«акрыть

¬ыберите свой город

«акрыть

 рыз≥с чысц≥н≥

 рыз≥с чысц≥н≥

 рыз≥с чысц≥н≥

якасць ≥ карысць прадуктॠхарчаванн€, €к≥€ паступаюць да спажыҐцоҐ, залежаць не тольк≥ ад ≥х вытворцаҐ, але ≥ ад таго, €к €ны захоҐваюцца Ґ нашых крамах. як аказалас€, пытанне гэтае н€простае. « ≥м ≥ разб≥раҐс€ наш карэспандэнт ћ≥к≥та†† Ќј…ƒ«®Ќј°.

“ое, што прусак≥ жывуць у некаторых гасц≥н≥цах ≥ ≥нтэрнатах, ведॠдаҐно. јле, што €ны €шчэ ≥ Упаста€льцыФ прадуктовых крамаҐ, стала поҐнай нечаканасцю. ƒн€м≥ зайшоҐ у магаз≥н УћеркурыйФ, што кал€ гарадскога рынку, ≥ бачу, €к на пал≥цы з хлебам спакойна, на правах гаспадара, паҐзе рыжы прусак. ≤ду да касы ≥ пытаюс€: У÷≥ ведаеце вы, што Ґ† краме прусак≥?Ф. ≤ не паспеҐ дагаварыць, €к бачу €шчэ аднаго на самой касе. ћне кас≥р сказала, што гэта сапраҐдна€ праблема, ≥ €к €е вырашыць Ч €ны не ведаюць.

У—анстанцы€ прыходз≥ць кожны тыдзень ≥ труц≥ць прусакоҐ, а толку ан≥€кагаФ, Ч неахвотна гаворыць мне супрацоҐн≥ца магаз≥на, €ка€ прадстаҐл€лас€ то кас≥рам, то загадчыцай. УƒаҐно €ны Ґ нас, гадоҐ можа дзес€ць. ≤ не тольк≥ Ґ нас, а ≥ ва Ґс≥х навакольных крамах. ј што, У—авецкаму ѕалессюФ н€ма больш пра што п≥саць, €к пра прусакоҐ?Ф

ѕытанне, в€дома, рытарычнае, але ж тут справа датычыцца не стольк≥ сам≥х нас€комых, кольк≥ здар людзей. ѕытаюс€ Ґ пакупн≥коҐ, ц≥ не бачыл≥ €ны прусакоҐ у прадуктовай краме. ” асноҐным аднекваюцца, але адна д爥чына вырашыла выказацца з гэтай нагоды: У¬едаеце, у нас, у Ѕаранав≥чах, таксама Єсць прусак≥ Ґ магаз≥нах. ƒумаю, тут пав≥нна разб≥рацца санстанцы€. јле, пэҐна, гэта найперш халатнасць сам≥х супрацоҐн≥кॠӞеркуры€Ф. Ќе€к жа €ны пав≥нны клапац≥цца пра чысц≥ню? ®сць загадчыца, €ка€ пав≥нна кантрал€ваць с≥туацыю. ј тут вы сам≥ бачыце Ч бардакФ.

—прадвечнае пытанне: хто в≥наваты? Ќа гэты раз у тым, што прусак≥ Уакуп≥равал≥Ф прадуктовы€ крамы. «в€ртаюс€ да галоҐнага дз€ржаҐнага сан≥тарнага Ґрача √анцав≥цкага раЄна јл€ксандра —ал€н≥ка.†

јл€ксандр ƒан≥лав≥ч паказвае мне л≥ст да старшын≥ √анцав≥цкага райспажыҐтаварыства, у €к≥м перал≥чаны цэлы шэраг грубых парушэн툥 ≥нструкцы≥ па дэзынфекцы≥ Ґ ганцав≥цк≥х крамах. —кардз≥цца, што складск≥€ пам€шканн≥ цалкам застаҐлены€, штодзЄнную Ґборку н≥хто не роб≥ць, ≥нсектыцыдны€ прэпараты змываюць х≥ба не адразу пасл€ дэзынфекцы≥, каб тольк≥ не закрываць магаз≥н на сан≥тарны дзень.

У аб адказна працавала адм≥н≥страцы€ райспажыҐтаварыства, таваразнаҐцы, каб €ны больш уваг≥ зв€ртал≥† €шчэ ≥ на сан≥тарны стан магаз≥наҐ, а† не тольк≥ на план ≥ выручку, праблемы б не было, Ч рэзюмуе јл€ксандр —ал€н≥к. Ч ѕраблема тольк≥ Ґ сам≥х магаз≥нах.  ал≥ Ґ ≥х не праводз€цца рэгул€рна сан≥тарны€ дн≥, не роб€цца штодзЄнны€ Ґборк≥, а частка з ≥х увогуле закрыта дл€ доступу спецы€льных сан≥тарных службаҐ Ч дэзынфекцы€ не праводз≥цца. јле мы ҐсЄ роҐна труц≥м, бо кал≥ б мы ≥† гэтага не раб≥л≥, то ≥х была б процьма. ≤ УћеркурыйФ не выключэннеФ.

¬€дома ж, беспакараным≥ так≥€ халатны€ дзе€нн≥ не застаюцца. ћагаз≥ны рэгул€рна атрымл≥ваюць штрафы за парушэнн≥. ѕамер штрафу, €к≥ санслужба накладвае на прадаҐцоҐ за гэты€ парушэнн≥, Ч ад 500 тыс€ч беларуск≥х рублЄҐ ≥ вышэй. ” чэрвен≥ праводз≥лас€ комплексна€ праверка. Ѕыло наведана 30 магаз≥наҐ, ≥ 11 з ≥х аштрафаваны за пратэрм≥ноҐку тавару.† ≤ там штраф Ч ад м≥льЄна. ¬осем крамॠатрымал≥ штрафы за антысан≥тарыю. ” вын≥ку Ч 20 пратаколॠз 30-ц≥ магаз≥наҐ.

” бл≥жэйшы€ дн≥ старшын€ √анцав≥цкага райспажыҐтаварыства мус≥ць давесц≥ гэтую ≥нфармацыю да адказных асоб прадпрыемствॠгандлю ≥ грамадскага харчаванн€. ј €к гэта паҐплывае на с≥туацыю, думаю, неҐзабаве пабачым.

јле, €к запэҐн≥Ґ галоҐны дз€ржаҐны сан≥тарны Ґрач √анцав≥цкага раЄна јл€ксандр —ал€н≥к, сан≥тарна€ служба не пак≥не гэтае пытанне без кантролю ≥ будзе прымаць больш жорстк≥€ меры.

«аметили ошибку? ¬ыделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

 омментарий (ћаксимум 1000 символов)

¬опрос: —путник планеты «емл€?

¬ы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделитьс€?
ќб€зательно св€житесь с нами, это очень просто!

¬ыберите удобный способ дл€ св€зи или напр€мую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

¬нимание! Ќовости рекламного характера публикуютс€ по предварительной договорЄнности. ѕодробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

’отите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Ќовости √анцевичей

 итай глазами ученого из √анцевичей Ч рассказы и фото очевидца

’отите узнать больше? ¬ последнее врем€ между Ѕеларусью и  итаем налаживаетс€ все больше деловых св€зей в различных сферах, в том числе в области¬ последнее врем€ между 0

ƒеньги в долг, или  ак оградить себ€ от потерь

’отите узнать больше? ¬ жизни наверн€ка многим приходилось столкнутьс€ с такой дилеммой: дать или не дать деньги в долг?  ак поступить? » в¬ жизни наверн€ка многим 0

ƒл€ тых, хто сее, жне ≥ кос≥цьЕ

’отите узнать больше? 17 л≥стапада адбылос€ св€та, прысвечанае ƒню работн≥кॠсельскай гаспадарк≥ ≥ перапрацоҐчай прамысловасц≥ аграпрамысловага комплексу. ” зале 8

≤нфармацыйна-прапагандысцка€ група старшын≥ райвыканкама ”ладз≥м≥ра Ѕ€лова сустрэлас€ з работн≥кам≥ ƒЋ√” У√анцав≥цк≥ л€сгасФ (абноҐлена)

’отите узнать больше? јб рабоце жыллЄва-камунальнай гаспадарк≥ Ѕрэстчыны ≥ √анцаҐшчыны в€л≥ размову Ґдзельн≥к≥ ≥нфармацыйна-прапагандысцкай групы старшын≥ райвыканкама 18

18 но€бр€ в —в€то-“ихоновском храме г. √анцевичи состо€лась Ѕожественна€ литурги€, посв€щЄнна€ столетию избрани€ —в€тител€ “ихона ѕатриархом ћосковским и все€ –уси

’отите узнать больше? Ч ѕод гром орудий, под стрекот пулемЄтов был возведЄн Ѕожией рукой на патриарший престол ѕервосв€титель “ихон, Ч сказал во врем€Ч ѕод гром орудий, 23

25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї

’отите узнать больше? 25 но€бр€ председатель √анцевичского райисполкома Ѕелов ¬ладимир ¬ладимирович проведет Ђпр€мую телефонную линиюї 25 но€бр€ 2017 года с 9.00 до 12.00 28

” √анцав≥цк≥м раЄнным доме рамЄствॠпрайшла гульнЄва-забаҐл€льна€ праграма У¬€селлеФ

’отите узнать больше? ¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц у вЄсках грал≥ в€селл≥. ¬€селле Ц гэта адно з найважнейшых падзей¬осенню Ч ад пачатку восен≥ ≥ да ѕакроҐ Ц 23

ѕрофилактика сахарного диабета Ц необходимость

’отите узнать больше? 14 но€бр€ в центральной районной аптеке є 83 Ѕрест≠ского –”ѕ У‘армаци€Ф и в магазине У’лебосольеФ прошла акци€, посв€щЄнна€ ¬семирному дню14 но€бр€ в 24