«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

¬ось ужо на прац€гу дваццац≥ гадоҐ у† першую н€дзелю верасн€ Ґ Ѕеларус≥† адзначаецца† ƒзень беларускага п≥сьменства.† —в€та праводз≥цца Ґ гарадах, што зТ€Ґл€юцца† г≥старычным≥ цэнтрам≥, з €к≥м≥ зв€заны жыццЄ ≥ дзейнасць в€домых дзе€чॠл≥таратуры, культуры, мастацтва. ”першыню ƒзень† беларускага п≥сьменства праходз≥Ґ у †старажытным ѕолацку. «атым стал≥цам≥† св€та был≥ “урॠ≥ Ќавагрудак, Ќ€св≥ж ≥† ќрша, ѕ≥нск ≥ «аслаҐль, ћсц≥слаҐль ≥ ћ≥р,  ам€нец ≥ ѕаставы,† ЎклоҐ ≥ ЅарысаҐ, —маргонь, ’ойн≥к≥, √анцав≥чы ≥ √лыбокае.

—тал≥цай юб≥лейнага† ƒн€ п≥сьменства стॠЅыхаҐ.† ” св€точных мерапрыемствах прымал≥ Ґдзел ≥ прадстаҐн≥к≥ з √анцаҐшчыны.

яшчэ гаспадарыла ран≥ца, кал≥† нев€л≥чк≥ аҐтобус з надп≥сам УЎкольныФ пак≥дॆ межы √анцаҐшчыны† ≥† гладкай, зал≥тай восеньск≥м св€тлом дарогай кац≥Ґс€ Ґ бок ћаг≥лЄҐшчыны. “ам, у л≥ку амаль што дваццац≥ гарадоҐ-стал≥ц† ƒн€ беларускага п≥сьменства,† паэтам, музыкантам, майстрам, б≥бл≥€тэкарам, музейным работн≥кам выпॠгонар† прэзентаваць свой раЄн, расказаць аб тым, €к праходз≥ла св€та п≥сьменства на √анцаҐшчыне, чым жыве ≥ слав≥цца раЄн сЄнн€.

ƒарога да Ѕыхава падалас€ н€доҐгай.† ” другой палове дн€ стал≥ца св€та сустракала ганцаҐчан. јле ж галоҐны€ падзе≥† адбывал≥с€ на наступны дзень.

Ћедзь не цэла€ вул≥ца УвыраслаФ з пав≥льЄнаҐ, дзе дэлегацы≥† з самых розных куточкॠЅеларус≥ расказвал≥ аб сабе ≥ сва≥м рэг≥Єне.  аларытным, адметным быҐ кавалачак з€мл≥, на €к≥м сапраҐдны€† шэдэҐры Ч ручн≥к≥, тканы€, вышываны€, Ч дэманстравала ћары€ ћуха, дырэктар раЄннага ƒома рамЄстваҐ. ЌепаҐторнасцю ≥ хараством вылучал≥с€ салам€ны€ цуды, зроблены€ рукам≥ ¬ал€нц≥ны «анька ≥ €е выхаванцॠз √анцав≥цкага ƒома народнай творчасц≥. ‘отастэнды† раЄннага† кра€знаҐчага музе€ распав€дал≥† аб г≥старычным м≥нулым краю, знаЄм≥л≥† са св€точным≥ ≥мгненн€м≥, што адбывал≥с€ на √анцаҐшчыне. Ћепшы€ творы л≥таратараҐ-земл€коҐ у шыкоҐным пав≥льЄне прадстав≥л≥ супрацоҐн≥к≥ цэнтральнай раЄннай б≥бл≥€тэк≥. ” агульную экспаз≥цыю Ґп≥саҐс€ стэнд са св€точным≥ нумарам≥ раЄнк≥, старонк≥ €кой упрыгожвала натхнЄнае паэтычнае слова ≥ на €к≥х расказвалас€ аб г≥сторы≥† з€мл≥, лепшых €е прадстаҐн≥ках ≥ незабыҐных св€точных дн€х у √анцав≥чах.† Ћ≥таратурную афарбоҐку пл€цоҐцы зраб≥л≥ юны€ паэты, удзельн≥к≥ л≥таратурнага абТ€днанн€ У¬ерасокФ –÷ƒё“ ≥ в€домы† майстар паэтычнага слова јл€ксей √аласкок.†

¬€л≥ка€ колькасць людзей, знаЄмых ≥ незнаЄмых, спын€лас€ кал€ пав≥льЄна з надп≥сам У√анцав≥цк≥ раЄнФ. яны частавал≥с€ восеньск≥м≥ дарам≥,† прыгажун€м≥-журав≥нам≥ ды сакав≥тым≥ бу€кам≥ з эксперыментальнай† базы У∆урав≥нкаФ, прыцэньвал≥с€ да ручн≥коҐ,† здз≥Ґл€л≥с€ багаццю ≥ каларыту нашага краю.† ÷≥кавай† была гаворка з маладжавым≥ жанчынкам≥, €к≥€ прыехал≥ на св€та Ґ ЅыхаҐ з Ѕаранав≥ч. У√анцав≥чы! Ч узрушана пачала адна. Ч ”першыню на св€це такога кшталту† дав€лос€ быць менав≥та Ґ вашым горадзе. ћы был≥ Ґражаны арган≥зацы€й св€та, кампактным размеркаваннем пл€цовак, хараством горада, насычанасцю мерапрыемстваҐ!† ≤ вось ужо† трэц≥ год запар адпраҐл€емс€ Ґ дарогу. ѕараҐноҐваем.†† Ќешта адкрываем новаеФ. Уƒарэчы, Ч прац€гвала гаворку друга€ суб€седн≥ца, Ч у √анцав≥чах нам дав€лос€ сустрэцца з сынам сусветна в€домага якуба  оласа. ј пра такое ц≥ ж можна забыць!Ф.

«накам≥ты€ п≥сьменн≥к≥ ”ладз≥м≥р Ћ≥пск≥, Ќ≥на «агорска€, яҐген ’валей,† ал≥мп≥йска€ чэмп≥Єнка јл€ксандра† √ерас≥ме툆 не абышл≥ бокам† пав≥льЄн √анцав≥цкага раЄна.†† ÷Єплы€ Ґспам≥ны† ≥ шматл≥к≥€ фотаздымк≥ будуць добрым† напам≥на솆 аб† ц≥кавых ≥ радасных ≥мгненн€х сустрэч.

„ым €шчэ† здз≥в≥Ґ ≥ Ґраз≥Ґ у гэты дзень ЅыхаҐ?† ѕраграма св€та па-сапраҐднаму была насычанай.† ”дзельн≥кॠсв€та† сустракॠфестываль кн≥г≥ ≥ прэсы, працавал≥ спартыҐны€,† дз≥ц€чы€ пл€цоҐк≥, выставы майстроҐ народнай творчасц≥. Ѕыло шмат тэатрал≥зацы≥, песень ≥ музык≥.† ѕрацавал≥ шматл≥к≥€ кн≥жны€ выставы, праходз≥л≥† сустрэчы з п≥сьменн≥кам≥, паэтам≥, выдаҐцам≥, журнал≥стам≥.† ” раЄнным цэнтры культуры адбыл≥с€ УЅыхаҐск≥€ чытанн≥Ф ≥ прэзентацы€ кн≥г≥ УЅаркулабаҐск≥ летап≥сФ. Ќа галоҐнай плошчы горада† прайшло св€точнае адкрыццЄ† скульптурнай кампаз≥цы≥† УЅаркулабаҐск≥ летап≥сФ.

ЌадоҐга Ґ пам€ц≥ жыхароҐ ≥ гасцей св€та застануцца† мерапрыемствы, што праходз≥л≥† на галоҐнай сцэн≥чнай пл€цоҐцы: урачыстае адкрыццЄ, узнагароджванне п≥сьменн≥каҐ-пераможцॠрэспубл≥канскага конкурсу на лепшы л≥таратурны твор, канцэрт гарадоҐ-стал≥ц ƒн€ беларускага п≥сьменства, цырымон≥€† Ґрачыстага закрыцц€† ≥ перадачы эстафеты св€та.

ƒарэчы, у канцэрце гарадоҐ-стал≥ц прымॠудзел малады калектыҐ музыкантॠУ√анцав≥чы-бэндФ пад к≥раҐн≥цтвам —€рге€ ѕлотк≥.† ЌапеҐна-задумл≥ва€, л≥рычна€ музыка не пак≥нула слухачоҐ раҐнадушным≥. ƒоҐга† гучал≥ апладысменты, ≥ был≥ €ны† знакам прызнанн€ калектыву, €го† майстэрства ≥ самабытнасц≥.

« нагоды дваццатага, юб≥лейнага† св€та беларускага п≥сьменства Ґ Ѕыхаве была закладзена† але€ гарадоҐ-стал≥ц св€та.

ѕа дарозе дадому, у аҐтобусе, шумна, н≥быта Ґ† пчал≥ным вуле≥, в€лас€ гаворка. ¬€дома, пам€ць в€ртала Ґ клапотны€ вераснЄҐск≥€ дн≥ 2011-га. ”спам≥нас€ многае, параҐноҐвалас€, расстаҐл€ючы† свае плюсы ≥ м≥нусы Ґрачыстасц€м у нашым горадзе† ≥ Ґ Ѕыхаве. јднак усе прыйшл≥ да адз≥най думк≥ Ч н€гледз€чы на Ґзрост,† св€та п≥сьменства пав≥нна† жыць! яно €днае людзей. яно дае† цудоҐную магчымасць паказаць† культурнае† багацце† роднай Ѕеларус≥. яно† дапамагае Ґс≥м ≥ кожнаму† адчуць гонар за сва≥х людзей, за сваю ЅацькаҐшчыну.

√ал≥на ѕупач.

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

ёб≥лейны ƒзень п≥сьменства Ґ Ѕыхаве

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: 24 часа это - ?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 6

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 22

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24

 огда грызуны атакуют

’отите узнать больше? ѕроцесс уничтожени€ крыс и мышей называетс€ дератизацией и €вл€етс€ необходимым условием без≠опасного существовани€ человека. ќ наличии крыс и мышей 30

¬≥ншаванн≥ ад дэпутатаҐ з ƒнЄм работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу

’отите узнать больше? ѕаважаны€ працаҐн≥к≥ вЄск≥, работн≥к≥ ≥ ветэраны аграпрамысловага комплексу раЄна! ѕрым≥це сардэчны€ в≥ншаванн≥ з прафес≥йным св€там Ч ƒнЄм 30