?

≤ Ґ „удз≥не, ≥ Ґ Ѕудчы, ≥ Ґ ƒз€н≥скав≥чах к≥раҐн≥к≥ ҐстаноҐ адукацы≥ занатоҐвал≥ заҐваг≥ членॠкам≥с≥≥: у адных патрэбна замена цыркул€цыйнай с≥стэмы ац€пленн€, рамонт вадамернага вузла, у друг≥х наспела замена мыйных ваннаҐ, падключэнне гарачага водазабесп€чэнн€. «рэшты, сапраҐдны гаспадар ≥ сам пав≥нен бачыць прарэх≥ Ґ сваЄй гаспадарцы. ≤ да прыходу верасн€ закончыць недапрацоҐк≥. ƒы не забываць пра в€домае настаҐленне мудрага француза ƒантана: Уѕасл€ хлеба самае важнае дл€ народа Ч школаФ.

ћары€ ƒ«®ћ≤Ќј.

јб дзец€х клопат надзЄнны

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 20

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 20

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 13

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 24

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 24

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 25