«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

” кожнага дз≥ц€ц≥ пав≥нна быць с€мТ€

 ал€ 30 тыс€ч дз€цей-с≥рот ≥ дз€цей, пак≥нутых без апек≥ бацькоҐ, нал≥чваецца Ґ нашай кра≥не.  лопат аб ≥х б€рэ на с€бе дз€ржава, але н≥водз≥н дом-≥нтэрнат не замен≥ць бацькоҐскай цеплын≥ ≥ ласк≥. “ольк≥ с€мТ€ можа падарыць ≥м шчасл≥вае дз€ц≥нства. ≤ менав≥та ап€кунск≥€ ≥ прыЄмны€ семТ≥ закл≥каны стаць альтэрнатывай дамам-≥нтэрнатам.

Ќа Ѕрэстчыне пабудаваны Ґжо 32 дамы с€мейнага тыпу, дзе выхоҐваюцца сотн≥ дз€цей. јф≥цыйнае адкрыццЄ аднаго з ≥х Ч першага на √анцаҐшчыне Ч адбылос€ 26 лютага Ґ аграгарадку јгарэв≥чы. ƒвухпав€рховы катэдж пабудаваны за кошт сродкॠјј“ УјјЅ УЅеларусбанкФ, на €к≥ затрачана звыш 4 м≥ль€рдॠрублЄҐ. ” €го добраҐпарадкаванн≥ значны Ґдзел прын€л≥ прадпрыемствы, арган≥зацы≥ ≥ прадпрымальн≥к≥ раЄна.

¬а Ґрачыстай абстаноҐцы шматдзетнай с€мТ≥ ≈рназаравых, €ка€ стала прыЄмнай дл€ 5 дзетак, уручыл≥ с≥мвал≥чны ключ ад дома, а губернатар вобласц≥  анстанц≥н —умар, старшын€ праҐленн€ јј“ УјјЅ УЅеларусбанкФ —€ргей ѕ≥сарык ≥ к≥раҐн≥к раЄна јл€ксандр —аланев≥ч паднесл≥ Ґ €касц≥ каштоҐных падарункॠрозную бытавую тэхн≥ку.

 анстанц≥н јндрэев≥ч асабл≥ва адзначыҐ важнасць падзе≥, бо €шчэ п€цЄра дзетак знайшл≥ сваю с€мТю, а адкрыццЄ чарговага дома с€мейнага тыпу стала прац€гам мэтанак≥раванай пал≥тык≥ нашай дз€ржавы. ” сваю чаргу, —€ргей ѕ≥сарык зас€родз≥Ґ увагу на сацы€льнай адказнасц≥ б≥знэсу ≥ той рабоце, што праводз≥ць УЅеларусбанкФ у гэтым плане. «а кошт сродкॠбанка Ґ кра≥не Ґжо Ґзведзена 14 дамоҐ с€мейнага тыпу, дзе выхоҐваецца 120 дз€цей, ≥ будуць будавацца €шчэ. Ѕольш таго, УЅеларусбанкФ ≥ далей прац€гвае Ґзаемадзейн≥чаць з так≥м≥ семТ€м≥ ≥ аказваць ≥м дапамогу. —ловы Ґдз€чнасц≥ за дапамогу Ґ стварэнн≥ дома с€мейнага тыпу выказॠјл€ксандр —аланев≥ч. ®н таксама адзначыҐ актыҐную паз≥цыю ганцаҐчан, €к≥€ адгукнул≥с€ ≥ зраб≥л≥ свой важк≥ Ґклад у высакародную справу.

ЅезумоҐна, усе выступаючы€ выказал≥ словы паваг≥ бацькам-выхавальн≥кам, €к≥€ прын€л≥ Ґ сваю с€мТю дз€цей, стал≥ дл€ ≥х родным≥ ≥ бл≥зк≥м≥ людзьм≥.

ƒарэчы, у с€мТ≥ ≈рназаравых нарадз≥лас€ шасцЄра дз€цей, з €к≥х трое Ґжо дарослы€. ≤ ц€пер там выхоҐваецца 8 гарэз Ч  рысц≥на, јндрэй, ягор, ¬алеры€, ƒарТ€, Ѕатыржан, ≈ржан ≥  ам≥ла. ’то з ≥х прыЄмны Ч не разб€рэш, а бацьк≥ не роб€ць падзелу. ƒл€ ≥х €ны Ґсе люб≥мы€, усе родны€.

—≥мвал≥чна тое, што бацьк≥ Ч Ќадзе€ ≥ јбдз≥гапар ≈рназаравы Ч сам≥ выхоҐвал≥с€ Ґ шматдзетных семТ€х. ÷≥кава€ ≥ ≥х с€мейна€ г≥сторы€. Ќадзе€ ћ≥калаеҐна сама родам з ’атын≥ч. ЋЄс звЄҐ €е з будучым мужам, кал≥ той праходз≥Ґ тэрм≥новую службу Ґ вайсковай часц≥, што знаходз≥цца непадалЄк ад райцэнтра. ” 1988 годзе €ны пажан≥л≥с€ ≥ выехал≥ Ґ  азахстан, на радз≥му мужа. јле праз 15 гадоҐ в€рнул≥с€ назад. «араз јбдз≥гапар ≈рназарॠпрацуе будаҐн≥ком, а Ќадзе€ ћ≥калаеҐна займаецца дзецьм≥. «разумела, клопатॠхапае, але €ны Ч радасны€, бо дзец≥ дораць ≥м сваю б€змежную любоҐ.

ѕасл€ агл€ду дома, кал≥ шаноҐны€ госц≥ пабачыл≥, €к абуладкавалас€ с€мТ€ на новым месцы, за кубкам гарбаты дзец≥ дз€л≥л≥с€ сва≥м≥ Ґражанн€м≥, а таксама поспехам≥ Ґ вучобе. ≤ —€ргей ѕ≥сарык пааб€цॠза с≥стэматычны€ добры€ адзнак≥ па вучэбных прадметах падтрымаць кожнага персанальным кампТютарам.

”жо Ґ размове з журнал≥стам≥ к≥раҐн≥к вобласц≥  анстанц≥н —умар заҐважыҐ, што ста≥ць задача Ґ кра≥не адысц≥ ад дамоҐ-≥нтэрнатаҐ. ƒарэчы, тольк≥ летась п€ць з ≥х ужо закрыл≥с€ Ґ вобласц≥, бо аказал≥с€ незапатрабаваным≥. ≤ пераарыентацы€ на выхаванне дз€цей-с≥рот ≥ дз€цей, пак≥нутых без апек≥ б≥€лаг≥чных бацькоҐ, будзе прац€гвацца менав≥та Ґ ап€кунск≥х ≥ прыЄмных семТ€х. јле, безумоҐна, застануцца дамы-≥нтэрнаты дл€ дзетак, €к≥м у с≥лу пс≥хаф≥з≥чнага разв≥цц€ неабходны паста€нны медыцынск≥ агл€д спецы€л≥стаҐ. јл€ксандр —аланев≥ч выказॠупэҐненасць, што Ґ раЄне так≥ дом с€мейнага тыпу не апошн≥ ≥ дзетк≥ знойдуць свае семТ≥.

¬арта адзначыць, што падчас наведванн€ √анцаҐшчыны з такой важнай нагоды губернатар вобласц≥ не прам≥нуҐ пац≥кав≥цца вытворчым≥ справам≥ Ч наведॠабТекты —¬  УЅудчаФ ≥ Ујгарэв≥чыФ. ѕа апошн€й сельгасарган≥зацы≥ Ґ €го адбылас€ размова з —€ргеем ѕ≥сарыкам наконт дапамог≥ Ґ разв≥цц≥ вытворчасц≥ гаспадарк≥. “аксама пагутарыць з к≥раҐн≥ком вобласц≥ ≥ задаць хвалюючы€ пытанн≥ мел≥ магчымасць жыхары аграгарадка, а сЄнн€шн≥€ школьн≥к≥ старэйшых класॠјгарэв≥цкай —Ў расказал≥ аб сва≥х планах на будучыню.

ѕавел —¬≤—“”Ќќ¬≤„.

‘ота аҐтара.††

” кожнага дз≥ц€ц≥ пав≥нна быць с€мТ€

” кожнага дз≥ц€ц≥ пав≥нна быць с€мТ€

” кожнага дз≥ц€ц≥ пав≥нна быць с€мТ€

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 18

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 18

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 12

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 19

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 23

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 24

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 25