«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

Уя дагэтуль адчуваю дотык варожых рукФ

Ўмат часу прайшло з той пары, кал≥ пачалас€ ¬€л≥ка€ јйчынна€ вайна. јле перажытае не сц≥раецца з пам€ц≥ €е сведкаҐ, нават малалетн≥х дз€цей. Ќе сц≥раецца €но ≥ з пам€ц≥ маЄй матул≥ ¬ольг≥ ƒан≥лаҐны ћа눥ка, €ка€ жыве Ґ вЄсцы «адубТе. ¬Єсцы Ч с€стры ’атын≥.

Ќашай матулечцы споҐн≥лас€ за восем дзЄн да пачатку вайны тольк≥ чатыры гадочк≥. «давалас€ б, што можа помн≥ць д爥чынка Ґ так≥м узросце?† јле Ґчэп≥ста€ дз≥ц€ча€ пам€ць моцна трымае той трывожны час. ” сэрцы майго дарагога чалавека ≥ дагэтуль жыве страх, перажыты Ґ дз€ц≥нстве. ≤ Єн перарастае Ґ страх за лЄсы будучых пакален툥: тольк≥ б ≥х не напаткала выпрабаванне вайной.

я зап≥сала Ґспам≥ны матул≥ ≥ хачу падз€л≥цца ≥м≥ з чытачам≥ раЄнк≥ дл€ таго, каб моладзь разумела, што вайна н€се чалавецтву в€л≥кае гора, каб €на цан≥ла, берагла м≥р ≥ спакой на нашай шматпакутнай з€мл≥.

У“ой сцюдзЄны з≥мовы дзень 1943 года запомн≥Ґс€ не мне адной. ®н стॠстрашнай трагеды€й дл€ Ґс≥х нашых в€скоҐцаҐ: немцы расстрэльвал≥ м≥рнае насельн≥цтва ≥ пал≥л≥ с€ло. ” нашай с€мТ≥ было с€мЄра дз€цей. Ќа той час старэйшага брата ≤вана дома Ґжо не было, у пачатку вайны немцы вывезл≥ €го на прымусовы€ работы Ґ √ерман≥ю. ј Ґс€ наша с€мТ€ хварэла на тыф. ” той жудасны дзень мы разам з мамай л€жал≥ на падлозе, а тата трывожна тупॠпа хаце.

–аптам зазв≥нел≥ Ґ акне шыб≥ны ≥ пачуҐс€ хрыпаты голас немца:

Ч ¬ыходзьце Ґсе на вул≥цу, бо к≥ну гранату!

ћы вырашыл≥, што нас ус≥х расстрал€юць, ≥ тата прапанаваҐ:

Ч ƒавайце, дзетк≥, разв≥таемс€.

ƒапамагаючы адз≥н аднаму, мы Ґсе падн€л≥с€ ≥ выйшл≥ з хаты. ј м€не, малую, тата пасадз≥Ґ у мех ≥ Ґз€Ґ €го на плечы. Ќемцы пачал≥ адб≥раць старых, хворых ≥ дз€цей у адз≥н бок, а маладых здаровых Ч у друг≥. ћайму брату јлесю немцы загадал≥ Ґз€ць рыдлЄҐку ≥ ≥сц≥ Ґ вЄску.

ѕам€таю, кал≥ тата нЄс м€не Ґ м€ху, да €го падышоҐ немец ≥ пац≥кав≥Ґс€, што той н€се. “ата адказаҐ, што дз≥ц€. Ќедаверл≥вы немец доҐга мацॠрукам≥ той мех. ћне было так страшна, што, здаецца, дагэтуль адчуваю дотык халодных† пальцॠчужака. ”рэшце Єн загадॠвыстав≥ць м€не на снег. јдна ма€ нага была закручана Ґ анучу, а друга€ Ч боса€. я скакала з адной наг≥ на другую, бо было вельм≥ холадна ≥ €ны мерзл≥.

”с≥х нас сагнал≥ Ґ хату аднаго з м€сцовых жыхароҐ. яна знаходз≥лас€ амаль побач з нашай, а мы жыл≥ Ґ канцы вЄск≥, непадалЄку ад мог≥лак. «апомн≥лас€, што тата на хв≥л≥нку в€рнуҐс€ дамоҐ ≥ прадбачл≥ва прынЄс гладышык мЄду (с€мТ€ мела свае пчолы, але вулл≥ был≥ пасечаны, мус≥ць немцы выдз≥рал≥ мЄд). я ста€ла кал€ акна ≥ ела €го. ѕомню, €к м€не Ґкус≥ла пчала, €к € плакала ад п€кучага болю. јле праз некальк≥ хв≥л≥н нават забылас€ пра €го, бо Ґбачыла праз акно незвычайную тэхн≥ку ≥ закрычала:

Ч ќй, татачка, пагл€дз≥, €к≥€ прыгожы€ машынк≥!

√эта ехал≥ на матацыклах мадзь€ры. Ѕацька, з≥рнуҐшы праз шыб≥ну, выйшॠна вул≥цу. –аптам да €го падТехॠчалавек на белым кан≥ Ґ нейкай дз≥Ґнай форме. ƒакурыҐшы цыгарэту, Єн к≥нуҐ акурак на з€млю. “ата пад툥 €го, але чалавек дастॠновую цыгарэту ≥ прац€гнуҐ бацьку. “ой, пасм€леҐшы, запытॠу чалавека на кан≥:

Ч ¬ы, паночку, нас ужо расстрал€еце?

≤ пачуҐ абнадзейваючае:

Ч Ќе! „аму?

“ата адказаҐ, што Ґ вЄсцы Ґжо расстрэльваюць жыхароҐ ≥ пал€ць €е.

†ЌезнаЄмы чалавек паразмаҐл€Ґ са сва≥м≥ салдатам≥ ≥ €ны хутка памчал≥ Ґ с€лоФ.

јд поҐнага спаленн€ «адубТ€ ≥ расстрэлу м€сцовага насельн≥цтва выратавала зТ€Ґленне салдат мадзь€рскага палка, €к≥ ста€Ґ у той час у ѕлотн≥цы.

Уяк≥ лЄс чакॠнас далей, было в€дома аднаму Ѕогу. ѕраҐда, у «адубТ≥ мы больш не застал≥с€, а падал≥с€ ҐсЄй с€мТЄй у яловую, да бацьк≥ маЄй матул≥.

√эта€ нев€л≥чка€ вЄсачка разм€шчалас€ с€род густых л€соҐ ≥ непралазных балот. Ќемцы ба€л≥с€ заходз≥ць у так≥€ л€сы, а мы, навучаны€ горк≥м вопытам, уц€кал≥ менав≥та туды. «апомн≥лас€, €к аднойчы нехта падказаҐ, што Ґ вЄсцы немцы, ≥ Ґсе зам≥тус≥л≥с€, пачал≥ хуценька апранацца. ј € вырашыла, што пра м€не забыл≥, ≥, пад툥шы рук≥ Ґверх, падб€гала да кожнага ≥ прас≥ла забраць. ”рэшце бацька пасадз≥Ґ м€не на плечы ≥ €, задаволена€ тым, што мне так добра ≥ зручна, паз≥рала на брата ћакс≥мку, €к≥ шлЄпॠпа вадзе Ґ доҐг≥м кажушку, ≥ думала, што €му так дрэнна.

«астаҐс€ Ґ пам€ц≥ ≥ мой брат јлесь.  ал≥ Ґ чарговы раз с€мТ€ хавалас€ ад немцаҐ, Єн нЄс м€не з падушкай у лес. ѕасадз≥Ґ на €е пад елкай ≥ кажа: УЌе плач, ¬олька, ≥ не бойс€, € скора прыйду назадФ. я с€дзела пад дрэвам, а з €го на м€не сыпॠснег.

” хутк≥м часе наш јлесь пайшоҐ у партызанск≥ атрад. ѕотым Єн пайшоҐ на фронт. ƒа вайны јлесь навучыҐс€ ≥граць на гармон≥ку ≥ кал≥ разв≥тваҐс€ з с€мТЄй, вельм≥ прас≥Ґ берагчы гармон≥к ≥ не даваць €го малодшаму брату. јлесь прысылॠп≥сьмы да родных ≥ Ґ адным з ≥х нап≥саҐ: У“ата, давайце гармон≥к ћакс≥му, хай вучыцца ≥граць, бо можа € ≥ не в€рнус€. ј кал≥ Ѕог дасць, застанус€ жывы ≥ в€рнус€ дахаты, то куплю сабе новыФ.

≤шоҐ час, а л≥сты з фронту прыходз≥л≥ ҐсЄ радзей. «атым ≥ зус≥м перастал≥ прыходз≥ць вестачк≥ ад брата. ѕрал€цеҐ першы мес€ц восен≥, наступ≥Ґ кастрычн≥к. јднойчы, бегаючы па двары, заҐважыла, што аднекуль прыйшоҐ бацька. я падбегла да €го ≥ прыкмец≥ла, што татавы вочы ≥ ≥х поз≥рк не так≥€, €к раней. « дз≥ц€чай непасрэднасцю пытаюс€:

Ч “ата, чаму Ґ ц€бе так≥€ маленьк≥€ вочы?

Ч Ќ€ма, дачушка, больш нашага јлес€, Ч прамов≥Ґ Єн ≥ заплакаҐ.

”се хатн≥€ здагадал≥с€, што тата атрымॠпахавальны л≥ст. ” ≥솆 паведамл€лас€, што сын майго бацьк≥, а мой брат, јл€ксандр ƒан≥лав≥ч ћалышка заг≥нуҐ 2 кастрычн≥ка 1944 года Ґ ба≥ за –адз≥му, што быҐ верным во≥нскай прыс€зе, пра€в≥Ґ гера≥зм ≥ мужнасць, што пахаваны з ваенным≥ Ґшанаванн€м≥ на тэрыторы≥ Ћатв≥≥.

« нашай вЄск≥ не в€рнул≥с€ дамоҐ 27 чалавекФ.

¬€л≥кую јйчынную вайну называюць ¬€л≥кай, бо в€л≥к≥м быҐ подзв≥г народа, €к≥ перамог у гэтай вайне. јле ж в€л≥к≥м≥ был≥ ≥ людск≥€ страты. Ћюдз≥ гера≥чна ва€вал≥ за свой дом, за сад кал€ €го, за кожны кавалачак бацькоҐскай† з€мл≥, за родных ≥ бл≥зк≥х. ѕеранесл≥ неймаверны€ выпрабаванн≥, ахв€равал≥ сва≥м≥ жыцц€м≥† Ґ ≥м€ будучых пакален툥. ≤ мы, ≥х нашчадк≥, карыстаючыс€ пладам≥ барацьбы нашых продкॠза м≥р ≥ свабоду, а таксама плЄнам ≥х стваральнай працы Ґ пасл€ваенны час, пав≥нны цан≥ць ≥ берагчы ≥х. ≤ помн≥ць, што вайна Ч гэта боль, страх, горыч разлук. ѕомн≥ць ≥ не дапускаць ≥х.

”спам≥ны мац≥ зап≥сала ЋюбоҐ ƒ«яћ„” ,

загадчыца

ћалькав≥цкай

б≥бл≥€тэк≥-музе€.

Уя дагэтуль адчуваю дотык варожых рукФ

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

¬ниманию населени€! √рафик работы Ћќ–-врача в райполиклинике

’отите узнать больше? — 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 9.00 до 14.00 на базе поликлиники† ”« Ђ√анцевичска€ ÷–Ѕї ведет прием пациентов— 11 но€бр€ 2017 г. по субботам с 12

25 но€бр€ Ц ћеждународный день борьбы за ликвидацию насили€ в отношении женщин

’отите узнать больше? ¬ этот день во многих странах мира проводитс€ ежегодна€ акци€ Ђ ампани€ Ѕелой ленточкиї против насили€ в отношении женщин.  ампани€ призвана¬ этот 13

 амеральный контроль электронных счетов-фактур

’отите узнать больше?  амеральный контроль электронных счетов-фактур ”же больше года в –еспублике Ѕеларусь введены в обращение электронные счета-фактуры по Ќƒ— (Ё—„‘). 15

1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом

’отите узнать больше? 1 декабр€ 2017 года Ц ¬семирный день борьбы со —ѕ»ƒом Ђћое здоровье, мое правої ≈жегодно, 1 декабр€, в соответствии с решением ¬семирной организации 14

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 25

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 24

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 16

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 20