«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ƒарага€ кожна€ хв≥л≥на

„ас л€ц≥ць хутка. «даецца, н≥быта Ґчора на пал€х сельгаскааператывॠгаспадарыла пас€Ґна€ тэхн≥ка, €к ужо настала пара нарыхтоҐк≥ кармоҐ. ѕара адказна€, патрабуюча€ ад працаҐн≥коҐ вЄск≥ поҐнай маб≥л≥зацы≥ с≥л, адказнасц≥ ≥ мудрага, выверанага часам ≥ вопытам падыходу да справы. јд таго, кольк≥ ≥ €кой €касц≥ будзе нарыхтавана кармоҐ, залежыць разв≥ццЄ жывЄлагадоҐчай гал≥ны, а значыць ≥ прадуктова€ б€спека дз€ржавы. ѕоҐнай аддачы на нарыхтоҐцы кармоҐ запатрабавॠад аграры€Ґ кра≥ны к≥раҐн≥к дз€ржавы јл€ксандр Ћукашэнка у час н€даҐн€й паездк≥ Ґ —мал€в≥цк≥ раЄн. «адачы, пастаҐлены€ ≥м, пав≥нны легчы Ґ аснову дзе€нн€ Ґс≥х, хто зан€ты Ґ сельскай гаспадарцы. “ольк≥ напружана€ праца ≥ сурТЄзны, адказны падыход да справы дапамогуць ≥м выканаць намечаны€ планы ≥ справ≥цца з капрызам≥ надворТ€.

як жа ≥дуць справы з нарыхтоҐкай кармоҐ у нашым раЄне? як паведам≥Ґ намесн≥к старшын≥ райсельгасхарчу ћ≥ха≥л  ананов≥ч, сЄлета план сенакашэнн€ складае 12300 гектараҐ. Ќайбольшы€ плошчы трॠу сельгаскааператывах УјдраджэннеФ, УЅ€розавецФ, УЅудчаФ.

« трॠпершага Ґкосу м€ркуецца нарыхтаваць 10,1 тыс€чы тон кармавых адз≥нак трав€н≥стых кармоҐ, у тым л≥ку 2,7 Ч 3,0 тыс€чы тон сена, 31,3 тыс€чы тон сенажу. « ранн€й в€сны травы был≥ слабаваты€, але кал≥ Ґстал€валас€ спры€льнае надворТе, €ны адразу пайшл≥ Ґ рост, радуюць сельск≥х працаҐн≥коҐ. ≤ ц€пер, у час касав≥цы, галоҐна€ задача правесц≥ €е Ґ аптымальны€ тэрм≥ны, не дапускаць страт, эфектыҐна выкарыстоҐваючы кожную хв≥л≥ну. ≤ хоць надворТе Ґнос≥ць свае карэктывы Ґ планы працаҐн≥коҐ јѕ  ≥ Ґ ход нарыхтоҐк≥ кармоҐ, першы Ґкос трॠу раЄне зб≥раюцца зав€ршыць своечасова.

ѕа стане на Ґчарашн≥ дзень травы скошаны на плошчы 6114 гектараҐ, убраны на 4235 гектарах, што склала 69,3 працэнта да скошанага. —ельгаскааператывам≥ раЄна нарыхтавана Ґ складаных на сЄнн€шн≥ дзень умовах надворТ€ 256 тон сена, 11511 тон сенажу, 1886 тон с≥ласу. як зазначыҐ ћ≥ха≥л  ананов≥ч, хац€ нарыхтоҐка кармоҐ затрымалас€ з-за неспры€льнага надворТ€, усЄ ж з тэрм≥нам≥ касьбы Ґ гаспадарках не спазн€юцца, бо больш за 50 працэнтॠтраваст займаюць пасп€ваючы€ пазней травы з асноҐным кампанентам Уц≥мафееҐкаФ, €к≥€ знаходз€цца Ґ фазе выхаду Ґ трубку.

ƒл€ Ґборк≥ трॠпершага Ґкосу Ґ —¬  раЄна штодзень задзейн≥чана 22 Ч 23 кас≥лк≥, у тым л≥ку з шырынЄй захопу 8 ≥ больш метраҐ Ч 13 адз≥нак. ¬ыкарыстоҐваюцца таксама на касьбе 9 Ч 10 адз≥нак кас≥лак тыпу  ƒЌ-2,9,  ƒЌ-3,0. ЌарматыҐна€ дзЄнна€ выпрацоҐка выкарыстоҐваемых кас≥лак складае 630 гектараҐ, што дазвал€е зав€ршыць уборку трॠпершым укосам на прац€гу 19 Ч 20 дзЄн ≥ адпав€дае нарматыҐным тэрм≥нам уборк≥ траҐ. јпрача таго, прыц€гнуты кас≥лк≥ (па меры неабходнасц≥) з арган≥зацый горада (ƒ–Ѕ”-100, ѕћ—).  ал≥ Ґ пачатку касав≥цы за дзень у раЄне травы скошвал≥с€ на плошчы 600 гектараҐ, то непагадзь значна прытармаз≥ла тэмпы работ. јсабл≥ва складана€ с≥туацы€ Ґ —¬  У÷ельшынаФ, УЅ€розавецФ, дзе падтоплены значны€ плошчы сенажац€Ґ.

Ќа нарыхтоҐцы сенажу Ґ сельгаскааператывах працуюць 14 адз≥нак кормаҐборачных камбайнаҐ, з ≥х высокапрадукцыйных УягуараҐФ ≥  ¬ -800 Ч 11 адз≥нак. √эта€ колькасць тэхн≥к≥ дазвал€е нарыхтоҐваць 1500 Ч 2000 тон сенажу Ґ дзень. ƒа таго ж, усе кормаҐборачны€ камбайны абстал€ваны дазатарам≥ дл€ Ґн€сенн€ неабходных кансервантॠпры нарыхтоҐцы с€нажнай масы. јстатн≥€ 9 адз≥нак выкарыстоҐваюцца дл€ работы з кас≥лкам≥ ≥ на падкормцы жывЄлы.

Ќадаючы асабл≥вую Ґвагу тэмпам нарыхтоҐк≥ кармоҐ, падкрэсл≥Ґ намесн≥к начальн≥ка райсельгасхарчу, нельга забываць ≥ пра €касць кармоҐ. ®н паведам≥Ґ, што Ґсе гаспадарк≥ заб€спечаны в≥льгац€мерам≥, тэрмометрам≥, трамбоҐка сенажу в€дзецца з 6 да 23 Ч 24 гадз≥н. —пецы€л≥стам≥ райсельгасхарчу ≥ райветстанцы≥ ажыцц€Ґл€ецца кантроль за €касцю нарыхтоҐваемых кармоҐ.

¬≥давочна, што Ґ сельгаскааператывах раЄна разумеюць асабл≥вую важнасць корманарыхтоҐчай кампан≥≥ ≥ дл€ €е пасп€ховай рэал≥зацы≥ прымаюцца неабходны€ меры. ѕрадумана€ арган≥зацы€ работ у час касав≥цы, прав≥льна€ расстаноҐка с≥л, надзейна падрыхтавана€ тэхн≥ка, рацы€нальнае выкарыстанне кожнай хв≥л≥ны Ч усЄ гэта надзвычай важна. јле самае галоҐнае Ч гэта кадры, ≥х высока€ адказнасць ≥ гаспадарчы падыход да справы дз€ржаҐнай важнасц≥. ≤ Ґ тых гаспадарках, дзе Ґсе працуюць у адной зв€зцы, справы ≥дуць н€блага. —€род так≥х Ч —¬  УјдраджэннеФ. ’ац€ дажджы падтап≥л≥ тут немалы€ плошчы шматгадовых траҐ, прыкладна кал€ 600 гектараҐ, касьба ≥ Ґборка в€дзецца тут выбарачна ≥ прадумана. јсабл≥ва стараюцца механ≥затары гаспадарк≥. —€род ≥х Ч ƒзм≥трый √уцанов≥ч, €к≥ зан€ты на падборы траҐ, ¬≥ктар  ≥с€лев≥ч, €к≥ шчыруе на касьбе, ¬≥тал≥й –абцэв≥ч, €кому даручана адвозка кармоҐ. “рамбоҐка сенажу арган≥завана Ґ гэтай гаспадарцы Ґ дзве змены, ≥ н€суць там надзвычай адказна сваю вахту ”ладз≥м≥р –адз≥вонॠ≥ ‘Єдар  ≥с€лев≥ч.† ÷удоҐны€ грабл≥ ≥таль€нскай вытворчасц≥ Ґ сельгаскааператыве даверыл≥ аднаму з рупл≥вых механ≥затарॠјл€ксандру Ўап€лев≥чу. ≤ той абТЄм работ, €к≥ выконвал≥ летась два механ≥затары, јл€ксандр на гэтай высокапрадукцыйнай тэхн≥цы выконвае адз≥н. ≤ Ґвогуле адзначаны€ старшынЄй гаспадарк≥ механ≥затары Ч людз≥ адказны€, працав≥ты€, вопытны€. ≤м даверана сучасна€ тэхн≥ка,† на ≥х ускладваюцца надзе≥ ≥ верыцца, што нават у н€простых умовах дл€ грамадскай жывЄлы будзе нарыхтавана неабходна€ колькасць кармоҐ.

ћары€ ƒ«®ћ≤Ќј.

ƒарага€ кожна€ хв≥л≥на

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —колько лет в веке? (ответ числом)

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 0

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 0

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 8

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 23

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24