«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

¬акцына здар

” апошн≥€ гады, з верасн€ па л≥стапад, у раЄне актыҐна праводз≥цца вакцынацы€ насельн≥цтва супраць грыпу Ч захворванн€, €кое неб€спечна, у першую чаргу, сва≥м≥ Ґскладненн€м≥. «гадваецца 2009 год, кал≥† ад грыпозных ускладнен툥 у выгл€дзе в≥руснай пнеҐман≥≥ памерл≥ два малады€ чалавек≥ ≥ ц€жарна€ жанчына. ”се €ны не зраб≥л≥ прышчэпку супраць грыпу. ≤ хац€ з таго часу выпадкॠзахворванн€ на грып са см€ротным вын≥кам не было, медык≥ штогод сутыкаюцца з €го ц€жк≥м≥ формам≥. јле мног≥€ ≥ зараз прытрымл≥ваюцца стэрэатыпа, што прышчэпка супраць† грыпу малаэфектыҐна€ ц≥ Ґвогуле неб€спечна€. јб гэтым ≥ вырашыл≥ пагаварыць з галоҐным урачом ”ј« У√анцав≥цка€ ÷–ЅФ ¬адз≥мам —ашко.

Ч ¬адз≥м ”ладз≥м≥рав≥ч, пра€сн≥це с≥туацыю па прав€дзенн≥ ≥мун≥зацы≥ насельн≥цтва ≥ накольк≥ €на актуальна€?

Ч “ой, хто не роб≥ць прышчэпку, рызыкуе не тольк≥ сва≥м жыццЄм, але ≥ жыццЄм людзей, што знаходз€цца побач. Ќеабходна зразумець, што грып неб€спечны сва≥м≥ Ґскладненн€м≥ ≥ тольк≥ прышчэпка дазвал€е ≥х прадух≥л≥ць. ЅыҐ у нас траг≥чны 2009 год. јле складаны€ с≥туацы≥ наз≥рал≥с€ ≥ Ґ наступны€ гады. ¬ось ≥ Ґ м≥нулым медыцынск≥м работн≥кам дав€лос€ змагацца за жыццЄ 12 чалавек, €к≥€ з грыпозным≥ Ґскладненн€м≥ Ґ выгл€дзе пнеҐман≥≥ апынул≥с€ Ґ рэан≥мацы≥. “ак≥€ выпадк≥ захворванн€ Ґжо был≥ ≥ сЄлета. ”се захварэҐшы€ пра≥гнаравал≥ вакцынацыю. “ут размова ≥дзе ≥ аб самым важным дл€ нас Ч жыцц≥ чалавека, ≥ аб эканам≥чным уроне, €к≥ нанос≥ць грып. “ольк≥ на л€чэнне аднаго чалавека ад грыпозных ускладнен툥 трац≥цца Ґ с€рэдн≥м 100 Ч 150 м≥льЄнॠрублЄҐ. Ќапрыклад, у м≥нулым годзе Ґ вобласц≥ на выратаванне хворых затрачана кал€ 360 м≥ль€рдॠрублЄҐ! јдчуваеце маштаб праблемы? “аму дз€ржавай мэтанак≥равана праводз€цца маштабны€ праф≥лактычны€ мерапрыемствы, ≥ тольк≥ пагалоҐна€ вакцынацы€ можа гарантаваць вырашэнне гэтай праблемы.

Ч† јле ж ад людзей можна пачуць, што прышчэпк≥ неэфектыҐны€, бо, зраб≥Ґшы €е, чалавек усЄ роҐна перанос≥ць захворванне. ƒы ≥ шмат размоҐ в€дзецца аб тым, што прышчэпк≥ н€суць у сабе в≥рус грыпу.

Ч јбсалютнае глупства! ѕа-першае, дл€ ≥мун≥зацы≥ насельн≥цтва з 2010 года выкарыстоҐваюцца грыпозны€ вакцыны, €к≥€ не Ґтрымл≥ваюць жывы в≥рус грыпу, а тольк≥ ≥нфармацыю аб ≥м. яна €краз ≥ патрэбна дл€ фарм≥раванн€ ≥мун≥тэту супраць в≥руса грыпу Ґ арган≥зме чалавека. ѕа-другое, мног≥€ блытаюць рэакцыю арган≥зма на прышчэпку з сам≥м захворваннем. ” некаторых людзей наз≥раецца пачырваненне скуры, павышэнне тэмпературы, узн≥каюць галаҐны€ бол≥, €к≥€ праходз€ць хутка, праз 1 Ч 3 дн≥.

“аксама адзначу, што ≥ншы раз людз≥ негатыҐна аднос€цца да таго, што вакцына, €кую мы выкарыстоҐваем, к≥тайскай вытворчасц≥. ћаҐл€Ґ, сама€ танна€, а таму ≥ неэфектыҐна€. √эта €шчэ адз≥н м≥ф. —права Ґ тым, што† пасл€ эп≥дэм≥й пнеҐман≥≥ Ґ сваЄй кра≥не  ≥тай, €к н≥хто ≥ншы, уклॠу распрацоҐку вакцын шмат грошай. ≤ к≥тайцы Ґ гэтым плане, безумоҐна, самы€ прагрэс≥Ґны€ Ґ свеце. ј тое, што вакцына танна€ Ґ параҐнанн≥ з ≥ншым≥, то гэта тлумачыцца вельм≥ проста Ч €на закупл€ецца Ґ маштабах кра≥ны, а з-за в€л≥к≥х абТЄмॠзакупк≥, адпаведна, зн≥жаецца ≥ сабекошт кожнай асобнай вакцыны.

Ч Ќекаторы€ людз≥ м€ркуюць, што кал≥ €ны перахварэл≥ на грып, то ≥ прышчэпку раб≥ць не трэбаЕ

Ч „арговае памылковае меркаванне! ѕасл€ грыпу Ґ чалавека фарм≥руецца ≥мун≥тэт тольк≥ да таго штама в≥руса грыпу, €к≥м Єн перахварэҐ. ¬акцынацы€ ж дазвал€е фарм≥раваць ≥мун≥тэт адразу да некальк≥х штамॠв≥руса, €к≥€ найбольш актуальны€ дл€ эп≥дэм≥€лаг≥чнага сезона. ѕрычым† раб≥ць прышчэпку неабходна нап€рэдадн≥ Ч у верасн≥ Ч л≥стападзе, каб на прац€гу 2-3 тыд툥 пасл€ вакцынацы≥ Ґ арган≥зме чалавека паспеҐ сфарм≥равацца высок≥ Ґзровень антыцел супраць в≥русॠгрыпу, €к≥ дазвол≥ць абаран≥ць ад захворванн€ на прац€гу 6 Ч 12 мес€цаҐ.

Ч ≤ €к жа праходз≥ць кампан≥€ па вакцынацы≥ Ґ нашым раЄне?

Ч « прадпрыемствам≥ ≥ арган≥зацы€м≥ Ґжо заключаны дагаворы. Ќашы спецы€л≥сты вы€зджаюць у працоҐны€ калектывы ≥ праводз€ць ≥мун≥зацыю. јле зноҐ жа тут многае залежыць ад к≥раҐн≥коҐ.  ал≥ €ны зац≥каҐлены Ґ здароҐ≥ сва≥х падначаленых ≥ эфектыҐнасц≥ работы сваЄй арган≥зацы≥, то ≥ пытан툥 асабл≥вых не Ґзн≥кае. ¬арта зразумець, што чым больша€ колькасць людзей зроб≥ць прышчэпку супраць грыпу, тым менша€ верагоднасць €го распаҐсюджванн€ Ґ калектыве. ј ты€, хто па родзе сваЄй дзейнасц≥ працуе з людзьм≥ Ч медработн≥к≥, настаҐн≥к≥, прадаҐцы ≥ гэтак далей, Ч проста абав€заны праходз≥ць вакцынацыю. ¬акцына Ч гэта, па сутнасц≥, барТер на шл€ху распаҐсюджванн€ захворванн€.

”вогуле ж, прышчэпку супраць грыпу можа зраб≥ць кожны жадаючы. ” тым л≥ку Ґ каб≥неце є 11† раЄннай пал≥кл≥н≥к≥, €к≥ працуе штодзЄнна з 8 да 20 гадз≥н. ’то €шчэ не прайшоҐ вакцынацыю, настойл≥ва запрашаю гэта зраб≥ць. “ым самым вы абарон≥це ад грыпу не тольк≥ с€бе, але ≥ сва≥х бл≥зк≥х ≥ родных, з к≥м маеце непасрэдны кантакт.

јл€ксей √–”ЎЁ¬≤„.

¬акцына здар

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 4

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 17

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 21

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 22

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 22

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30