«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

√рошы пад чэснае слова

Ќекал≥ слова купца было самай моцнай гаранты€й† здзелк≥. ƒамаҐл€л≥с€ ≥ был≥ ҐпэҐнены, што падману не будзе. јле €к даҐно гэта былоЕ

’то з нас не пазычॆ грошай знаЄмым ды суседз€м.† „аста прыходз≥лас€ даваць зус≥м нев€л≥к≥€ сумы ц≥ значны€, а затым чакаць, кал≥ ≥х вернуць. ≤ тут часам узн≥каюць праблемы.

„алавек прос≥ць пазычыць на бутэльку ≥ аб€цае: У«аҐтра в€рну, ты не хвалюйс€Ф.† ѕраходз≥ць дзень, тыдзень, а знаЄмы грошай не в€ртае, хоць кожны дзень бачышс€ з ≥м. ≤ запытаць не€к н€Ємка, бо грошы нев€л≥к≥€.

ј здараецца, што твой даҐжн≥к стараецца прашмыгнуць неҐпрыкмет м≥ма, а кал≥ сутыкнецца, то не гл€дз≥ць табе Ґ вочы. ” так≥х выпадках ≥ сам адчуваеш унутраны дыскамфорт. Ќездарма кажуць, што кал≥ хочаш нажыць непры€цел€ Ч пазыч грошы.

” раЄнах бывае в€дуць прыЄм супрацоҐн≥к≥ ћ≥н≥стэрства юстыцы≥, унутраных спраҐ, дз€ржкантролю, ≥ да ≥х наведвальн≥к≥ зв€ртаюцца з просьбай дапамагчы в€рнуць свае грошы.

јднойчы дав€лос€ прысутн≥чаць на прыЄме намесн≥ка генеральнага пракурора. ” каб≥нет зайшоҐ мужчына, паклॠна стол стос папер ≥ пачॠпаказваць адказы на €го л≥сты, рашэнн≥ судаЕ

ѕазычыҐ чалавек свайму пры€целю 2 тыс€чы доларॠпад чэснае слова. ƒа натарыуса не зв€ртаҐс€ ≥ нават расп≥ск≥ не Ґз€Ґ. ≤ неҐзабаве пры€цель стॠворагам, бо за€в≥Ґ, што н≥€к≥х доларॆ Єн не пазычаҐ. ¬ось пац€рпелы ≥ пачॠхадз≥ць па розных ≥нстанцы€х. ј €шчэ высветл≥лас€, што ман≥пул€ванне валютай зТ€Ґл€ецца незаконнай аперацы€й. ¬а Ґс€л€к≥м разе, чалавеку дал≥ зразумець, што Єн парушыҐ закон.

Ќаведвальн≥к нават уключыҐ дыктафон, на €к≥м была зап≥сана размова з былым пры€целем, з €кой ц€жка было зразумець, пазычыҐ той грошы ц≥ не. УЅрॠ€ ц≥ не браҐ, а ты дакажыФ, Ч прагучала Ґ той размове. јле пац€рпелы †л≥чыҐ, што, быццам бы, гэты зап≥с зТ€Ґл€ецца доказам пазык≥ долараҐ. Ѕезнадзейна€ справа, бо ≥ суд не падтрымॠ≥ск. јле чалавек не здолеҐ прым≥рыцца, хац€ ва Ґс≥м трэба в≥навац≥ць тольк≥ с€бе.

ѕазычаць ц≥ не пазычаць Ч кожны вырашае сам. јле кал≥ вы некаму надумал≥ пазычыць буйную суму, то абав€зкова† засведчыце† гэта Ґ натарыуса альбо вазьм≥це расп≥ску. √эта датычыцца не тольк≥ чужога, але ≥ сва€ка. Ќават з родным братам, кал≥ справа датычыцца грошай, трэба быць асц€рожным.

 ал≥ так, то, магчыма за лепшае,† н≥кол≥ грошай не пазычаць?

” Ѕ≥бл≥≥ м€не Ґраз≥ла адно выказванне. УЅо √асподзь, Ѕог твой, благаслав≥ць ц€бе, €к ®н казॠтабе, ≥ ты будзеш пазычаць мног≥м народам, а сам не будзеш пазычаць; ≥ панаваць будзеш над мног≥м≥ народам≥, а €ны над табой не будуць панавацьФ (ƒругазак., разд. 15:6), Ч павучॠЅог свой народ.

Ќа прац€гу в€коҐ €Ґрэ≥ ахвотна† давал≥ крэдыты пад пэҐны працэнт, ≥ Ґ ≥х грошы ахвотна брал≥, а вось в€ртаць часам не сп€шал≥с€. „асты€ пагромы €Ґрэ€Ґ мел≥ не тольк≥ рэл≥г≥йны матыҐ, дл€ мног≥х гэта быҐ зручны момант вырашыць свае ф≥нансавы€ праблемы† Ч† не в€рнуць пазыку. √эта, €к у ф≥льме УјдчайныФ з ј. Ѕандэрасам у галоҐнай рол≥. ” бары за стойкай размаҐл€е бандыт з барменам:

Ч  ольк≥ мы €му пав≥нны?

Ч ¬ас€мнаццаць тыс€ч баксаҐ.

Ч “ак будзем аддаваць ц≥ заб≥ваць?..

„аста там, дзе круц€цца в€л≥к≥€ грошы, прысутн≥чае крым≥нал. ј б€да нашага чалавека, €к≥ падаҐс€† Ґ б≥знэс, у тым, што Єн ≥ншы раз трапл€е Ґ пастку.

ћой добры знаЄмы пазычыҐ у УкрутыхФ хлопцॠ42 тыс€чы долараҐ, закуп≥Ґ на ≥х† УфуруФ п≥нскага трыкатажу ≥ падаҐс€ Ґ –ас≥ю па УнаварФ. ј здарылас€ так, што Ґвесь тавар там Узав≥сФ.

Ќаступ≥Ґ час в€ртаць пазыку з працэнтам≥, а грошай н€ма.  рэдыторы Ґз€л≥ камерсанта Ґ абарот. ћаҐл€Ґ, гэта твае праблемы, што не прадаецца. ѕазычыҐ Ч в€рн≥, €к дамов≥л≥с€.† « камерсантам не расправ≥л≥с€, бо пашкадавал≥ грошай Ч на той час дужа в€л≥ка€ была сума. Ќа друг≥ дзень пасл€ размовы з крэдыторам≥ 툥дачн≥к† пак≥нуҐ с€мТю ≥ падаҐс€ Ґ –ас≥ю. ѕрадавॠтрыкатаж паҐтара года, а грошы аддаҐ, кал≥ в€рнуҐс€.

 ал≥ пам≥ж людзьм≥ Ґзн≥кае праблема грошай, то тут патрэбна абсалютна€ €снасць. Ќейк≥€ недагаворк≥, €к прав≥ла, прыводз€ць да канфл≥кту. ѕазычыҐ грошы Ч аддай у агавораны тэрм≥н. ј за лепшае Ч не пазычаць!

≤ншы раз без крэдыту не абысц≥с€ (напрыклад, будаҐн≥цтва), але кал≥ Єн выдаецца пад высок≥ працэнт, то за лепшае не браць.

ƒл€ с€бе € даҐно выпрацавॠ€сную паз≥цыю Ч не пазычаць ≥ самому не браць. —усед прос≥ць пазычыць Уна п≥ваФ ≥ чуе Ґ адказ: УЌа хлеб дам, а на гарэлку Ч неФ. Ќапачатку Ґзн≥кал≥ непаразуменн≥, мног≥€ крыҐдавал≥, але з часам усе зразумел≥, што Ґ м€не лепш не прас≥ць грошай.

ѕрымаҐка УЅ€рэш чужы€ Ч аддаеш сваеФ Ґзн≥кла не на пустым месцы. √рошы, €к≥€ л€жаць у тваЄй к≥шэн≥, Ч грэюць, але трэба пам€таць, адкуль €ны там уз€л≥с€.

”ладз≥слॠ—н≥тка.

√рошы пад чэснае слова

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: ѕервый мес€ц лета?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 5

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 17

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 21

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30