«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

Ќа м≥нулым тыдн≥ наш райцэнтр наведॠстаршын€  ам≥тэта дз€ржкантролю –эспубл≥к≥ Ѕеларусь јл€ксандр якабсон. √алоҐнай мэтай рабочай паездк≥ стала вывучэнне на прыкладзе √анцав≥ч с≥туацы≥ Ґ жыллЄва-камунальнай гаспадарцы.

ѕраблемны€ пытанн≥

ѕершым абТектам у горадзе, €к≥ наведॠјл€ксандр —ераф≥мав≥ч, стала модульна€ кацельн€ па вул≥цы ћатросава Ч эфектыҐна€ альтэрнатыва старой кацельн≥ былога У’арчав≥каФ. Ќа сЄнн€шн≥ дзень сабекошт цеплавой энерг≥≥ пры выкарыстанн≥ газу там на 100 тыс€ч рублЄҐ н≥жэй, чым у с€рэдн≥м па раЄне, а пры выкарыстанн≥ дроҐ Ч на 200 тыс€ч. ≤ гэта тольк≥ частка комплексу мер па мадэрн≥зацы≥ жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ √анцаҐшчыны, €ка€ праводз≥цца з мэтай зм€ншэнн€ сабекошту паслуг ≥ пал€пшэнн€ ≥х €касц≥. «амена труб ац€пленн€ ≥ работы па збалансаванн≥ ҐсЄй с≥стэмы цеплазабесп€чэнн€, рэканструкцы€ водазабора, будаҐн≥цтва станцы≥ абезжалезванн€ ≥ замена старых водаправодаҐ, а таксама рэканструкцы€ ачышчальных збудаван툥 успрымаюцца зараз €к належнае. ћ≥ж ≥ншым, на гэта Ґжо затрачаны дз€с€тк≥ м≥ль€рдॠрублЄҐ ≥, €ка€ б ф≥нансава€ с≥туацы€ не складвалас€ Ґ кра≥не, мэтанак≥равана выдз€л€юцца сродк≥ на далейшую мадэрн≥зацыю ∆ √. ’ац€, €к адзначыҐ к≥раҐн≥к абласнога Ґн≥тарнага прадпрыемства жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ —€ргей ЋабанаҐ, кал≥ па цеплазабесп€чэнн≥ ≥ водазабесп€чэнн≥ с≥туацы€ кардынальным чынам м€н€ецца, то галоҐным праблемным пытаннем пакуль застаецца абслугоҐванне жыллЄвага фонду. ѕрычына банальна€ Ч з-за в€л≥кага абТЄму работ патрабуюцца значны€ ф≥нансавы€ сродк≥.

–азам з гэтым старшын€  ам≥тэта дз€ржкантролю Ґз툥 вельм≥ важнае пытанне: чаму з году Ґ год жыллЄва-камунальны€ гаспадарк≥ паступова зм€ншаюць сабекошт сва≥х паслуг, а Ґдзельна€ вага плац€жоҐ насельн≥цтва не пав€л≥чваецца? «араз мы, н€гледз€чы на павышэнне тарыфॠз ул≥кам ≥нфл€цы≥ на паслуг≥ ∆ √, аплачваем тольк≥ 25 Ч 30 працэнтॠад ≥х сабекошту Ч астатн€е датуецца дз€ржавай. јл€ксандр —ераф≥мав≥ч адзначыҐ, што гэта сурТЄзна€ праблема ≥ прычыны €е могуць хавацца Ґ н€проф≥льных актывах:† чыноҐн≥к≥ далучаюць праблемны€ прадпрыемствы да ∆ √ Ч ад мэблевых фабрык да л≥н≥й па перапрацоҐцы семак, а потым разнастайным≥ спосабам≥ датуюць ≥х за кошт бюджэтных сродкаҐ, €к≥€ нак≥роҐваюцца Ґ ∆ √. ƒарэчы, аб гэтым† ≥шла размова ≥ на јј“ УћодульФ, €кое, па прапанове к≥раҐн≥цтва раЄна, стала наступным абТектам, €к≥ наведॠстаршын€  ам≥тэта† дз€ржкантролю.

ѕраблемнае прадпрыемства

Ќа сЄнн€шн≥ дзень јј“ УћодульФ знаходз≥цца Ґ стане санацы≥, ≥ прымаюцца крок≥ па вывадзе прадпрыемства з крыз≥су. ” цэлым старшын€  ам≥тэта† дз€ржкантролю застаҐс€ задаволены Ґбачаным, але Ґ €го Ґзн≥к шэраг пытан툥. Ќапрыклад, чаму прадпрыемства курыруе абласна€ ∆ √ ≥ ц≥ н€ма тут, €к гаварылас€ вышэй, злоҐжыван툥? ƒарэчы, звыш 80 працэнтॠпрадукцы≥ Ућодул€Ф закупл€е абласна€ ∆ √. јле, €к запэҐн≥Ґ —€ргей ЋабанаҐ, закупк≥ адбываюцца тольк≥ праз б≥ржу ≥ заключаецца дагавор з пастаҐшчыком, €к≥ прадастаҐл€е больш выгадны€ Ґмовы, у тым л≥ку ≥ па цане.

√аварыл≥ ≥ аб прычынах, €к≥€ прыв€л≥ прадпрыемства да банкруцтва. ѕа-першае, к≥раҐн≥к абласной ∆ √ назвॠзац€гванне тэрм≥нॠрэал≥зацы≥ ≥нвестпраекта Ч планавалас€ зраб≥ць за 1 год, а спатрэб≥лас€ 4. “ак атрымалас€, на думку —€рге€ Ћабанава, з-за н€своечасовага ф≥нансаванн€ праекта банкам≥. –азам з гэтым† прадпрыемства аказалас€ неплацежаздольным з-за валютных крэдытаҐ Ч рост долара Ґ 3,5 разы прывЄҐ да таго, што УћодульФ проста не змог разл≥чвацца па ≥х. јл€ксандр —ераф≥мав≥ч адзначыҐ, што с≥туацы€ будзе дэталЄва вывучана.

—таршын€  ам≥тэта дз€ржкантролю таксама пагутарыҐ з радавым≥ работн≥кам≥. ”с≥х хвал€вала праблема н€поҐнай загружанасц≥ прадпрыемства работай. √эта ≥ зразумела, кал≥ цэх≥ прастойваюць, то н€ма заробку ≥ стаб≥льнасц≥. ј адз≥н з работн≥кॠзв€рнуҐ увагу на тое, што Єсць праблемы ≥ з к≥раҐн≥цтвам. ћаҐл€Ґ, антыкрыз≥сны ҐпраҐл€ючы Ґжо амаль год на прадпрыемстве, атрымл≥вае 28 м≥льЄнॠу мес€ц, а н≥€к≥х вын≥кॠн€ма. —таршын€ дз€ржкантролю пааб€цॠправерыць ≥нфармацыю ≥ зазначыҐ, што так не пав≥нна быць, нават у прэмТер-м≥н≥стра зарплата менша€.

ЁфектыҐнасць дз€ржкантролю

«ав€ршылас€ рабоча€ паездка јл€ксандра якабсона сустрэчай з актывам раЄна Ч к≥раҐн≥кам≥ ≥ спецы€л≥стам≥ арган≥зацый ≥ прадпрыемствॠ√анцаҐшчыны. —таршын€  ам≥тэта дз€ржкантролю расказॠаб дзейнасц≥ арган≥зацы≥, €кую Єн узначальвае, ≥ акрэсл≥Ґ €е галоҐную задачу. ѕадобны€ структуры ≥снуюць у большасц≥ кра≥н свету ≥ патрэбны дл€ ф≥нансавага кантролю, каб прадух≥л≥ць злоҐжыванн≥ ≥ парушэнн≥ заканадаҐства. ≤ тольк≥ Ґ м≥нулым годзе дз€ржкантролю Ґдалос€ в€рнуць больш за 1 трыльЄн рублЄҐ дз€ржаҐных сродкॠу бюджэт кра≥ны. “аксама јл€ксандр —ераф≥мав≥ч адзначыҐ праблемны€ пытанн≥ па жыллЄва-камунальнай гаспадарцы, згадॠаб тым, што найбольш зваротॠграмадз€н датычыцца менав≥та ≥х, ≥ заҐважыҐ: таму па даручэнн≥ ѕрэз≥дэнта кра≥ны створана рабоча€ група дл€ вывучэнн€ с≥туацы≥ ≥ вы€Ґленн€ прычын, €к≥€ прыводз€ць да таго, што, н€гледз€чы на м≥ль€рдны€ Ґл≥ванн≥ ≥ мадэрн≥зацыю ∆ √, н€ма чакаемага ф≥нансавага эфекту ≥ захоҐваецца дыспрапорцы€ Ґ аплаце паслуг.

ћног≥€ прысутны€ Ґ сваю чаргу скарыстал≥ магчымасць задаць хвалюючы€ ≥х пытанн≥. Ќапрыклад, у сув€з≥ з тым, што з 1 красав≥ка ҐсЄ службовае жыллЄ пераводз≥цца Ґ разрад арэнднага, ц≥ не будзе гэта дорага дл€ спецы€л≥стаҐ, €к≥€ Ґ ≥м жывуць? “ут, €к адзначыҐ у сваю чаргу к≥раҐн≥к раЄна јл€ксандр —аланев≥ч, праблем не Ґзн≥кне, бо Ґжо на ҐзроҐн≥ аблвыканкама прын€та рашэнне, у адпаведнасц≥ з €к≥м дл€ такога рэг≥Єна, €к √анцав≥чы, будзе прым€н€цца пан≥жаючы каэф≥цыент ≥ кошт арэнды складзе Ґс€го 780 рублЄҐ за квадратны метр жылл€.

”зн€л≥ праблему ≥ падводу прыроднага газу да службовых дамоҐ сельгасарган≥зацый Ч грамадз€нам дз€ржава прадастаҐл€е льготны€ крэдыты, а арган≥зацы€м даводз≥цца гэта раб≥ць на агульных умовах, што вельм≥ затратна. ≤ тут пытанне можна вырашыць, кал≥ людз≥ прыватызуюць жыллЄ.

ѕавел —¬≤—“”Ќќ¬≤„.

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

–абоча€ паездка старшын≥  ам≥тэта дз€ржкантролю

‘ота аҐтара.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —путник планеты «емл€?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 7

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 23

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30