«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ƒзев€ць цудоҐных дзЄн

ƒз≥ц€чы лагер УЋ≥дарФ, арган≥заваны на базе √анцав≥цкай школы-≥нтэрната, разв≥таҐс€ са сва≥м≥ выхаванцам≥. ” аҐторак, 15 л≥пен€,† адбылос€ Ґрачыстае закрыццЄ змены. «а гэты€ каротк≥€ 9 дзЄн усе, хто адпачывॠ≥ працавॠҐ лагеры, парадн≥л≥с€, стал≥ сапраҐдным≥ с€брам≥, адз≥ным калектывам, камандай. ” гэтым в€л≥ка€ заслуга важатых-выхавальн≥кॠ≥ педагогаҐ, сапраҐдных прафес≥€налॠсваЄй справы.

 рок за крокам €ны раскрывал≥ дз≥ц€чы€ таленты, творчы€ здольнасц≥† ≥ задатк≥ пры дапамозе шматл≥к≥х конкурсаҐ, гуль툥 ≥ тэматычных вечарын. Ѕыл≥ праведзены гульн€вы€ праграмы† У“эрыторы€ думк≥Ф, У¬€сЄлы вусеньФ, У’в≥л≥на славыФ, У‘отапал€ваннеФ. « мэтай прапаганды нацы€нальных беларуск≥х каштоҐнасцей,† было праведзена м≥н≥-св€та УЅеларусь ≥ €Ф, падчас €кога дзец≥ ≥ настаҐн≥к≥ размаҐл€л≥ тольк≥ на беларускай мове, выконвал≥ заданн≥, зв€заны€ з культурай ≥ г≥сторы€й нашай кра≥ны, папаҐн€л≥ свой моҐны запас новым≥ фальклорным≥ выразам≥ аб родным кра≥.  онкурс У‘антастычны дэсантФ найбольш спадабаҐс€ раб€там ≥ нас≥Ґ экалаг≥чную нак≥раванасць. яны цэлы дзень пав≥нны был≥ зб≥раць абгортк≥ ад цукерак, марожанага, а таксама накрыҐк≥ ад пластыкавых бутэлек, а затым раб≥ць кампаз≥цы≥ з ≥х. √этае мерапрыемства Ґзбудз≥ла спаборн≥цк≥ дух, а таксама дапамагло падтрымаць чысц≥ню ≥ парадак на тэрыторы≥ лагера. Ќе абышлос€ без сюрпрызаҐ. ¬ечарам аднаго дн€ Ґ лагеры загучала ваенна€ с≥рэна, €ка€ абв€шчала трывогу ≥ Ґводз≥ла надзвычайнае станов≥шча. √эта пачалас€ ваенна-патры€тычна€ гульн€ У«арн≥цаФ, удзельн≥кам≥ €кой стал≥ выхаванцы лагера разам з прадстаҐн≥кам≥ рас≥йскай вайсковай часц≥ пасЄлка јз€рэчча ≥ супрацоҐн≥кам≥ √анцав≥цкага –јЌ—. ƒзец≥ займал≥с€ праследаваннем Удэзерц≥раҐФ, у рол≥ €к≥х ≥ выступал≥ госц≥ лагера.† Ќу ≥ канечне парадавॠдзень спорту, €к≥ праводз≥Ґс€ пад назвай Ућалы€ јл≥мп≥йск≥€ гульн≥Ф, дзе хлопцы ≥ д爥чаты паказал≥ Ґзровень сваЄй ф≥з≥чнай падрыхтоҐк≥ падчас спартланды≥.

Ћагер стॠнаватарск≥м: кожны атрад меҐ сваю нак≥раванасць. Ѕыл≥ створаны групы вучнЄҐскага самак≥раванн€, валанцЄраҐ, разв≥цц€ творчых здольнасцей, актыв≥стॠЅеларускай рэспубл≥канскай п≥€нерскай арган≥зацы≥, п≥€нераҐ, ≥ спартыҐны атрад. “аксама дл€ дз€цей был≥ арган≥заваны сустрэчы з харэографам, мастаком, педагогам≥-пс≥холагам≥, прадстаҐн≥кам≥ грамадск≥х абТ€днан툥 УЅеларуск≥ рэспубл≥канск≥ саюз моладз≥Ф ≥ УЅеларуска€ рэспубл≥канска€ п≥€нерска€ арган≥зацы€Ф. Ќаватарства ≥ новы€ падыходы Ґ разв≥цц≥ творчых здольнасцей дз€цей у лагеры адзначыҐ ≥ старшын€ райвыканкама јл€ксандр —аланев≥ч, €к≥ пры툥 удзел ва Ґрачыстым закрыцц≥ змены.

ƒарэчы, дз€куючы таму, што† дапаможна€ школа-≥нтэрнат перайшла Ґ раЄнную камунальную Ґласнасць, зТ€в≥лас€ магчымасць выкарыстоҐваць цудоҐную матэры€льна-тэхн≥чную базу Ґстановы, €ка€ Ґ летн≥ перы€д не была† задзейн≥чана.

¬€л≥кую Ґдз€чнасць за аказанне спонсарскай дапамог≥ работн≥к≥ лагера выказваюць прадпрымальн≥ку √ал≥не „умаковай, к≥раҐн≥цтву √анцав≥цкага хлебазавода, камб≥ната бытавога абслугоҐванн€, райспажыҐтаварыства, швейнага прадпрыемства У—уперћайкФ, √анцав≥цкага –јЌ— ≥ јз€рэчанскай вайсковай часц≥. ƒз€куючы ≥м дн≥ знаходжанн€ Ґ лагеры стал≥ дл€ дз€цей сапраҐдным св€там.

¬ын≥кам працы педагогॠ≥ арган≥затарॠстал≥ шчасл≥вы€ Ґсмешк≥ дз€цей. ¬ыхаванцы не хацел≥ разв≥твацца з с€брам≥, настаҐн≥кам≥, з лагерным жыццЄм. ј таму на наступны год аб€цал≥ абав€зкова в€рнуцца.

 сен≥€ Ћ”÷ ќ. «дымак на пам€ць. ‘ота јксаны –џЋ ј.

ƒзев€ць цудоҐных дзЄн

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —колько лет в веке? (ответ числом)

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 6

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 22

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30