Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

Кароткая храналагічная даведка

Кароткая храналагічная даведка

Кароткая храналагічная даведка
9-5 тысячагоддзе да нашай эры — Мезаліт (сярэдні каменны век паміж палеалітам і неалітам).
5-3 тыс. да н. э. — Неаліт (новы каменны век).
Канец 3 тыс. да н. э. — 7 ст. да н. э. — Бронзавы век (эпоха бронзы).
6 ст. да н. э. — 8 ст. н. э. — Жалезны век.
Сярэдзіна 1 тыс. н. э. — З'яуленне на Слонімшчыне неумацаваных гарадзішчау-сховішчау (тыпу Турэц, Старжаная гара, Бахмутка).
ІХ-Х ст. — Час узнікнення умацаваных валамі і равамі гарадзішчау.
X ст. — Прыблізны час узнікнення Услоніма — умацаванай "услоны" на берагах ракі Шчары.
1040 г. — Паход кіеускага князя Яраслава Мудрага на зямлі сучаснай Слонімшчыны. Некаторыя гісторыкі пісалі, што бітва адбывалася на "палях слонімскіх", таму лічылі гэтую дату датай заснавання Слоніма.
1103 г. — Паводле гістарычньїх крыніцау каля Услоніма (Слоніма) адбылася жорсткая бітва паўдневарускіх дружынау з мясцовымі абаронцамі.
Пачатак ХШ ст. — Напад галіцка-валымскіх князёу і парабаванне краю.
1205 г. — Аб'яднаныя дружыны літвінау (так называлі нашых продкау) і ятвягау у адказ напалі на Валынь і парабавалі яе.
1241 ґ— У дакументах згадваецца аб нападзе татарау на Слонім і знішчзнні яго драулянага замка.
З 1245 г. — Слонімскі край і суседнія землі са згоды гарадской Рады ахоуваліся дружымамі князя Міндоуга.
З 1248 г. — У слонімскім замку князявау старэйшы сын Міндоуга — Войшалк.
У1249 г. — Галіцкі князь Даніла з удзелам татарау спрабавау падпарадкаваць сваей уладзе зямлю Услонімскую (ды, напэуна, безвымікова).
1252 г. — Даніла Галіцкі з братам і сынам зноу нападау на Услонім, Ваукавыск і Здзітау і моцна парабавау край гэты. Пад гэтай датай старажытны Іпатаускі летапіс упершыню згадвае аб Услоніме (Слоніме). Часамі 1252 год называецца годам заснавання Слоніма.
1254-1255 — Згодна Холмскага дагавору Слонім, Наваградак і Вау¬кавыск часова адышлі пад уладу сына Данілы-Рамана, застаючыся аднак пад вярхоунай апекай Міндоуга.
Зімой 1258-1259 — У час татарскага набегу на край абаранялі яго дружыны князёу Войшалка і Тауцівіла.
1276 г. — Галіцка-валымскія князі Уладзімір з Львом "послаша рать свою ко Вслонімові, взяста є", каб'не падсялялі беглых ад кры-жакоу прусау.
1281 г. - У летапісах успамінаецца князь "вослонімскі" Васілька.
З 1283 да 1315 г. - Слонім ахоувауся смелым князем Віценем - братам вялікага князя Гедзіміна.
1315 - 1345 гг. - Слонім быу падначалены князю Монівіду - старэйшаму сыну Гедзіміна.
3 1345 г. — Слонімам і Трокамі валодау князь Кейстут — брат вялікага князя Альгерда.
3 1382 г. — Слонімшчыма належала князю Вітауту — сыну Кейстута, забітага Ягайлам у 1382 г.
14 жніўня 1385 г. — Крэуская унія — аб'яднанне Вялікага княства Літоускага і каралеуства Польскага.
1386 г. — Са Слоніма уся літоуская дэлегацыя накіравалася у Люблін, дзе Ягайла быу абраны каралём польскім.
3 1388 г. — Князем Вітаутам у Слоніме дазволена сяліцца яурэям.
1410 г. — У бітве пад Грунвальдам прымала удзел слонімская харугва.
1413 г. — Пасля Гарадзельскай уніі Слонімскае княства было ператворана у Слонімскі павет Троцкага ваяводства, якім кіравалі княскія намеснікі.
1500 г. — Слонім стау павятовым цэнтрам Наваградскага ваявод¬ства.
1506 г. — Крымскія татары ушчэнт зрабавалі Слонім і разбурылі яго замак, які на правабярэжжы Шчары болей не аднауляуся.
1520 г. — Новы (Верхні) замак быу узведзены на левабярэжжы р. Шчары пры старосце Яну Радзівілу.
1532 (1531?) — Наданне Слоніму Магдэбургскага права — самакіравання.
3 1555 г. — У слонімскім замку пачау засядаць земскі суд.
З 1586 г. — Старостам слонімскім стау Леу Сапега (1557-1633).
4 студзеня 1591 г. — Каралём Жыгімонтам 3-ім Слоніму дадзены
гарадскі герб.
З 1597 да 1685 г. — У Слоніме праходзілі генеральныя сеймікі усяго Вялікага княства, куды з'язджаліся паслы з Віленскага, Наваградска¬га, Менскага, Троцкага, Полацкага, Смаленскага, Віцебскага, Берасцейскага, Мсціслаускага, Інфляндскага і Чарнігаускага ваяводствау.
1605 г. — Слонім атрымау права "складу", дзе усе купцы абавязаны былі затрымлівацца і гандляваць транспартуючымі таварамі.
У гэтым годзе Леу Сапега заснавау у горадзе першы ткацкі цэх.
1654-1667 г. — Руска-польская вайна, у час якой (1655) Слонімшчына панесла страшэнныя страты: быу разбураны горад, спалены вёскі, знішчаньї гарадскі замак, перабіта або забрана у расійскі палон каля паловы насельніцтва павету.
1696 г. — Была скасавана як афіцыйная дзяржауная беларуская мова, заменена польскай на тэрыторыі Вялікага княства Літоускага. У 1710 г. — У павеце быу страшэнны мор, выміралі цэлыя вёскі. И 730 г. — 19 верасня адбылася трыумфальная каранацыя залатымі папскімі каронамі Жыровіцкага цудатворнага абраза Маці Божай і Ісуса.
Другая палова XVIII ст. — Пры двары старосты слонімскага Міхала Казіміра Агінскага існавала знакамітая у Еуропе Опера (тэатр) і музычная капэла, працавала друкарня, мастацкая школа, галерэя.
1794 г. — Паустанне Тадэвуша Касцюшкі.
1795 г. — Трзці раздзел Рэчы Паспалітай і далучэнне Слонімшчыны да Расійскай імперыі.
14 снежня 1795 г. — Загадам Кацярыны II утворана Слонімская губерня, якая праіснавала адзін год.
1801 г. — Слонім стау уездным цэнтрам у Гродзенскай губерні.
1812 г. — Пачатак французска-расійскай вайны.
1831 г. — Антыцарскія падзеі на Слонімшчыне (Цітус Пуслоускі і Антон Бронскі).

1833 г. — Змаганне і смерць Міхала Валовіча.
1839 г. — Ліквідацыя уніяцтва.
1840 г. — Расійскі імператар Мікалай І забараніу ужыванне назвы "Беларусь", уводзілася назва "Северо-Западный край".
19 лютага 1861 г. — Так званая "адмена прыгоннага права" імператарам Аляксандрам II.
1862 г. — Існаванне на Слонімшчыме антыцарскага падполля.
1863 г. — Паустанне Кастуся Каліноускага. Мілавідская бітва.
1880-ыя г. — Будаўніцтва чыгункі Баранавічы — Слонім — Ваукавыск.
1914 г. — Пачатак расійска-германскай вайны.
3 верасня 1915 г. — Немцы занялі Слонім. Акупацыя працягвалася больш чым за тры гады.
25 сакавіка 1918 г. — Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рзспублікі (БНР).
1921 г. — Рыжскі дагавор (18 сакавіка), згодна якому Беларусь была раздзелена на дзве часткі і Слонімшчына адышла пад Полымчу.
1925 г. — Пачатак дзейнасці масавай легальнай арганізацьй-Беларуская сялянска-работніцкая гамада (БСРГ), забаронена 21 сакавіка 1927 г.
Люты 1928 г. — Арышты актыву Таварыства беларускай школы (ТБШ), на Слонімшчыме арганізацыя перастала існаваць у 1930 г.
1935 г. — Урад Пілсудскага разграміу камуністычнае падполле на Слонімшчыме.
17 верасня 1939 г. — Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР. У Слонім савецкія войскі увайшлі 18 верасня.
28-30 кастрычніка 1939 г. — у Беластоку адбыўся "народны сход" аб далучзнні Заходняй Беларусі да БССР і СССР.
2 лістапада 1939 г. — Заходняя Беларусь афіцыйна далучана да
СССР.
15 студзеня 1940 г. — Утвораны Слонімскі раён у складзе Баранавіцкай вобласці.
10 лютага 1940 г. — Па усёй Заходняй Беларусі праведзены арыш¬ты і вываз у Сібір, Казахстан і на Далекі Усход сем'яу так званых "ворагау народа". Самыя "ворагі народа" былі схоплены раней.
1941 г. — Пачалася прымусова-добраахвотная калектывізацыя прыватных гаспадарак у вёсках Слонімшчымы і аб'яднанне у арцелі прыватных спецыялістау-прадпрымальнікау у горадзе.
22 чэрвеня 1941 г. — Напад фашысцкай Германіі на Савецкі Саюз.
24-25 чэрвеня 1941 г. — Немцы захапілі Слонім.
1941 г. — Фашысты пачалі расстрэлы яурэяу, стварылі "гета" і лагер для ваеннапалонных, праводзілі арышты былых савецкіх актывістау.
Май 1942 г. — 3 асобных групау на Слонімшчыме быу створаны першы партызанскі атрад імя Шчорса (камандзір П. Пранягін).
3 1943 г. — На Слонімшчыме дзейнічау падпольны райкам КПБ.
10 ліпеня 1944 г. — Слонім вызвалены ад нямецкіх акупантау, і
праз некалькі тыдняу распачалася актыуная мабілізацыя мужчынау на фронт.
8-9 мая 1945 г. — Закончылася другая сусветная вайна капітуляцыяй фашысцкай Германіі.
Май 1946 г. — Заснаванне у Слоніме падпольнай беларускай патрыятычнай антырэжымнай арганізацыі з канспірацыйнай назвай "Чай¬ка", якая кіравалася Цэнтрам беларускага вызваленчага руху (ЦБВР) і у 1947 годзе мела ужо свае падпольныя групы на тэрыторьй былых Баранавіцкай, Брэсцкай, Маладзечанскай і Пінскай абласцей.
З 8 студзеня 1954 г. — Слонімскі раён увайшоу у склад Гродзенскай вобласці.
1958 г. — Небывалая веснавая паводка, у час якой былі знесены усе масты на р. Шчары, нанесены вялікія страты гарадскім камунікацыям, інжынерным збудаванням і будынкам.
Чзрвень-ліпень 1959 г. — Час правядзення у Слоніме першых археалагічных раскопак (кіравау работамі Г. Пех).
5 мая 1962 г. — Раённая газета "Вольная праца" была перайменавана на "За перамогу камунізма".
19 студзеня 1965 г. — Да горада далучаны Альбярцін, які названы пасёлкам Фабрычным.
1977 г. — Здадзена у эксплуатацыю камвольна-прадзільная фабрыка на 2 тысячы працуючых.
1985 г. — Прззідзнтам СССР М. Гарбачовым распачаты "перабудовачныя" рэформы, якія прыспешылі развал СССР.
27 ліпеня 1990 г. — Беларускім парламентам прынята Дэкларацыя аб дзяржауным суверэнітэце рэспублікі.
19 верасня 1991 г. — Парламентам (Вярхоуным Саветам) прыняты Закон аб назве дзяржавы — "Рэспубліка Беларусь", скарочана "Бела¬русь". Сцягам дзяржавы аб'яулялася гарызантальнае палотнішча бела-чырвона-белага колеру, гербам — "Пагоня".
8 снежня 1991 г. — У Віскулях (Белавежская пушча) Станіславам Шушкевічам (ад Беларусі), Барысам Ельцыным (ад Расіі), Леанідам Кравчуком (ад Украіны) і іншымі членамі дэлегацый падпісана пагадненне аб стварзнні Садружнасці Незалежных Дзяржавау (СНД) і спыменні дзейнасці СССР.
1991 г. — Збудаваны новы мікрараен горада — Косаускі тракт
(Энка).

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Слонима

В агрогородке Павлово Слонимского района перезахоронили останки шести солдат

Хотите узнать больше? Они были найденные в ходе поисковых работ летом этого года. Как рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи 144

В Слониме благоустроили родник

Хотите узнать больше? В Слониме в результате реализации совместной инициативы горожан и районной власти благоустроен родник. В городской черте Слонима в микрорайоне Энка 150

Слонимские ребята с блеском выступают на международных и республиканских первенствах

Хотите узнать больше? Воспитанники Слонимского физкультурно-спортивного клуба по работе с населением по месту жительства с блеском выступают на международных и 171

В библиотеку в Слониме приходят почитать... и порезвиться в детской игровой комнате

Хотите узнать больше? В городской библиотеке №4 работает единственная среди районных учреждений библиотечной системы детская игровая комната «Непоседы». Изначально 138

На Слонимщине прошел праздник картофеля "Знакомая незнакомка"

Хотите узнать больше? 15 октября в агрогородке Деревная прошел праздник картофеля «Знакомая незнакомка».  Как отметила в своем приветственном слове начальник отдела 116

Слонимский лесхоз помогает коллегам восстановить леса на Червеньщине

Хотите узнать больше? Слонимский лесхоз помогает коллегам из Червеньского лесничества Минской области очистить поврежденные стихией участки лесных угодий, подготовить 87

В Слониме прошел показательный суд по делу о хранении наркотиков

Хотите узнать больше? В Слонимском РОВД по инициативе местных суда и прокуратуры прошло судебное заседание по привлечению жительницы города к ответственности за хранение 193

В агрогородке Деревная в Слониме откроется развлекательный парк

Хотите узнать больше? В агрогородке Деревная в последние выходные сентября откроется развлекательный парк. Для создания условий комфортного отдыха на свежем воздухе 182