«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

јб утварэнн≥ Ґчасткॠдл€ галасаванн€ па выбарах дэпутатॠм€сцовых —аветॠдэпутатॠ–эспубл≥к≥ Ѕеларусь дваццаць сЄмага скл≥канн€

Ќа падставе артыкулॠ17, 18, 24 ¬ыбарчага кодэкса –эспубл≥к≥ Ѕеларусь, па Ґзгадненн≥ з √анцав≥цкай раЄннай тэрытары€льнай выбарчай кам≥с≥€й па выбарах дэпутатॠ√анцав≥цкага раЄннага —авета дэпутатॠдваццаць сЄмага скл≥канн€, √анцав≥цк≥ раЄнны выканаҐчы кам≥тэт ¬џ–јЎџ°:

1. ƒл€ прав€дзенн€ галасаванн€ ≥ падл≥ку галасоҐ па выбарах дэпутатॠм€сцовых —аветॠдэпутатॠ–эспубл≥к≥ Ѕеларусь дваццаць сЄмага скл≥канн€ Ґтварыць на тэрыторы≥ √анцав≥цкага раЄна наступны€ Ґчастк≥ дл€ галасаванн€:

”частак

дл€ галасаванн€ є 1

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч установа адукацы≥ У√анцав≥цк≥ дз€ржаҐны прафес≥йны л≥цэй сельскагаспадарчай вытворчасц≥Ф, г. √анцав≥чы, вул.  астрычн≥цка€, 50.

” межах: г. √анцав≥чы Ч вул≥цы:  астрычн≥цка€ (дамы єє 30, 31, 32, 34, 39, 41, 45, 47, 48, 48-а, 51, 52, 52-а, 53, 58, 58-а, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72), ћантажн≥каҐ, ÷энтральна€, ЅудаҐн≥коҐ (дамы єє 3, 3-а), –удкоҐскага, јдамов≥ча,  .  рап≥вы, ћ. Ѕагданов≥ча, ‘. —карыны, —адова€, ѕрацоҐна€, ѕартызанска€, —≥дарэв≥ча, јрцЄменк≥, «аходн€€, —аснова€; завулк≥: Ўкольны,  веткавы, «аходн≥, √рыцаҐца.

”частак

дл€ галасаванн€ є 2

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У—€рэдн€€ школа є 1 г. √анцав≥чыФ, г. √анцав≥чы, вул. ѕаркава€, 10.

” межах: г. √анцав≥чы Ч вул≥цы:  астрычн≥цка€ (дамы єє 25-а, 27, 28, 49, 55), √агарына, —авецка€, ѕершамайска€, Ћаманосава, ѕерамог≥, ѕаркава€, ЅудаҐн≥коҐ (дамы єє 1, 9, 10, 12, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29), «аводска€ (дамы єє 1, 3, 5, 7, 9, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25), ѕ≥нска€, ѕ€сочна€; завулк≥: ѕаркавы, —партыҐны.

”частак

дл€ галасаванн€ є 3

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У√≥мназ≥€ г. √анцав≥чыФ, г. √анцав≥чы, вул. ѕаркава€, 10.

” межах: г. √анцав≥чы Ч вул≥цы: ЅудаҐн≥коҐ (дамы єє 5, 7, 11, 13, 31, 31-а, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47), «аводска€ (дамы єє 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17), „ырвонаармейска€, √оркага, „эхава, ћа€коҐскага, я.  оласа, “алстога, Ќова€; завулак „эхава.

”частак

дл€ галасаванн€ є 4

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч гарадск≥ ƒом культуры, г. √анцав≥чы, вул.  астрычн≥цка€, 4.

” межах: г. √анцав≥чы Ч вул≥цы:  астрычн≥цка€ (дамы єє 3, 5, 20, 22),  амун≥стычна€, „апаева, ѕ≥€нерска€, «аслонава, „айкоҐскага, 17-га ¬ерасн€, ‘рунзэ, ƒз€ржынскага, √рыцаҐца, Ѕ€розава€, ѕраскурава, јрлоҐскага, –эвалюцыйна€, –акасоҐскага; завулк≥: –эвалюцыйны, —адовы, ѕралетарск≥,  аротк≥, «оркавы, ћел≥€рацыйны, —асновы, √огал€.

”частак

дл€ галасаванн€ є 5

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У—€рэдн€€ школа є 2 г. √анцав≥чыФ, г. √анцав≥чы, вул.  ал≥ноҐскага, 36.

” межах: г. √анцав≥чы Ч вул≥цы: 8 —акав≥ка, ћатросава, ¬≥шнЄва€, ћаладзЄжна€, „ыгуначна€, «€лЄна€, ѕал€ва€, Ћугава€, ѕалеска€, 60 гадоҐ  астрычн≥ка, Ћ€сна€, ”шакова, ЁнергетыкаҐ, ћ≥ру, ƒружбы, —уворава, Ќах≥мава,  утузава, јл€ксандра ЌеҐскага,  ал≥ноҐскага,  ал≥н≥на, Ќ€красава, «уйкев≥ча,  асманаҐтаҐ, ѕушк≥на, Ћермантава, ёб≥лейна€,  амсамольска€, янк≥  упалы, √ойшыка, √астэлы, Ќ€б€рэжна€; завулк≥: Ћ€сны, ћ≥ру, ѕал€вы, ¬узк≥, ѕаҐднЄвы, ЁнергетыкаҐ.

”частак

дл€ галасаванн€ є 6

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ƒз€н≥скав≥цк≥ сельск≥ ƒом культуры.

” межах: в. ƒз€н≥скав≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 7

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У√анцав≥цка€ с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: в. √анцав≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 8

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ЅоркаҐск≥ сельск≥ клуб.

” межах: в. Ѕорк≥.

”частак

дл€ галасаванн€ є 9

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч адм≥н≥страцыйны будынак ЋюбашаҐскага сельскага —авета.

” межах: в. в. Ћюбашава, ≈льн€, —укач.

”частак

дл€ галасаванн€ є 10

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч адм≥н≥страцыйны будынак Ќацкага сельскага —авета.

” межах: в. в. Ќач, яс€нец, √ута.

”частак

дл€ галасаванн€ є 11

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У¬остраҐск≥ €сл≥-сад Ч с€рэдн€€ школа ≥м€ ћ≥хас€ –удкоҐскагаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: аг. ¬остраҐ, в. в.  укава-Ѕор,  рышылав≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 12

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ЋактышоҐск≥ сельск≥ клуб.

” межах: в. Ћактышы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 13

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ћельн≥коҐск≥ ƒом сацы€льна-культурных паслуг.

” межах: в. ћельн≥к≥.

”частак

дл€ галасаванн€ є 14

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч јгарэв≥цк≥ сельск≥ ƒом культуры.

” межах: аг. јгарэв≥чы, в. в. Ќовы€ јгарэв≥чы,  алон≥€.

”частак

дл€ галасаванн€ є 15

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У укаҐска€ с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: аг.  укава, в. в. ѕерадзел, ƒубн€к≥.

”частак

дл€ галасаванн€ є 16

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ЎашкоҐск≥ ƒом сацы€льна-культурных паслуг.

” межах: в. в. Ўашк≥,  расын≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 17

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ¬€л≥какругов≥цк≥ сельск≥ ƒом культуры.

” межах: в. ¬€л≥к≥€  ругов≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 18

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ћалакругов≥цк≥ клуб-б≥бл≥€тэка.

” межах: в. ћалы€  ругов≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 19

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ УЅудчанск≥ €сл≥-сад Ч с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: в. Ѕудча.

”частак

дл€ галасаванн€ є 20

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У„удз≥нска€ с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: аг. „удз≥н, в. ѕ€рэвалак≥.

”частак

дл€ галасаванн€ є 21

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ УЋюс≥нск≥ дз≥ц€чы сад Ч с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: аг. Ћюс≥на.

”частак

дл€ галасаванн€ є 22

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ѕалонск≥ клуб-б≥бл≥€тэка.

” межах: в. ѕалонь.

”частак

дл€ галасаванн€ є 23

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ћакаҐск≥ клуб-б≥бл≥€тэка.

” межах: в. ћакава.

”частак

дл€ галасаванн€ є 24

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ Ућалькав≥цка€ с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: аг. ћалькав≥чы.

”частак

дл€ галасаванн€ є 25

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч Ћ≥пск≥ клуб-б≥бл≥€тэка.

” межах: в. Ћ≥пск.

”частак

дл€ галасаванн€ є 26

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч «адубенск≥ клуб-б≥бл≥€тэка.

” межах: в. «адубТе.

”частак

дл€ галасаванн€ є 27

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч ’атын≥цк≥ сельск≥ ƒом культуры.

” межах: в. ялова€; аг. ’атын≥чы Ч вул≥цы: ѕ≥нска€, ѕершамайска€, «арэчна€, 17-га ¬ерасн€, √анцав≥цка€, ѕаштова€, —адова€, Ћюс≥нска€,  амсамольска€, ѕралетарска€,  алгасна€, ƒворска€.

”частак

дл€ галасаванн€ є 28

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч дз€ржаҐна€ Ґстанова адукацы≥ У’атын≥цка€ с€рэдн€€ школаФ √анцав≥цкага раЄна.

” межах: аг. ’атын≥чы Ч вул≥цы: –аздз€лав≥цка€, —ветла€, «аводска€, ћ≥ру, «€лЄна€, ѕерамог≥, —авецка€, ƒружбы, ћаладзЄжна€,  астрычн≥цка€; завулак Ўкольны.

”частак

дл€ галасаванн€ є 29

ћесца знаходжанн€ Ґчастковай выбарчай кам≥с≥≥ ≥ пам€шканн€ дл€ галасаванн€ Ч –аздз€лав≥цк≥ сельск≥ ƒом культуры.

” межах: аг. –аздз€лав≥чы.

2. ƒадзенае рашэнне апубл≥каваць у раЄннай газеце У—авецкае ѕалессеФ ≥ разм€сц≥ць на ≥нтэрнэт-старонцы √анцав≥цкага райвыканкама аф≥цыйнага сайта Ѕрэсцкага аблвыканкама.

—таршын€ ј. ѕ. —јЋјЌ≈¬≤„.

¬ыконваючы абав€зк≥ к≥раҐн≥ка спраҐ

—. ћ. Ћј«ќ¬≤ .

17 студзен€ 2014 года є 32 г. √анцав≥чы.

јб утварэнн≥ Ґчасткॠдл€ галасаванн€ па выбарах дэпутатॠм€сцовых —аветॠдэпутатॠ–эспубл≥к≥ Ѕеларусь дваццаць сЄмага скл≥канн€

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц весны?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 6

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 22

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30